Politika jakosti

POLITIKA A CÍLE systému řízení společenství:

  •  Uspokojovat potřeby zákazníků s garantovanou kvalitou produktů společnosti
  • Chránit zdraví zaměstnanců a životní prostředí zabezpečením pracovišť z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
  • Trvalým rozvojem vzdělávání zaměstnanců zvyšovat jejich odbornou způsobilost a zajistit tak rostoucí kvalitu poskytovaných produktů společenství zákazníkům dle jejich požadavků
  • Průběžně posilovat environmentální vědomí pracovníků společenství
  • Usilovat o zapojení do čerpání strukturálních fondů EU
  • Trvale zlepšovat a zvyšovat efektivitu zavedeného systému řízení ve společenství

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. a její dceřiné společnosti Agrotest fyto, s.r.o., a Agrotrial, s.r.o. tvoří společenství s uceleným a jednotným systémem řízení jakosti a životního prostředí. Proto byly certifikovány podle příslušných norem, aby prokázaly svoji schopnost trvale poskytovat produkty a služby v souladu se zákonnými  předpisy i požadavky zákazníků. Současně při své činnosti společnosti dbají na ochranu životního prostředí a snaží se využívat dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení jeho poškození. Informují své dodavatele, že mají zaveden systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001. Společnosti získaly pro svou činnost příslušná osvědčení o způsobilosti.

Jednotlivé společnosti jsou držiteli certifikátů:

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.:

ISO 9001 ISO 14001 GEP

Agrotest fyto, s.r.o.:

ISO 9001 ISO 14001 OKZ

Agrotrial, s.r.o.:

ISO 9001 ISO 14001

 

Akce dokumentů