Kvalita obilovin

Akreditované zkoušky

 • Stanovení obsahu příměsí a nečistot
 • Stanovení obsahu deoxynivalenolu (ELISA, HPLC)
 • Stanovení obsahu zearalenonu (ELISA) 
 • Stanovení dusíku, dusíkatých látek Dumasovou metodou

 

Další zkoušky

Všechny další zkoušky jsou certifikovány podle ISO 9001

 • Stanovení vaznosti vody a reologických vlastností na extenzografu
 • Pekařský pokus
 • Enzymatické analýzy -  stanovení poměru amylosa/amylopektin, stanovení obsahu beta-glukanů, stanovení aktivity alfa-amylasy atd.
 • Analýzy dalších mykotoxinů (T-2, fumonisiny, ochratoxin A)
 • Diagnostika viróz v rostlinách obilovin (BYDV, WDV)
 • Stanovení namořenosti osiva  v namořeném osivu (HPLC) - účinné látky thiram, carboxin, fludioxonil, difenoconazol
 • Stanovení obsahu škrobu podle Ewerse
 • Kvalita sladovnického ječmene a sladu – sladovací zkouška, stanoveni extraktu a relativního extraktu, friabilita sladu, Kolbachovo číslo, obsah N-látek, obsah škrobu podle Ewerse, klíčivost, klíčivá energie atd. 
Akce dokumentů