O společnosti

 • Vedení společnosti  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
 • Vědecká rada  společnosti projednává výsledky výzkumné činnosti na pravidelných výročních zasedáních
 • Politika jakosti a cíle systému řízení společenství směřuje ke dlouhodobé snaze o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb
 • Ochranné známky registrované Úřadem průmyslového vlastnictví - patenty, užitné vzory
 • Certifikáty - ISO 9001, 14001, EPPO GEP, akreditovaná laboratoř, poradenství
 • Seznam environmentálních certifikátů

ISO 9001  ISO 14001  GEP  OKZ

 

Výzkum, šlechtění, zkušebnictví a pokusnictví je podle oborů prováděn v útvarech společnosti:

 • Oddělení ochrany rostlin a agrotechniky  se zabývá výzkumem v oblasti ochrany rostlin proti chorobám a plevelům v obilninách, cukrovce, řepce, kukuřici a zkušebnickou činností (EPPO GEP).
 • Oddělení genetiky a šlechtění je zaměřeno na výzkum v genetickošlechtitelské oblasti, na studium, udržování a vedení kolekce genetických zdrojů obilnin  a na výzkum a tvorbu nových genetických zdrojů a linií obilnin pro další aplikovaný výzkum a šlechtitelské využití.
 • Oddělení kvality zrna je specializované pracoviště zaměřené na výzkum v oboru kvality produkce obilnin, na analýzy a hodnocení kvality obilovin, analýzy půd a rostlinného materiálu.
  Oddělení provozuje činnost akreditované laboratoře (ISO 17025).

Dceřiné společnosti:

 • Agrotest fyto, s.r.o. je specializovanou vědeckovýzkumnou a zkušebnickou organizací, splňuje podmínky pro výzkumnou organizaci podle "Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu. vývoje a inovací" a podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • Agrotrial, s.r.o. se zabývá zemědělskou prvovýrobou a servisní činností pro výzkum, šlechtění, zkušebnictví a pokusnictví 

Půdní a klimatické podmínky:

 • Klimatický region: teplý, mírně vlhký
 • Výrobní oblast: řepařská
 • Půdní typ a druh: černozem luvická, středně těžká
 • Nadmořská výška: 195 - 250 m n. m.
 • Průměrná roční teplota za období 1971 - 2000: 9,1  °C,  dříve 8,7 °C
 • Průměrné roční srážky: za období 1971 - 2000:  567,7 mm, dříve 599 mm

 Ohlédnutí do  historie  výzkumného pracoviště

Kde nás najdete - přehledná mapka

Akce dokumentů