Ukončené projekty

Témata a výsledky řešení ukončených výzkumných projektů


rok  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

 

nahoru  Ukončené projekty v roce 2016

 


 • Projekt č.: QJ1210008

Název projektu: „Inovace systémů pěstování obilnin v různých agroekologických podmínkách ČR“

Cílem projektu  je navržení a ověření vhodných pěstebních technologií vybraných druhů obilnin při využívání minimalizačních a půdoochranných způsobů zpracování půdy a zakládání porostů v různých agroekologických podmínkách ČR. Implementací nejnovějších požadavků pro polní rostlinnou produkci přispět k naplňování Zásad dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) a tím k dlouhodobé udržitelnosti systémů hospodaření na půdě. Při respektování legislativních předpisů současně docílit vyšší rentability pěstování obilnin na základě diagnostických metod, které umožní maximálně využít intezifikačních vstupů. V méně úrodných podmínkách pak navrhnout technologie pěstování minoritních obilnin (lesknice kanárská a svatojánské žito) s cílem jak produkčním, tak pouze protierozním.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.

Dosavadní výsledky projektu

 


 

nahoru  Ukončené projekty v roce 2015

 


 • Projekt č.: TA02010780

Název projektu: „Spektrálně-optické senzory pro simultánní vyhodnocení variability výživného stavu a struktury porostů polních plodin“

Cílem projektu je vyvinout spektrálně-optický senzor pro simultánní vyhodnocení výživného stavu a struktury porostů polních plodin. Konečný výsledek projektu bude mít podobu on-line senzoru, využitelného v technologiích precizního zemědělství při řízené regulaci růstu a výživě porostů obilnin. Jako dílčí cíl bude v průběhu řešení (do konce roku 2013) vyvinut prototyp přenosného přístroje. Principiálně budou oba přístroje založeny na sestavách čidel snímajících odražené záření porostu. Originalita navrhovaného řešení spočívá ve využití optimalizovaných parametrů spektrální odrazivosti porostů (měření ve více pásmech vlnových délek, nově vytvořené indexy odrazivosti) a nových postupů agronomické interpretace naměřených dat, což umožní oddělení spektrálních charakteristik pro výživný stav rostlin a pro hustotu porostu a eliminaci jejich vzájemného ovlivňování. Nedílnou součást představují v praxi použitelné metodické postupy pro měření a interpretaci získaných dat a rozhodovací algoritmy pro operace spojené s výživou a regulací růstu rostlin.

Konečný výsledek (prototyp on-line senzoru) je plánován na konec roku 2015.

Výsledky projektu


 • Projekt č.: TA01010861

Název projektu: „Výzkum, testování a výroba cílených růstových regulátorů, nových hnojiv a kombinovaných přípravků pro rostlinnou produkci“

Cílem projektu je vyvinout hnojiva s obsahem regulátorů růstu nehormonálního původu, jejichž aplikace povede ke zvýšení produkce v normálních i stresových podmínkách a ke snížení pesticidní a hnojivové zátěže v rostlinné produkci.

Výsledky projektu


 

nahoru  Ukončené projekty v roce 2014

 


 • Projekt č.: 111A133

Název projektu: „Zlepšení využití odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu“

Cíle projektu: Jedním z hlavních cílů projektu je získání základních poznatků pro vývoj a rozšíření nových diagnostických a rozhodovacích metod, založených na spektrální odrazivosti, určených k efektivnímu a odrůdově diferencovanému řízení porostů obilnin v zemědělské praxi. Využívání těchto metod umožní přizpůsobení pěstební technologie prostorové variabilitě půdních podmínek a dynamice průběhu počasí pro zajištění efektivní realizace biologického potenciálu perspektivních genotypů obilnin. Rozšíření nových diagnostických metod do praxe přispěje ke zvýšení stability výnosů a kvalitativních parametrů, zvýšení efektivnosti technologických zásahů a tím také ke zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství. Výsledkem projektu bude také omezení zátěže životního prostředí nevyužitelnými aplikacemi živin a pesticidů projevující se především v nižším znečištění povrchových a podzemních vod, snížení problémů s eutrofizací a v omezení negativních dopadů na populace užitečných organismů. Používání těchto metod by mělo přispět ke zvýšení produktivity práce a operativnosti hodnocení stavu porostů, zlepšení přesnosti, vypovídací schopnosti a zkvalitnění rozhodovacích procesů. Jejich plošné uplatnění povede k podstatnému zlepšení využití biologického potenciálu perspektivních genotypů, které je v současnosti limitováno variabilitou prostředí i technologických postupů. Výsledky projektu umožní doplnění, případně nahrazení tradičních metod, založených na odběru vzorků půdy a rostlin pohotovějšími metodami stanovení aktuálního stavu porostů a kvantifikaci jeho heterogenity v rámci pozemků.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.

Dosavadní výsledky projektu


 • Projekt č.: QI111B044

Název projektu: "Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktech"

Cílem projektu je prozkoumat, vyvinout a aplikovat genetické, biologické, chemické a technologické postupy zaměřené na minimalizaci negativních důsledků napadení zrna obilovin houbami Fusarium spp., zejména kontaminaci mykotoxiny, včetně jejich vázaných forem.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma. Očekávané výsledky v letech 2011 - 2014

Dosavadní výsledky projektu


 

nahoru  Ukončené projekty v roce 2013

 


 • Projekt č.: QI91B095

Název projektu: Studium a charakterizace zrnin s vysokou nutriční hodnotou pro speciální pekárenské a pečivárenské využití“

Cílem projektu je rozšířením uplatnění zrna doposud málo nebo vůbec nevyužívaných obilnin s vysokou nutriční hodnotou jako surovin pro vývoj nových a zdokonalení stávajících technologických postupů výroby produktů s funkčním benefitem podpořit rozvoj agrárního sektoru.


