Výzkum

Společnost se dlouhodobě úspěšně věnuje vědecko-výzkumné činnosti, která zahrnuje téměř celou oblast obilnářské problematiky a její zaměření je orientováno především na témata:

  • Výzkum pěstebních technologií polních plodin
  • Studium chorob a vytváření komplexních systémů ochrany rostlin
  • Studium struktury porostů polních plodin
  • Metodiky pěstování obilnin
  • Výzkum metod genetiky a šlechtění obilnin
  • Studium a tvorba nových genetických zdrojů
  • Výzkum parametrů kvality zrna
  • Informační systémy

 

Témata řešených a dokončených projektů jsou uvedena v odkazovaných přehledech:

Při řešení výzkumných úkolů společenství soustavně spolupracuje s celou řadou českých i zahraničních výzkumných a šlechtitelských organizací, výzkumní a vědečtí pracovníci společenství se aktivně účastní domácích i zahraničních konferencí a odborných seminářů, výsledky své práce publikují v odborných časopisech a seznamují s nimi odbornou veřejnost vlastními přednáškami, prezentacemi a odbornými konzultacemi na odborných akcích.

Významným předělem v činnosti společnosti byl přechod státní organizace do privátní formy podnikání. Následky privatizace měly a mají značný vliv na činnost společnosti, ovlivňují její výsledky, charakter, vybavenost, zaměření a specializaci jednotlivých pracovišť.

Rozsah a zaměření výzkumné činnosti závisí především na úspěšnosti vědeckých a výzkumných pracovníků ve veřejných soutěžích organizovaných agenturami/ministerstvy:

Pro rozvoj a prohloubení výzkumné činnosti v oboru přispívá významnou měrou i státní institucionální podpora na řešení výzkumného záměru od MŠMT ČR poskytovaná dceřinné společnosti Agrotest fyto, s.r.o.

Na výzkumnou činnost  navazují i další významné aktivity, které dílem přispívají k uvádění výsledků výzkumu k praktickému využívání a zároveň vytvářejí zdroje pro obnovu a rozvoj pracoviště a plnění přijatých závazků.

Akce dokumentů