Oddíly
Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Spolupracovníci Seznam prací Ing. Pavla Škopíka CSc. z let 1958 – 1970

Seznam prací Ing. Pavla Škopíka CSc. z let 1958 – 1970

                  
 1. ŠKOPÍK, Pavel: Zvyšování účinnosti fosforečných hnojiv. Přehled zahraniční zemědělské literatury, 8, 145-152, 1958
 2. ŠKOPÍK, Pavel: Vyšetření podmínek vhodného používání granulovaného superfosfátu v soustavě hnojení zemědělských plodin. I. Vliv současného vysévání minerálního granulovaného superfosfátu tovární výroby s osivem na jeho klíčení. Sborník ČSAZV – Rostlinná výroba, 4, 1958, 921-930
 3. ŠKOPÍK, Pavel: Vyšetření podmínek vhodného používání granulovaného superfosfátu v soustavě hnojení zemědělských plodin. II. Vliv granulovaného superfosfátu zapraveného s osivem do řádků, na příjem živin na počátku vegetace. Sborník ČSAZV – Rostlinná výroba, 4, 1958, 1187-1200
 4. ŠKOPÍK, Pavel: Využití Lysenkovy teorie o výživě rostlin v soustavě hnojení. Věstník ČSAZV, 5, 1958, 452-454
 5. ŠKOPÍK, Pavel: Vyšetření podmínek vhodného používání granulovaného superfosfátu v soustavě hnojení zemědělských plodin. III. Vliv granulovaného superfosfátu, zapraveného s osivem do řádků, na výživu rostlin v dalších obdobích růstu. Sborník ČSAZV – Rostlinná výroba, 5, 1959, 613-638
 6. ŠKOPÍK, Pavel: Úkoly výzkumu na úseku obilovin. Sborník ČSAZV – Rostlinná výroba, 5, 1959, 1041-1050
 7. ŠKOPÍK, Pavel – BEZDĚK, Vladimír: Vyšetření podmínek vhodného používání granulovaného superfosfátu v soustavě hnojení zemědělských plodin. IV. Současné používání práškovitého superfosfátu na široko a granulovaného superfosfátu do řádků. Sborník ČSAZV – Rostlinná výroba, 5, 1959, 1287-1316
 8. ŠKOPÍK, Pavel: Celostátní konference soutěže Olomoucké hnutí za vysoké výnosy a jakost sladovnických ječmenů 1960. Rostlinná výroba, 1962, 307-310
 9. ŠKOPÍK, Pavel: O činnosti Výzkumného ústavu obilnářského ČSAZV v Kroměříži. Za socialistické zemědělství, 10, 1960, 275-276
 10. ŠKOPÍK, Pavel – BEZDĚK, Vladimír: Mimokořenová výživa rostlin. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1961, 191s.
 11. ŠKOPÍK, Pavel – BAIER, Jan – NĚMEC, Adolf: Hnojení v osevních postupech-posuvné tabulky. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1961, 8s., tab. na nestr. příl.
 12. ŠKOPÍK, Pavel: Výsledky sklizně obilovin v roce 1961. Za vysokou úrodu, 10, 1962, 5-7
 13. ŠKOPÍK, Pavel: Výzkumný ústav obilnářský ČSAZV v letech 1958-1959. Vědecké práce výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži, 2, 1962, 7-14
 14. ŠKOPÍK, Pavel: Celostátní konference soutěže Olomoucké hnutí za vysoké výnosy a jakost sladovnických ječmenů 1960. Rostlinná výroba, 8, 1962, 307-310
 15. ŠKOPÍK, Pavel – DERCO, Mikuláš: Aktuální otázky obilnářství. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1962, 216s.
 16. ŠKOPÍK, Pavel – KOPECKÝ, Milan: Výživa obilovin při použití kombinovaných hnojiv. Rostlinná výroba, 9, 1963, 313-328
 17. ŠKOPÍK, Pavel: Výzkumný ústav obilnářský v letech 1960 – 1962. Vědecké práce výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži, 3, 1964, 5-18
 18. ŠKOPÍK, Pavel: K problematice jarního přihnojení ozimých pšenic. Za vysokou úrodu, 12, 1964, 86-88
 19. ŠKOPÍK, Pavel: Zhodnocení soutěže o vysoké výnosy obilnin. Za vysokou úrodu, 12, 1964, 127
