Instrukce pro autory

Instrukce pro autory odborných článků předaných ke zveřejnění v časopise Obilnářské listy

Ke zveřejnění jsou přijímány původní vědecké a odborné práce, které nebyly publikovány v jiných periodikách. V recenzním řízení se odborní oponenti vyjádří, zda text odpovídá požadavkům na zveřejnění a zpracují připomínky, podle kterých by měl být rukopis před zveřejněním upraven.

Text musí být členěn do následujících částí:

-          Úvod - stručně vysvětluje, proč byla práce prováděna, a jaký má studovaná problematika význam. Citovanými publikacemi lze doložit stav současných poznatků, z nichž autoři vycházejí. 

-          Název práce - musí výstižně informovat o zaměření práce

-          Jméno/a autora/ů - včetně titulů a vědeckých hodností, přesný název pracoviště/pracovišť.

-          Souhrn (abstrakt) - stručný text, který informuje o cílech, metodách a dosažených výsledcích  práce. Bude přeložen do anglického jazyka. Doporučený rozsah českého textu je maximálně 960 znaků včetně mezer.

-          Klíčová slova - výrazy (jedno- i víceslovné) výstižně charakterizující obsah práce.

-          Úvod - stručně vysvětluje, proč byla práce prováděna, a jaký má studovaná problematika význam. Citovanými publikacemi lze doložit stav současných poznatků, z nichž autoři vycházejí.

-          Materiál a metody – jasně formulované a přesně popsané veškeré kroky, které vedly k provedení a dokončení práce včetně způsobu zpracování a vyhodnocení výsledků. Obsahuje také popis použitých metod, případně citace zdrojů, ve kterých je použitá metoda nebo metodika popsána. Je nutno dodržovat mezinárodně platné odborné termíny, vědecké názvy organismů, soustavy jednotek, a jejich platné české ekvivalenty.

-          Výsledky a diskuze - analytické zhodnocení, čeho bylo při experimentech dosaženo. Výsledky musí být zpracovány přehledně a pokud možno vyjádřeny graficky nebo v tabulkách. Nelze zde uvádět výsledky získané postupem, který není popsán nebo citován v metodice.

-          Poděkování a dedikace – poděkování za technickou spolupráci, poskytnutí dat apod., dedikace k řešenému projektu/projektům.

-          Seznam použité literatury - formou citací podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Počet citací by měl být úměrný rozsahu celého článku. V případě citování článku z Obilnářských listů je možné použít zkratku Obil. Listy bez tečky za slovem Listy.

Grafické přílohy, tabulky a fotografie je třeba předávat v samostatných souborech a v rozsahu, který je úměrný celé práci. Tabulky je nutné připravit jasně a stručně, nevkládat pouze nezpracovaná primární data.

 

Akce dokumentů