Oddělení poradenství

Oddělení poradenství provádí poradenskou činnost v oboru rostlinné výroby pro zemědělskou praxi, realizuje systémovou poradenskou službou na smluvním základě s pravidelným posouzením stavu porostů především obilovin  přímo na konkrétním pozemku v  rozhodujících etapách vegetace s návrhy opatření (ochrana proti chorobám, škůdcům a plevelům, aplikace regulátorů růstu), informace o agrobiologických zvláštnostech nových odrůd a novošlechtění všech druhů obilovin

Poradci - specialisté v oboru rostlinné výroby propracovávají a navrhují managementu zemědělských podniků analytické a koncepční materiály v souladu se zaměřením činnosti na rozvoj obilnářství v rámci celé rostlinné výroby zemědělského podniku s cílem zajištění vysoké efektivnosti využití dostupných intenzifikačních vstupů, při respektování zásad setrvalého a ekologicky šetrného hospodaření.

Vysoká úroveň odborných služeb je podložena bezprostředním transferem výsledků výzkumu. 

Poradenství je činností, kterou Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. zabezpečuje přenos nových výsledků výzkumu do podnikatelské praxe zemědělských  podniků.  

Vedoucí: Ing. Drahomír Rygál

Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Souček

 Hlavní aktivity pracoviště:

 • Zpracování projektů nápravných opatření nedostatků zjištěných při zpracování checklistů  a kontrolních listů
 • Ochrana půdy, rostlin, pěstební technologie, plán osevu
  ( posouzení zdraví půdy, plány hnojení, bilance živin, bilance organických látek)
 • Ochrana  podzemních a povrchových vod před znečistěním ze zemědělských výrob
  (optimalizace hnojení dusíkem, plán rozvozu statkových hnojiv, havarijní plán)
  (Zákon o hnojivech    156/1998, Zásady správné zemědělské praxe, akční program nitrátové směrnice 262/2012 atd.)
 • Alternativní využití zemědělské produkce
  (metodika pěstování)
 • Dopady agroenviromentálních  opatření do hospodaření podniku
  (stanovení efektivnosti hnojení, návrh technologických postupů hnojení dusíkem)
 • Systémy hospodaření v oblastech se zvláštními režimy
  (zpracování zásad hospodaření v PHO)
 • Zásady správné zemědělské praxe živočišná výroba - emise čpavku - vypracování materiálu
 • Mapové zpracování legislativních požadavků vyplývajících z DZES, zásad správné zemědělské praxe, (např: nitrátové směrnice, přehled svažitých pozemků nevhodných k pěstování širokořádkových plodin, aplikační pásma, mapová evidence uložišť statkových hnojiv, mapové zpracování rozvozu statkových hnojiv, vodohospodářská mapa, atd.)
 • Mapové podklady pro individuální zákresy
 • Spoluúčast na řešení výzkumných úkolů
 • Spolupráce s  dalšími institucemi
 • Přednášková a publikační činnost

 

Kontaktní adresa:
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 317 150, 151,  fax: 573 339 725
E-mail: 

Akce dokumentů