Váňová Marie - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

 MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - SPITZEROVÁ Dagmar - JANEČEK Miloslav - SMUTNÝ Vladimír:
Nepřímá opatření k omezení výskytu klasových fuzarióz u obilovin.
Obilnářské listy, 21, 2013, 3/4, 62-64 ISSN: 1212-138X    
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/3-4-2013/62-64

 
VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Výnos a kvalita jarního ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012. (Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012). 
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X
 
MATUŠINSKY Pavel - VÁŇOVÁ Marie - SPITZEROVÁ Dagmar - POLIŠENSKÁ Ivana - SMUTNÝ Vladimír - JANEČEK Miroslav - HLEDÍK Pavel: 
Different soil management technologies and severity of Fusarium head blight of wheat. 
Acta phytopathologica Sinica, 43, 2013, Suppl., 118
 
VÁŇOVÁ Marie - CHRPOVÁ Jana: 
Výskyt virových chorob obilnin v roce 2012. 
Agromanuál, 7, 2012, 9/10, 30-33 ISSN: 1801-7673
 
BENADA Jaroslav - SPITZEROVÁ Dagmar - VÁŇOVÁ Marie: 
Výskyt snětí na pšenici v roce 2012 a nový pohled na parazitismus. (Incidence of smuts on wheat in the year 2012 and new concept of parasitism). 
Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 105-108 ISSN: 1212-138X 
 
VÁŇOVÁ Marie - MATUŠINSKY Pavel - JAVŮREK Miloslav - VACH Milan: 
Vliv způsobu zpracování půdy na výskyt vybraných chorob obilnin. (The effect of soil tillage practices on the severity of selected diseases of cereals). 
Obilnářské listy, 20, 2012, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X
 
VÁŇOVÁ Marie - SPITZEROVÁ Dagmar: 
Výběr odrůd a příprava osiva pro vitální a zdravé porosty obilnin. 
Agromanuál, 7, 2012, 6, 20-23 ISSN: 1801-7673
 
MARTINEK Petr - VÁŇOVÁ Marie: 
Vliv technologie pěstování a ročníku na znaky výnosu a kvalitu zrna vybraných odrůd a linií ozimé pšenice s odlišnou morfologií klasu.
(The effect of crop management practice and year on yield traits and grain quality in selected varieties and lines of winter wheat differing in spike morphology). 
Obilnářské listy, 20, 2012, 4, 90-97 ISSN: 1212-138X
 
PROKINOVÁ Evženie - VÁŇOVÁ Marie: 
Tilletia spp. - the pathogen of winter wheat in the Czech Republic. (Tilletia spp. - patogen ozimé pšenice v České republice). 
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 117-118 
 
PROKINOVÁ Evženie - VÁŇOVÁ Marie: 
Odolnost odrůd ozimé pšenice ke snětím rodu Tilletia. (Resistance of winter wheat cultivars to common bunt and dwarf bunt). 
Úroda, 60, 2012, 11, 11-12, 14-15 ISSN: 0139-6013
 
VÁŇOVÁ Marie: 
Pečlivé zvažování všech dostupných metod ochrany rostlin. 
Úroda, 60, 2012, 4, 77-79 ISSN: 0139-6013
 
VÁŇOVÁ Marie - KLEMOVÁ Zuzana: 
Vliv výskytu chorob na nouzové dozrávání obilnin. 
Agromanuál, 6, 2011, 8, 22-26 ISSN: 1801-7673
 
VÁŇOVÁ Marie - PALÍK Slavoj - JIRSA Ondřej: 
Vliv předplodiny, ročníku, intenzity pěstování a odrůdy na výnos a jakostní parametry jarního ječmene. 
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 9/10, 298-303 ISSN: 1210-3306
 
PROKINOVÁ Evženie - VÁŇOVÁ Marie: 
Rizika spojená s výskytem snětivosti klasů pšenice. (Risks associated with the occurence of bunt of wheat spikes). 
Úroda, 59, 2011, 9, 60-63 ISSN: 0139-6013 
 
