Zavřelová Marta - publikace

        Zavřelová Marta (roz. Balounová)

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - ZAVŘELOVÁ Marta - KÝHOS Karel:
Změny v podmínkách skladování zrnin a jejich vliv na ukazatele klíčivosti, vitality a obsahu základních živin v semenech.
Úroda, 61, 2013, 12, Vědecká příloha, s. 120-125 ISSN: 0139-6013

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - ZAVŘELOVÁ Marta - JIRSA Ondřej:
Vliv infekce patogeny Fusarium spp. na kvalitativní parametry sladovnického ječmene.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013 / Redaktoři: Radim CERKAL, Ondřej Polák, 2013, 66-69

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - ZAVŘELOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - Slavíková Jiřina - Vepříková Z. - Zachriášová A. - Weinertová K. - SMUTNÁ Pavlína - ELZNER Petr - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Studium vlivu rozdílů v morfologických deskriptorech a základním chemickémsložení zrna na akumulaci mykotoxinů v ječmeni.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 75-87

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - HLOŽKOVÁ Lenka - MIKULÍKOVÁ Renata - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
The effect of the changed amylose and amylopectin ratio on the selected qualitative parameters in spring barley (Hordeum vulgare L.) grain.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 61, 2013, 3, 577-585 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=70574;download=118341

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - SEDLÁČKOVÁ Irena - ZAVŘELOVÁ Marta - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - SMUTNÁ Pavlína:
Effect of Fusarium infection on the content of selected polysaccharides in barley grain. Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 218-222

MATUŠINSKY Pavel - TVARŮŽEK Ludvík - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČEK Tibor:
Breeding of Czech malting cultivars for disease resistance [Abstrakt].
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 102  
   http://www.icppbj2013.org/xiazai/Abstract%20of%20ICPP%202013-final.pdf

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila:
Využití postupů pre-breedingu pro rozšíření biodiverzity ječmene. (The application of pre-breeding methods for broadening barley biodiversity).
Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme, 2012, 57-60

VACULOVÁ Kateřina - KÝHOS Karel - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Vliv podmínek skladování na klíčivost a obsah živin v zrninách. (Influence of storage conditions on germination ability and content of nutrients in grain crops).
Úroda, 60, 2012, 12, příloha, 147-150 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - KVASNIČKA František - SEDLÁČKOVÁ Irena - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - VÁCLAVÍKOVÁ Eliška - POUCH Milan:
Variabilita obsahu kyseliny fytové v zrnu ječmene.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 4, 100-108 ISSN: 0023-5830

VACULOVÁ Kateřina - MILOTOVÁ Jarmila - BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - ZACHARIÁŠOVÁ Milena - HAJŠLOVÁ Jana - DŽUMAN Zbyněk - SMUTNÁ Pavlína:
Studium vlivu rozdílů v morfologických a vegetačních znacích na akumulaci mykotoxinů v zrně ječmene.
Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 21-30

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Prebreeding nových genetických zdrojů ječmene jarního se zlepšenou potravinářskou a krmnou kvalitou. Prebreeding of new spring barley genetic resources with improved food and feed quality.
Obilnářské listy, 20, 2012, 3, 59-62 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-2012/59-62

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - MIKULÍKOVÁ Renata - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
New genetic resources of spring barley with waxy starch and increased content of non-starch polysaccharides.
Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 162-165

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta - STEHNO Zdeněk - PLUHÁČKOVÁ Helena - LAKNEROVÁ Ivana - MACHÁŇ Pavel:
Netradiční obilniny a možnosti jejich využití. (Non-traditional cereals and possibilities for their use).
Úroda, 60, 2012, 12, Příloha, 147-150 ISSN: 0139-6013

BALOUNOVÁ Marta - MATUŠINSKY Pavel - VACULOVÁ Kateřina - VYŠOHLÍDOVÁ Markéta - TVARŮŽEK Ludvík:
Choroby pat stébel a listové skvrnitosti ječmene. (Stem-base diseases and leaf blights in barley).
Obilnářské listy, 20, 2012, 1, 11-16 ISSN: 1212-138X
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/1-2012/Choroby_pat_stebel_a_list_skvr_jecmene
 
JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - STEHNO Zdeněk - BALOUNOVÁ Marta:
Investigation of chemical composition and rheological properties of barley genotypes. Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 96-98

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Evaluation of chemical and technological properties of grain and milling fractions of hulless barley for bakery use.
Proceedings of the 6th International Congress Flour - Bread `11,
8th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 12-14, 2011, 2012, 467-473, QI91B095RO0211 MZe

MILOTOVÁ Jarmila - DOTLAČIL Ladislav - VACULOVÁ Kateřina - DVOŘÁČEK Václav - PROHASKOVÁ Anna - BALOUNOVÁ Marta:
Bread-making quality in selected winter wheat cultivars and lines, donors of resistance to drought and fungal diseases. Proceedings of the 6th International Congress Flour - Bread `11,
8th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 12-14, 2011, 2012, 481-488

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - HRSTKOVÁ Pavlína:
Vliv pěstební technologie, lokality a typu zrna ječmene na vztah mezi obsahem N-látek, vybraných makro- a mikroprvků.
Proteiny 2011: Zlín, 3. - 4. května 2011: sborník příspěvků VI. ročníku mezinárodní konference, 2011, 176-179  

LAKNEROVÁ Ivana - MAŠKOVÁ Eva - OUHRABKOVÁ Jarmila - ERBAN Vladimír - BALOUNOVÁ Marta:
Vliv složení surovin na senzorickou a nutriční jakost chleba. Influence of the raw material on the sensory and nutritional quality of bread.
Úroda, 59, 2011, 12, 495-498 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MIKULÍKOVÁ Renata - BENEŠOVÁ Karolína - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Differences in the type of starch and grain given pedigree and their impact on important barley grain nutrients and agronomic characters.
Proceedings of the 7th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 2nd November - 4th November 2011, Prague, 7, 2011, 196-200

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - VYMYSLICKÝ Tomáš - JANOVSKÁ Dagmar:
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních makroprvků v zrně minoritních a okrajových zrnin. (Impact of location and year on macrominerals content in grain of minor and underutilized grain crops).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 613-616 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Změny v chemickém složení mlecích frakcí ječného zrna v průběhu skladování při rozdílných teplotních podmínkách. (Changes in the chemical composition of barley grain milling fractions, stored under different temperature conditions).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 2010, 12, 685-688 ISSN: 0139-6013

VYMYSLICKÝ Tomáš - PELIKÁN Jan - JANOVSKÁ Dagmar - VACULOVÁ Kateřina - RYSOVÁ Jana - HOFBAUER Jan - Šmahel Petr - BALOUNOVÁ Marta - PROKEŠ Josef: Pěstování vybraných minoritních plodin v podmínkách České trepubliky pro jejich využití v potravinářství. (Growing of selected minor crops in the conditions of the Czech Republic for their use in food industry).
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 12, 65-70 ISSN: 0139-6013

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MILOTOVÁ Jarmila:
Prebreeding výchozích materiálů ječmene jarního s diferencovaným obsahem přirozených škodlivých látek v zrně pro šlechtění odrůd nesladovnického typu.
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín:
Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 175-178

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MIKULÍKOVÁ Renata - BENEŠOVÁ Karolína - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Effect of genotype on variability in the content of non-starch polysaccharides in barley grain.
Proceedings of the 6th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 29th September - 1st October 2010, Prague, 2010, 214-217
 
VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta:
Hodnocení kvality zrna vybraných vzorků netradiční pšenice a bezpluchého ječmene. (Grain quality assessment on non-traditional wheat samples and barley samples with hulless grain).
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 71-77 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-2-10.pdf