 •  Projekt č.: 7AMB12SK136

Název projektu: „Studium vývoje variability populací vybraných fytopatogenních hub v různých agroekosystémech České a Slovenské republiky“

Cílem projektu bude získání nových vědomostí o vývoji variability populací fytopatogenních hub rodu Pyrenophora a druhů Cochliobolus sativus a Ramularia collo-cygni v různých agroekologických podmínkách České a Slovenské republiky. Konkrétní cíle: Sběrové expedice rostlinného materiálu (zejména pšenice a ječmen) na vytipovaných lokalitách ČR a SR s pravděpodobným větším výskytem studovaných druhů hub a vzájemná výměna vzorků Laboratorní zpracování a vizuální vyhodnocení rostlinného materiálu pomocí mikroskopického vyšetření a taxonomických manuálů na určení jednotlivých druhů rostlinných patogenů Izolování a přenos identifikovaných druhů patogenů do in vitro podmínek a jejich udržování Testování změny variability populací vybraných fytopatogenních hub v závislosti na čase a životním cyklu studovaných druhů pomocí vhodných metod molekulární biologie Testování možnosti horizontálního přenosu genů sledováním in vitro a pomocí metod molekulární biologie.

Výsledky projektu budou zveřejněny na webových stránkách příjemce a uživatelům budou k dispozici zdarma.


 •  Projekt č.: QI101B088

Název projektu: „Netoxická efektivní ekologická inaktivace hmyzích škůdců na principu řízených atmosfér ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality“

Cílem projektu je vyzkoumat, vypracovat a ověřit novou šetrnou nechemickou metodu hubení hmyzích škůdců skladovaných zrn ekologického zemědělství. Metoda přispěje ke zdokonalení systému ochrany skladovaných zásob a zároveň k minimalizaci rizik výskytu škodlivých škůdců.


     Společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o. se v letech 2008-2013 podílely na řešení výzkumného programu MZe ČR – projektů šlechtění s podporou dotačního titulu „Podpora ozdravování polních a speciálních plodin“ - 3d.
„Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin“
.

Níže připojené závěrečné zprávy shrnují pětileté výstupy projektů šlechtění za společnosti Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a Agrotest fyto, s.r.o. a uvádějí rovněž seznam vytvořených genotypů a jejich stručné charakteristiky.

Výsledky projektů šlechtění_2008-2013: 

Závěrečná zpráva výzkumného projektu 2008-2013 - Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž 

Závěrečná zpráva výzkumného projektu 2008-2013 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. 


 

nahoru  Ukončené projekty v roce 2012

 


 • Projekt č.: QH81060

Název projektu: „Stanovení příčin a možností omezení nových rizik spojených s výskytem fuzáriových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách

Cíl projektu: Vyvinout vhodné metody pro detekci, shromáždit údaje o výskytu a provést výzkum zaměřený na faktory podílející se na přítomnosti mykotoxinů a jejich kongujované formy v obilovinách.


 • Projekt č.: QH81127

Název projektu: „Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR

Cíl projektu: Hlavním cílem je adaptace a optimalizace systému prognózy L. maculans v podmínkách ČR a jeho uvedení do integrovaných systémů ochrany řepky. Dalším cílem je objasnění zastoupení agresivní a neagresivní formy patogena a stanovení jejich škodlivosti.


 • Projekt č.: QH81218

Název projektu: „Ověření nových přístupů k ochraně řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům založených na přesnějším monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáčka řepkového na rezistenci proti pyrethroidům

Cíl projektu: Vymezit oblasti s predominancí C.pallidactylus, vytvořit metodiku ochrany proti C.pallidactylus na základě nově získaných poznatků o bionomii tohoto druhu a provést monitoring populací M.aeneus na rezistenci proti pyrethroidům.


 • Projekt č.: QH81284

Název projektu: „Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné

Cíl projektu: Vytvořit sbírku izolátů, zjistit populační strukturu a genotypovou diverzitu populace M. graminicola. Použít molekulární markery ke zjištění genů rezistence pšenice. Testovat odolnost odrůd pšenice, hledat nové zdroje rezistence. Studovat obranné reakce.


 Projekt č.: QH82277

Název projektu: „Studium diverzity vybraných polyfenoloxidáz ječmene ve vztahu ke kvalitě a stabilitě produkce

Cíl projektu:  Získat nové poznatky o genetické diversitě ječmene a zavést metodu stanovení kvantitativní exprese se zaměřením na geny ovlivňující obsah fenolických látek. Poskytnout tak nástroj cíleného využití genových zdrojů ječmene ve šlechtění a užití produkce.   


 Projekt č.: QH81056

Název projektu: „Studium enzymatické aktivity pro zlepšení biologického potenciálu jarního sladovnického ječmene

Cíl projektu:  Využitím zdrojů ječmene nesoucích gen sníženého obsahu enzymu lipoxygenasy a aplikací klasických a molekulárních metod vytvořit genotypy ječmene, splňující současné a perspektivní požadavky sladovnického a pivovarského průmyslu.   

 

 


 • Projekt č.: ME10063

„Genetická studie nadpočetných klásků (SS) a tří pestíků (TP) v kvítku u pšenice (Triticum aestivum L.)“ (2010-2012, MSM/ME)

Projekt dvoustranné spolupráce s Čínskou lidovou republikou

Odpovědní řešitelé: Ing. Petr Martinek, CSc., Agrotest fyto, s.r.o., Česká republika
                            
                                    Professor Zheng-Song Peng, Department of Biology, West Normal University,  Nanchong, Sichuan 637002,  P. R. China

Výsledky:

 

 


 

Akce dokumentů