VÁŇOVÁ Marie - SPITZEROVÁ Dagmar - BENADA Jaroslav:
Prašná sněť na pšenici (Ustilago tritici). Loose Smut of Wheat. 
Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 66-67 ISSN: 1212-138X
 
VÁŇOVÁ Marie: 
Plíseň sněžná - růžová sněžná plísňovitost obilnin. 
Agromanuál, 6, 2011, 2, 30-33 ISSN: 1801-7673 
 
MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: 
Genové zdroje pšenice (Triticum aestivum L.) se změněnou morfologií klasu a jejich využitelnost. (Gene Resources of Wheat (Triticum aestivum L.) with Changed Spike Morphology and their Utilisation). 
Osivo a sadba: X. odborný a vědecký seminář pořádaný ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací a Českou zemědělskou společností na ČZU 10. února 2011.
Sborník referátů, 10, 2011, 62-69 
 
MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: 
Formation of yield components in winter wheat lines with different spike morphology. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 57, 2011, 4, Anex, 17. ISSN: 0551-3677
 
MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: 
Formování výnosových prvků u línií pšenice s odlišnou morfologií klasu. Formation of yield components in winter wheat lines with different spike morphology. 
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín:
Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011, 56-62 
 
VÁŇOVÁ Marie - MATUŠINSKY Pavel - Javůrek Miloslav - VACH Milan: 
Effect of soil tillage practices on severity of selected diseases in winter wheat. 
Plant, Soil and Environment, 57, 2011, 6, 245-250 ISSN: 1214-1178
 
VÁŇOVÁ Marie: 
Plíseň sněžná - růžová sněžná plísňovitost obilnin. 
Agromanuál, 6, 2011, 2, 30-33 ISSN: 1801-7673
 
MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: 
Genové zdroje pšenice (Triticum aestivum L.) se změněnou morfologií klasu a jejich využitelnost. (Gene Resources of Wheat (Triticum aestivum L.) with Changed Spike Morphology and their Utilisation). 
Osivo a sadba: X. odborný a vědecký seminář pořádaný ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací a Českou zemědělskou společností na ČZU 10. února 2011.
Sborník referátů, 10, 2011, 62-69
 
PROKINOVÁ Evženie - VÁŇOVÁ Marie - ŠTOČKOVÁ Lenka - SÝKOROVÁ Světlana:
Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. 
Scientia agriculturae Bohemica, 41, 2010, 4, 197-205 ISSN: 1211-3174
 
PROKINOVÁ Evženie - CAPOUCHová Ivana - VÁŇOVÁ Marie - KOSTELANSKÁ Marta - ŠTOČKOVÁ Lenka: 
Reakce odrůd na napadení klasů ozimé pšenice Fusarium spp. a Tilletia caries. (Variety reaction on Fusarium head blight and bunt (Tilletia caries) of winter wheat). 
Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů:
Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010.
Vědecká příloha časopisu Úroda, 12, 327-330 ISSN: 0139-6013
 
JIRSA Ondřej - BARTÁČKOVÁ Veronika - MARTINEK Petr - VÁŇOVÁ Marie - HAJŠLOVÁ Jana: 
Studie obsahu akrylamidu v praženém zrnu ječmene, pšenice a žita. 
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 122-125
 
MARTINEK Petr - POKOROVÁ Petra - ŠLÍMAR Pavel - VÁŇOVÁ Marie: 
Produktivita linií ozimé pšenice s dlouhými plevami, mnohořadým klasem a normálním klasem v rozdílných pěstebních systémech. 
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 35-41 
 
VÁŇOVÁ Marie - KLEMOVÁ Zuzana - SPITZEROVÁ Dagmar - BENADA Jaroslav: Mazlavá a zakrslá sněť na ozimé pšenici. (Common and dwarf bunts on winter wheat).
Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 77-82 ISSN: 1212-138X
 