JANOVSKÁ Dagmar - VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - VYMYSLICKÝ Tomáš - STEHNO Zdeněk:
Comparison of macro- and microminerals in tartary buckwheat achenes grown in three different localities.
Advances in Buckwheat Research. Proceedings of the 11th International Symposium on Buckwheat, July 19-23, 2010 Orel, Russia., 2010, 508-5010

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - HRSTKOVÁ Pavlína:  
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních látek v zrně ječmene jarního.
Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 26-30

BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - CERKAL Radim - HRSTKOVÁ Pavlína:
Variabilita základního chemického složení zrna odrůd ječmene jarního, pěstovaných bez chemických vstupů v období vegetace.
Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, 2010, 31-35

MARTINEK Petr - PODHORNÁ Jana - PAULÍČKOVÁ Ivana - NOVOTNÁ Pavla - HANUŠ Vlastimil - ŠUDYOVÁ Valéria - BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina: Hodnocení genových zdrojů pšenice s rozdílným zabarvením zrna. (Evaluation of wheat gene resources with different grain colour).
Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo:
Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010, 64-68

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - MILOTOVÁ Jarmila:
AF Lucius - nová odrůda ječmene jarního s bezpluchým typem zrna.
Agrární obzor, 12, 2010, 4 , Vše pro sladovnické ječmeny, 14

VACULOVÁ Kateřina - BALOUNOVÁ Marta - CERKAL Radim - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava:
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních látek v zrně ječmen jarního. (The effect of location and year on mineral content in spring barley grain).
Kvasný průmysl, 56, 2010, 2, 60-68 ISSN: 0023-5830

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - CERKAL, Radim, - HRSTKOVÁ, Pavlína
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních látek v zrně ječmene jarního.Polní den "MendelAgro" 2010:
Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010, Brno Mendelova univerzita v Brně 2010, s. 26-30.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava - CERKAL, Radim, - HRSTKOVÁ, Pavlína
Variabilita základního chemického složení zrna odrůd ječmene jarního, pěstovaných bez chemických vstupů v období vegetace.Polní den "MendelAgro" 2010, Sborník odborných příspěvků. Žabčice 10. června 2010. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2010, s. 31-35.

MARTINEK, Petr - PODHORNÁ Jana - PAULÍČKOVÁ, Ivana - NOVOTNÁ, Pavla - Hanuš Vlastimil - ŠUDYOVÁ,Valéria - BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina
Hodnocení genových zdrojů pšenice s rozdílným zabarvením zrna. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo:
Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010. Piešťany, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV 2010, s. 64-68.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta - MILOTOVÁ, Jarmila
AF Lucius - nová odrůda ječmene jarního s bezpluchým typem zrna. Agrární obzor:
Noviny pro zemědělství, potravinářství a venkov, 12, č. 4 , Vše pro sladovnické ječmeny, 2010, s. 14.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta - CERKAL, Radim - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava
Vliv lokality a ročníku na obsah minerálních látek v zrně ječmen jarního.
Kvasný průmysl, 56, č. 2, 2010, s. 60-68.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta - MILOTOVÁ, Jarmila
Výsledky pěstování bezpluchého ječmene v definovaných oblastech České republiky. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo:
Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010. Piešťany, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV, 2010, s. 101-105.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina
Milička habešská neboli tef.
Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 32-34.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina - JANOVSKÁ, Dagmar - VYMYSLICKÝ, Tomáš
Minor and underutilized grain crops - differentiated sources of minerals.19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts:
Ljubljana, Slovenia, May 26th -29th, 2009 / Vladimir Meglič and Manja Tina Bastar, Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 99.

VACULOVÁ, Kateřina - RYSOVÁ, Jana - BALOUNOVÁ, Marta - SEDLÁČKOVÁ, Irena - BRADOVÁ, Jana
New barley genotypes for production of milk substitutes. Proceedings of the 5th International Congress Flour - Bread `09,
7th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 21-23, 2009. Osijek, University of Osijek 2010, s. 600-607.