 20. ŠKOPÍK, Pavel: Úkoly československé vědy na úseku obilnin do roku 1980. Rostlinná výroba, 10, 1964, 1-4
 21. ŠKOPÍK, Pavel: Výzkumný ústav obilnářský v letech 1963-1964. Vědecké práce výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži, 4, 1965, 5-10
 22. ŠKOPÍK, Pavel: Ověřování morforegulačního přípravku CCC v roce 1965. Za vysokou úrodu, 13, 1965, 297-298
 23. ŠKOPÍK, Pavel: Influence de la nutrition ed de la fumure sur la qualité du grain de l´orge de printems. In: Das Kalium und die Qualität landwirtschaftlicher Produkte. (Bericht über das 4. Regional-Kolloquium des Internationalen Kali-Institutes.). Belgrad 1965, 185-187
 24. ŠKOPÍK, Pavel – BEZDĚK, Vladimír: Die Beziehungen zwischen dem Nährtstoffgehalt der Pflanzen während der Vegetation und gewissen Kriterien der Kornqualität der Sommer-braugerste. In: Das Kalium und die Qualität landwirtschaftlicher Produkte. (Bericht über das 4. Regional-Kolloquium des Internationalen Kali-Institutes.). Belgrad 1965, 167-176
 25. ŠKOPÍK, Pavel: Další ověřování morforegulačního přípravku CCC. Za vysokou úrodu, 14, 1966, 12-13
 26. ŠKOPÍK, Pavel: Současné rezervy ve zvyšování výnosů obilnin. Za vysokou úrodu, 14, 1966, 247-249
 27. ŠKOPÍK, Pavel: Vědeckovýzkumní pracovníci k tezím XIII. sjezdu Komunistické strany Československa. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 13, 1966, 232-234
 28. ŠKOPÍK, Pavel: Z činnosti Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 13, 1966, 561-569
 29. ŠKOPÍK, Pavel – ČERVINKA, M.: Studium působení CCC (2-chloretyl-trimetylamonium-chloridu) u obilnin. I. Pohyb a přeměny CCC po aplikaci na listy u pšenice a ječmene. Rostlinná výroba, 13, 1967, 547-558
 30. ŠKOPÍK, Pavel: Celostátní seminář o obilninách. Za vysokou úrodu, 14, 1967, 122-124
 31. ŠKOPÍK, Pavel: Některé příčiny poléhání obilnin. Za vysokou úrodu, 14, 1967, 218-220
 32. ŠKOPÍK, Pavel: K některým otázkám používání CCC v Rakousku. Za vysokou úrodu, 14, 1967, 225-226
 33. ŠKOPÍK, Pavel: Úvahy k perspektivní specializaci pěstování obilnin v podmínkách ČSSR. Za vysokou úrodu, 14, 1967, 323-325
 34. ŠKOPÍK, Pavel: Pohledy na některé otázky pěstování obilnin v Holandsku. Věstník výzkumných ústavů zemědělských, 14, 1967, 407-411
 35. ŠKOPÍK, Pavel: Čtvrté oblastní kolokvium k otázkám vztahu mezi draselným hnojením a jakostí obilovin. Rostlinná výroba, 13, 1967, 1015-1017
 36. ŠKOPÍK, Pavel: Současný stav v pěstování pšenic a ječmenů – další perspektivy. Nové poznatky z pěstování obilnin, Praha, MZV 1967, 4-10
 37. ŠKOPÍK, Pavel: Obilniny. In: Soustava hospodaření na půdě (Černý a kol.), Praha, 1967, 281-300
 38. ŠKOPÍK, Pavel – Bezděk, V.: Výživa a hnojení jarního ječmene. In: Skládal a kol.: Sladovnický ječmen (Skládal a kol.), Praha, 1967, 199-231
 39. ŠKOPÍK, Pavel: Výzkumný ústav obilnářský v letech 1965 a 1966. Vědecké práce Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži, 5, 1968, 7-12
 40. ŠKOPÍK, Pavel: Problémy výživy rostlin v odrůdových pokusech. Sborník referátů na téma Problematika odrůdového zkušebnictví. Praha, 1968, 46-55
 41. ŠKOPÍK, Pavel: Pohled na problémy výživy rostlin v Norsku. Úroda, 17, 1969, 2, 71-73
 42. ŠKOPÍK, Pavel: Z činnosti Výzkumného ústavu obilnářského v Kroměříži. Věstník Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu, 15, 1968, 9, 407-411
 43. ŠKOPÍK, Pavel – ŠPIDLA, Josef – PŘIKRYL, Květoslav: Nový secí přístroj pro šlechtitelské a výzkumné účely. Mechanizace zemědělství, 18, 1968, 12, 359-360