ZOUHAR Miloslav - MAZÁKOVÁ Jana - PROKINOVÁ Evženie - VÁŇOVÁ Marie - RYŠÁNEK Pavel: 
Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. 
Plant Protection Science, 46, 2010, 3, 107-115 ISSN: 1212-2580
 
VÁŇOVÁ Marie: 
Jarní ječmen po předplodinách zanechávajících na poli větší množství organické hmoty. Konference "Sladovnický ječmen - přiměřená ekonomika, vysoký výnos a kvalita zrna". Nový výzkum a komplexní poznatky pro uplatnění v praxi: Kompendium 2009 ke konferencím 8. -11. 2. 2009 Libčany, Praha - Suchdol, Mendelu v Brně, Vsisko / ČZU v Praze, ZVÚ Kroměříž, Ditana Velká Bystřice, MZLU v Brně, 2010, 9-11
 
VÁŇOVÁ Marie - CHRPOVÁ Jana - VEŠKRNA Ondřej: 
Virové choroby obilnin a možnosti ochrany proti nim. 
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 46-53 ISSN: 1212-138X
 

VÁŇOVÁ, Marie - Použití mořidel v rámci integrované ochrany při produkci kvalitního osiva. Osivo a sadba:
IX. odborný a vědecký seminář pořádaný ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací a Českou zemědělskou společností na ČZU 10. února 2009.
Sborník referátů. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, s. 28-38.

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - LACINA, Ondřej - KOHOUTKOVÁ, Jana
Enhancing fungicide efficacy with Silwet adjuvant for the control of FHB on winter wheat and its impact on fungicide residues [elektronický zdroj]. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts:
9-11September 2009, Tulln, Austria. Vienna, University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 66.

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel - TRNKA, Miroslav
Prediction model for deoxynivalenolin wheat grain based on weather conditions. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009,
Sborník abstraktů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2009, s. 212.

VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - KLEMOVÁ, Zuzana
Výskyt mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice při různých způsobech zpracování půdy ve vztahu k předplodině a počasí vdaném roce.
Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 115-118.

BARTÁČKOVÁ, Veronika - JIRSA, Ondřej - BUCHER, Petr - VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MARTINEK, Petr - HAJŠLOVÁ, Jana
Akumulace akrylamidu v praženém zrnu různých druhů obilovin.Bezpečnost a kvalita surovín a potravín. IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Nitra, 27. - 28. januára 2009. Acta fytotechnica et zootechnica, 12, 2009, s. 30-36.

MARTINEK, Petr - KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - BARTÁČKOVÁ, Veronika - VEČERKOVÁ, Lenka - BUCHER, Petr - HAJŠLOVÁ, Jana
Effects of nitrogen nutrition, fungicide treatment and wheat genotype on free asparagine and reducing sugars content as precursors of acrylamide formation in bread. Plant, Soil and Environment, 55, č. 5, 2009, s. 187-195.

POLIŠENSKÁ, Ivana - KOSTELANSKÁ, Marta - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - JIRSA, Ondřej - NEDOMOVÁ, Lenka - ŠTĚRBA, Zdeněk - ŽIVOROVÁ, Růžena
Agronomic factors influencing DON-3-glucoside content in spring barley and oats - preliminary results. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts:
9-11 September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 233.

PROKINOVÁ, Evženie - VÁŇOVÁ, Marie - KOCHANOVÁ, Michaela
Choroby obilnin - stav a perspektivy. Osivo a sadba: IX. odborný a vědecký seminář pořádaný ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací a Českou zemědělskou společností na ČZU 10. února 2009.
Sborník referátů, Praha Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, s. 21-27.

PROKINOVÁ, Evženie – ŘIČAŘ, Jakub - KOCHANOVÁ, Michaela - VÁŇOVÁ, Marie
Detekce přítomnosti spor Tilletia controversa v půdě.
Obilnářské listy, 17, č. 3, 2009, s. 67-69.