VACULOVÁ, Kateřina - MIKULÍKOVÁ, Renata - BALOUNOVÁ, Marta - BENEŠOVÁ, Karolína
Variability of non-starch polysaccharides in grain of various barley genotypes. Chemické listy, 103, č. 9, 2009, s. 778-779.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Hlavní agrotechnické zásady pěstování bezpluchého ječmene. Úroda, 57, č. 3, 2009, s. 32-36.

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Požadavky na pěstování bezpluchého ječmene. Úroda, 57, č. 4, 2009, s. 16-20.

VACULOVÁ, Kateřina - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - BALOUNOVÁ, Marta Characteristics of selected spring barley materials as important sources of phytonutrients.
19th EUCARPIA Conference. Genetic Resources Section. Book of Abstracts: Ljubljana, Slovenia, May 26th -29th, 2009. Ljubljana Kmetijski inštitut Slovenije 2009, s. 96.

VACULOVÁ, Kateřina - BŘEZINOVÁ BELCREDI, Natálie - BALOUNOVÁ, Marta - MILOTOVÁ, Jarmila - EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava
Nutriční a hospodářská charakteristika nových materiálů ječmene – zdrojů vybraných fytonutrientů. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Referáty z konference ze dne12. - 13. 11. 2009 v Brně. Úroda, 2009, 57, 12 - příloha, s. 115-118.

BALOUNOVÁ, Marta - VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila
Hulless barley germplasm - a source of nutritional quality for human food processing.
International Scientific Conference on Cereals - their products and processing. Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008. Debrecen, 2008, s. 46.

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Possibilities of barley germplasm used fornon-food applications. International Scientific Conference on Cereals - their products and processing.
Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008, Debrecen, 2008, s. 61.

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - BALOUNOVÁ, Marta
Changes in chemical composition of hulless barley milling fractions under different storage conditions. International Scientific Conference on Cereals - their products and processing.
Abstract Book and Proceedings. 27-28 October 2008.Debrecen, 2008, s. 66

MILOTOVÁ, Jarmila - VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Evaluation of a subcollection of spring barley genetic resources with hulless grain. (Hodnocení subkolekce genetických zdrojů jarního ječmene s bezpluchým zrnem) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs.
Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008, s.614-618 Španělsko

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta - VRTĚL, Květoslav
Content and variability of minerals in winter barley and triticale grain. (Obsah a variabilita minerálních látek v zrnu ozimého ječmene a tritikale) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008, s.649-653 Španělsko

VACULOVÁ, Kateřina - MILOTOVÁ, Jarmila - PROKEŠ, Josef - PSOTA, Vratislav - BALOUNOVÁ, Marta
Hulless barley for alternative use. (Nahý ječmen pro alternativní využití) Bioacademy 2008 - Proceedings. New Developments in Science and Research on Organic Agriculture, 2008, s.46-49 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - BALOUNOVÁ, Marta
Obsah minerálních látek v zrně obilovin. (Content of mineral substances in cereal grain)
Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.41-49 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - MIKYŠKA, Alexandr - PROKEŠ, Josef - MILOTOVÁ, Jarmila - BALOUNOVÁ, Marta
Změny obsahu polyfenolických látek v zrně rozdílných genotypů ječmene v procesu sladování. (Changes in the content of polyphenolic substances in grain of different barley genotypes during malting)
Sborník souhrnů sdělení. XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 2008, XXXIX, s.8 Česká republika

VACULOVÁ, Kateřina - MIKYŠKA, Alexandr - PROKEŠ, Josef - MILOTOVÁ, Jarmila - BALOUNOVÁ, Marta
Změny obsahu polyfenolických látek v zrně rozdílných genotypů ječmene v procesu sladování. (Changes in the content of polyphenolic compounds in grain of different barley genotypes during a malting process) XXXIX.
Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník příspěvků. 26. - 28. 5. 2008 Skalský Dvůr, 2008, s.42-45 Česká republika

 

Akce dokumentů