Oddíly
Osobní nástroje
Přihlášení
Nacházíte se zde: Úvod Spolupracovníci Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.

Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.

Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (12. 1. 1934 – 7. 7. 2013)

7. července 2013 zemřel ve věku 79 let pan Lubomír Nátr. Odešel tak člověk, na kterého vzpomínají také jeho bývalí spolupracovníci a další přátelé v Kroměříži. Úspěšná vědecká kariéra pana profesora Nátra začala v roce 1958 právě tady, v tehdejším Výzkumném ústavu obilnářském (VÚO). Rádi bychom vzpomněli na tuto jeho životní etapu, která trvala plných 18 let až do roku 1976, kdy odešel do Prahy.

V kroměřížském výzkumném ústavu začínal jako promovaný biolog v oddělení fyziologie rostlin ve funkci asistenta, v roce 1967 mu byl po dokončení vědecké aspirantury a dalšího studia přiznán titul RNDr., od roku 1970 pracoval již jako samostatný vědecký pracovník. Jeho působení ve VÚO tedy bylo nepochybně základem pro jeho budoucí kariéru na Univerzitě Karlově v Praze. Brzy po svém příchodu do Kroměříže se v roce 1959 oženil se Zdeňkou Kružilkovou, která také pracovala ve VÚO, a to na oddělení genetiky. V roce 1965 se jim narodil syn Lubomír. V roce 1978 pak následovala svého manžela do Prahy i paní RNDr. Nátrová. Působila tam jako vědecká pracovnice ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni.

Od začátku byla oborem Lubomíra Nátra fyziologie a anatomie rostlin, jak to dokládají i první publikované práce, ve kterých se věnoval různým problémům z oblasti fyziologie obilovin a zejména fotosyntézy, která, jak se později ukázalo, zůstala jeho celoživotním tématem. V první polovině 60. let publikoval nejčastěji v časopise Rostlinná výroba, a také v mezinárodním časopise Biologia plantarum. Aktivně se účastnil seminářů a konferencí v Československu i v zahraničí. Ve Věstníku výzkumných ústavů zemědělských seznamoval odbornou obec se svými zkušenostmi ze zahraničí i s průběhem a výsledky zahraničních návštěv ve VÚO. Na zahraničních cestách zúročil své velmi dobré znalosti cizích jazyků (němčina, ruština, francouzština, později také angličtina). Kromě kratších zahraničních cest do NDR, SSSR, Jugoslávie, Dánska či Rakouska pobýval na přelomu let 1967 a 1968 půl roku ve francouzském Grenoblu, kde mimo jiné jako "Maitre de Conférence" přednášel fotosyntézu, vodní provoz a dýchání rostlin. Od července 1968 do června 1969 byl v Aberdeen ve Velké Británii na studijním pobytu, jehož hlavní náplní bylo studium moderních metod analýzy fotosyntetické produkce (v knihovně současného Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž s.r.o. je stále uchovávána mimo jiných dokumentů i jeho zpráva z této cesty - CZ 84)

Ve druhé polovině 60. let se začal intenzivně věnovat také tématu tvorby výnosu obilovin, avšak fotosyntéza nadále zůstala jeho nosným tématem. Své výsledky v tomto oboru publikoval zejména v časopise Photosynthetica, kde lze nalézt jeho příspěvky již od prvního čísla prvního ročníku z roku 1967. Také globální témata ho zajímala již za jeho působení v Kroměříži. Publikoval např. článek: NÁTR, Lubomír: Uživí Země 7 miliard lidí? (Za vysokou úrodu, 14, 1967, s.175-176), kterým informoval o aktivitách a důležitosti Mezinárodního biologickému programu. Nesmíme zapomenout také na jeho příspěvky ve Vědeckých pracích VÚO čís. 3/1964, 4/1965 a 6/1972. Dnes se nám podařilo shromáždit informace celkem o 78 odborných pracích za dobu jeho působnosti v Kroměříži.

I po jeho odchodu do Prahy vyšlo ještě několik publikací s kroměřížskými spoluautory. V průběhu následujících let se společně setkávali na různých odborných akcích, vždy se k nim živě hlásil a zajímal se o jejich práci. Do zdejší odborné knihovny pak přibývaly postupně jedna za druhou jeho knihy, stejně jako záznamy o mnoha jeho odborných článcích.

Působení Lubomíra Nátra na Univerzitě Karlově bylo podrobně vzpomenuto v časopise Živa při příležitosti jeho 75. narozenin (KREKULE, Jan: Pětasedmdesátník Lubomír Nátr. Živa, 57, 2009, s. XX-XXI), z něhož je zřejmé, že si tam vybudoval okruh spolupracovníků a přátel, kteří na něj pro jeho upřímnou a vstřícnou povahu, pracovitost, vědeckou erudici a invenci nikdy nezapomenou. Jeho osobnost a dílo nebude nikdy zapomenuto ani tady v Kroměříži.

 

Věra Kroftová

Akce dokumentů