PROKINOVÁ, Evženie - ŠTOČKOVÁ, Lenka - SÝKOROVÁ, Světlana - VÁŇOVÁ, Marie Tilletia spp. A Fusarium spp. na ozimé pšenici.Určování a hodnocení chorob obilnin. Vliv biotických a abiotických stresů na výskyt a vývoj chorob:
7. odborný seminář 26. 11. 2009. Praha, VÚRV, v.v.i. 2009, s. 8-12.

PROKINOVÁ, Evženie - VÁŇOVÁ, Marie
Současné možnosti detekce Tilletia spp. v České republice.
Úroda, 57, č. 12, 2009, s. 16-19.

VÁŇOVÁ, Marie
Hnědé listové skvrnitosti na jarním ječmeni. Rostlinolékař, 20, č. 3, 2009, s. 14-17.

KOCHANOVÁ, Michaela - PROKINOVÁ, Evženie - VÁŇOVÁ, Marie - RYŠÁNEK, Pavel
The causal agent of dwarf bunt - the most dangerous soilborne fungus in the Czech Republic. (Původce sněti zakrslé - nejnebezpečnější houba přenosná půdou v České republice) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.301 Itálie

LANCOVÁ, Kateřina - HAJŠLOVÁ, Jana - KOSTELANSKÁ, M. - KOHOUTKOVÁ, Jana - NEDĚLNÍK, Jan - MORAVCOVÁ, Hana - VÁŇOVÁ, Marie
Fate of trichothecene mycotoxins during the processing: Milling and baking. (Osud trichothecenových mykotoxinů během zpracování: mletí a pečení) Food Additives and Contaminants, 25, 2008, 5, s.650-659 Velká Británie

POLIŠENSKÁ, Ivana - HAJŠLOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - SALAVA, Jaroslav - JIRSA, Ondřej - ŠLIKOVÁ, Svetlana - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens occurrence and mycotoxin content in wheat. (Výskyt fuzáriových patogenů a obsah mykotoxinů v pšenici) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.521-524 Maďarsko

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - LACINA, Ondřej - KOHOUTKOVÁ, Jana
Fungicidal control of Fusarium head blight on winter wheat and fungicide residues in grain. (Fungicidní ochrana proti fuzarióze klasu na ozimé pšenici a rezidua fungicidů v zrnu) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.723-725 Maďarsko

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MÍŠA, Petr - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
The content of Fusarium mycotoxins, grain yield and quality of winter wheat cultivars under organic and conventional cropping systems. (Obsah fuzáriových mykotoxinů, výnos a kvalita zrna odrůd ozimé pšenice v ekologickém a konvenčním systému pěstování) Plant, Soil and Environment, 54, 2008, 9, s.395-402 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KOCHANOVÁ, Michaela - PROKINOVÁ, Evženie
Susceptibility of winter wheat cultivars to bunts (Tilletia caries and T. controversa) and survey of incidence in the Czech Republic. (Náchylnost odrůd ozimé pšenice ke snětem /Tilletia caries a T. controversa/ a přehled výskytu v České republice) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.425 Itálie

VÁŇOVÁ, Marie
Kontaminácia obilnín mykotoxínmi a možnosti ochrany. (Mycotoxin contamination in cereals and possible control) Naše pole, 12, 2008, 6, s.22-24 Slovensko

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice. (Evaluation of the effects of cultivar, cropping practice and year on wheat quality)
Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.81-87 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Kvalita vybraných odrůd potravinářské pšenice - změny vlivem režimu a ročníku pěstování. (Quality of selected cultivars of bread wheat - changes caused by crop management and year) Mlynářská ročenka 2007, 2007, s.152-175 Česká republika

NEDĚLNÍK, Jan - MORAVCOVÁ, Hana - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - VÁŇOVÁ, Marie - SALAVA, Jaroslav
Fusarium spp. in wheat grain in the Czech Republic analysed by PCR method. (Analýza Fusarium spp. v zrnu pšenice v České republice pomocí metody PCR) Plant Protection Science, 43, 2007, 4, s.135-137 Česká republika