 44. ŠKOPÍK, Pavel: Použití průmyslových hnojiv k pšenici a ječmeni ve Francii v roce 1965. Úroda, 16, 1968, 382
 45. ŠKOPÍK, Pavel: Několik poznatků z výzkumné práce na úseku šlechtění pšenice ve Francii. Sborník ÚVTI – Genetika a Šlechtění, 4, 1968, 4, 313-315
 46. ŠKOPÍK, Pavel – HÝŽA, Vojtěch – VLACH, Miloslav: Je čas zavést nový systém hodnocení. Zemědělské noviny, 24, 1968, 189, 5
 47. ŠKOPÍK, Pavel – VELIKOVSKÝ, Vlastimil: Studium vlivu hnojení průmyslovými hnojivy na stupeň poškození porostů ozimého žita plísní sněžnou (Fusarium nivalle) a na výnos. Vědecké Práce výzkumného ústavu obilnářského, Kroměříž 1968, 5, 149-158
 48. ŠKOPÍK, Pavel: Několik poznámek k agrotechnice obilnin ve Francii. Úroda, 16, 1968, 44-45
 49. ŠKOPÍK, Pavel: Několik poznámek k agrotechnice obilnin ve Francii. Dokončení. Úroda, 16, 89-91, 1968
 50. ŠKOPÍK, Pavel: Některé příčiny poléhání ozimé pšenice v podmínkách ČSSR. Souhrn referátů a diskusních příspěvků přednesených na vědeckém semináři Nepoléhavost obilnin, Praha 1968, 23-37
 51. ŠKOPÍK, Pavel: Vliv doby postřiku CCC na jeho hladinu v rostlinných pletivech a rezidua v zrně. Souhrn referátů a diskusních příspěvků přednesených na vědeckém semináři Nepoléhavost obilnin, Praha 1968, 461-476
 52. ŠKOPÍK, Pavel: K aktuálním otázkám výživy a hnojení ozimé pšenice. In: Opatření pro zvýšení rostlinné výroby, Brno 1968, 1-9
 53. ŠKOPÍK, Pavel: Prehľad doterajších výsledkov výskumu pestovania pšenice v ČSSR. In: Veda a prax o pšenici, Bratislava 1968, 35-44
 54. ŠKOPÍK, Pavel – ČERVINKA, M.: Studium působení CCC (2-chloretyl-trimetylamonium-chloridu) u obilnin. II. Pohyb a přeměny CCC u ozimých pšenic ve fázi odnožování. Rostlinná výroba, 14, 1968, 303-311
 55. ŠKOPÍK, Pavel: Studium působení CCC (2-chloretyl-trimetylamonium-chlorid) u obilnin. IV. Změny obsahu CCC v orgánech ozimé pšenice v závislosti na odrůdě, koncentraci a době postřiku. Rostlinná výroba, 15, 1969, 11-12, 1093-1102
 56. ŠKOPÍK, Pavel – MIZERA, J.: Stanovení obsahu celulózy a ligninu ve stéble obilovin k řešení otázek jejich nepoléhavosti. Rostlinná výroba, 15, 1969, 8, 787-792
 57. ŠKOPÍK, Pavel: K aktuálním otázkám výživy a hnojení ozimé pšenice. Agrochémia, 9, 1969, 83-88
 58. ŠKOPÍK, Pavel: K postřiku CCC u ozimé pšenice v letošním roce. Zemědělec, 18, 1969, 17, 1-2
 59. ŠKOPÍK, Pavel: Vztah mezi změnou obsahu celulózy a ligninu ve stéble jarního ječmene a  jeho poléhavostí. Rostlinná výroba, 15, 1969, 3, 265-273
 60. ŠKOPÍK, Pavel: Otázky dalšího pěstování ovsa a ozimého žita v ČSSR. In: Sborník referátů k problematice ozimého žita a ovsa v ČSSR, Praha 1970, 3-8
 61. ŠKOPÍK, Pavel: Zpráva o zaměření a výsledcích vědeckovýzkumné práce VÚO v Kroměříži. In: Sborník referátů k problematice ozimého žita a ovsa v ČSSR, Praha 1970, 115-134
 62. ŠKOPÍK, Pavel: Výživa. Odolnost proti poléhání. Základní hnojení. Přihnojování. Opatření proti poléhání. In: Foltýn: Pšenice, Praha 1970, s. 108-112, 126-129, 305-311, 329-333, 344-347
 63. ŠKOPÍK, Pavel – GIBALA, O.: The relationship between the concentration and the ratio of phosphoric acid and nitrogen in plants at the beginning of vegetation to the yield of cereals. In: Produktivity of terrestrial ecosystems production processes. No. 1, Praha 1970, 191-192

 

 

Akce dokumentů