MATUŠINSKY, Pavel - VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MIKOLÁŠOVÁ, Renata
Sněť zakrslá, problémy a otázky. (Dwarf bunt, problems and questions)
Úroda, 55, 2007, 4, s.47-49 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Choroby přenosné obilkou a moření osiva. (Seedborne diseases and seed dressing) Metodická doporučení k technologii pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely, 2007, s.11-12 Česká republika

ŠVEC, Ivan - HRUŠKOVÁ, Marie - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Vliv ročníku a intenzity pěstování - využití vícerozměrné analýzy dat. (Crop year and planting intensity effects - multivariate analysis applying) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, 2007, s.375-380 (378-383) Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Ochrana obilnín proti chorobám v tohtoročnom jarnom období. (Disease control in cereals in this spring period) Naše pole, 11, 2007, 6, s.14-15 Slovensko

VÁŇOVÁ, Marie
Hnědé listové skvrnitosti na jarním ječmeni. (Leaf blotches on spring barley) Konference \Jarní ječmen - perfektní obilnina pro ČR\, 2007, s.45-49 Česká republika

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - SEHNALOVÁ, M.
A neural network model for prediction of deoxynivalenol content in wheat grain based on weather data and preceding crop. (Model predikce obsahu deoxynivalenolu v zrnu pšenice s využitím neuronové sítě na základě meteorologických údajů a předplodiny) Plant, Soil and Environment, 53, 2007, 10, s.421-429 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie
Technologické znaky vybraných odrůd pšenice pro cereální užití - vliv podmínek a ročníku pěstování. (Technological features of wheat varieties - effect of year and plant conditions) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.201-206 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj
Vliv intenzity a ročníku pěstování na technologické parametry vybraných odrůd potravinářské pšenice. (Effect of growing intensity and crop year on breadmaking parameters in selected bread wheat cultivars)
Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.56-59 Česká republika

HAVLOVÁ, Pavla - LANCOVÁ, Kateřina - VÁŇOVÁ, Marie - HAVEL, Josef - HAJŠLOVÁ, Jana
The effect of fungicidal treatment on selected quality parameters of barley and malt. (Vliv fungicidního ošetření na vybrané kvalitativní parametry ječmene a sladu) Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 2006, 4, s.1353-1360 USA

MORAVCOVÁ, Hana - NEDĚLNÍK, Jan - HAJŠLOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie
Detekce Fusarium spp. v zrnu pšenice PCR metodou. (Detection of Fusarium spp. in wheat grain by PCR method) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.247-248 Česká republika

LANCOVÁ, Kateřina - HAJŠLOVÁ, Jana - GOCIEKOVÁ, Monika - VÁŇOVÁ, Marie - NEDĚLNÍK, Jan - MORAVCOVÁ, Hana
Influence of milling and baking on trichothecene levels. (Vliv mletí a pečení na hladinu trichothecenů) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.30 Nizozemsko

LANCOVÁ, Kateřina - GOCIEKOVÁ, Monika - HAJŠLOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - MORAVCOVÁ, Hana - NEDĚLNÍK, Jan
Výskyt fusariových mykotoxinů v obilninách a možnosti jejich eliminace. (Occurrence of Fusarium mycotoxins in cereals and possibilities of their elimination) XXXVII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.
Sborník příspěvků. Skalský Dvůr, 2006, s.202-205 Česká republika

MORAVCOVÁ, Hana - NEDĚLNÍK, Jan - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - VÁŇOVÁ, Marie
Mykotoxiny v pšenici ozimé. (Mycotoxins in winter wheat) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.115- Česká republika

MORAVCOVÁ, Hana - NEDĚLNÍK, Jan - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - VÁŇOVÁ, Marie
Mykotoxiny v pšenici ozimé. (Mycotoxins in wintwr wheat) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin.
Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.115-122 Česká republika

NEDĚLNÍK, Jan - MORAVCOVÁ, Hana - OSTRÝ, Vladimír - ŠKARKOVÁ, Jarmila - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina - VÁŇOVÁ, Marie
Kontaminace pšenice mykotoxiny. (Wheat contamination with mycotoxins) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.72-74 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - NESVADBA, Zdeněk - VÁŇOVÁ, Marie
9. evropský seminář o fuzáriích. (9th European Fusarium Seminar)
Obilnářské listy, 14, 2006, 5-6, s.88-90 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - HAJŠLOVÁ, Jana - BUREŠOVÁ, Iva
Grain quality and yield of spring barley in field trials under variable growing conditions. (Kvalita zrna a výnos jarního ječmene v polních pokusech ve variabilních podmínkách pěstování) Plant, Soil and Environment, 52, 2006, 5, s.211-219 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
Hodnocení výskytu fuzárií na souboru odrůd ozimé pšenice v polním pokusu. (Assessment of Fusarium occurrence in a set of winter wheat varieties in a field trial) Rostlinolékař, 17, 2006, 4, s.14-16 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Vliv faktoru prostředí na výskyt plísně sněžné (Microdochium nivale) u ozimé pšenice. (Environmental factors affecting snow mold caused by Microdochium nivale in winter wheat)
XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.87 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - HRUŠKOVÁ, Marie - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JIRSA, Ondřej
Vliv intenzity pěstování na výnos a analytické parametry jakosti zrna pšenice v letech 2004 a 2005. (Effect of growing intensity on yield and quality parameters of wheat grain in 2004 and 2005)
Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.38-41 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MÍŠA, Petr - MATUŠINSKY, Pavel - HAJŠLOVÁ, Jana - LANCOVÁ, Kateřina
Occurrence of Fusarium spp. in an ecological crop rotation as compared with conventional crop management practices. (Výskyt Fusarium spp. v ekologickém osevním postupu ve srovnání s konvenčními technologiemi pěstování) European Fusarium Seminar, EFS9, Book of Abstracts, 19 - 22 September 2006, Wageningen, The Netherlands, 2006, s.155 Nizozemsko

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - KLEMOVÁ, Zuzana
Správná zemědělská praxe v ochraně rostlin (SZP) a Cross compliance (CC). (Good agricultural practice in plant protection /GAP/ and Cross compliance /CC/) Správná zemědělská praxe.
Sborník referátů, 2006, s.47-52 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - BENADA, Jaroslav
Survey of incidence of bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa) in the Czech Republic and susceptibility of winter wheat cultivars. (Přehled výskytu snětí /Tilletia caries a Tilletia controversa/ v České republice a náchylnost odrůd ozimé pšenice) Plant Protection Science, 42, 2006, 1, s.21-25 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Rozšíření mazlavých snětí. (Occurrence of bunts /Tilletia spp./)
Obilnářské listy, 13, 2005, 1, s.1-4 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Čím může být poškozeno zrno jarního ječmene. (What can damage spring barley grain?) Ječmenářská ročenka 2006, 2005, s.189-203 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - BENADA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel
Sněti rodu Tilletia na ozimé pšenici. Osivo a sadba VII. odborný a vědecký seminář:
Sborník referátů, 10. února 2005, Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze 2005 s. 37-42.

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HAJŠLOVÁ, Jana
Fuzária ohrožují prodejnost obilovin doma i v zahraničí. (Fusaria threaten marketability of cereals at home and abroad) AGRO, 10, 2005, 9-10, s.22-24 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Výskyt snětí rodu Tilletia spp. na ozimé pšenici v ČR. (Occurrence of Tilletia spp. bunts on winter wheat in the Czech Republic) Rostlinolékař, 16, 2005, 3, s.23-23 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Význam ochrany proti chorobám přenosným osivem a užitečnost použití mořidel. Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin, 18, 2005, 5, s.10-11 Česká republika

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - BABUŠNÍK, Jiří
Ochrana proti listovým chorobám ozimé pšenice. (Protection of winter wheat against leaf diseases) Agromagazín, 6, 2005, 2, s.10-14 Česká republika

KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří - VÁŇOVÁ, Marie
Vliv předplodiny a intenzity pěstování pšenice na výnos a kvalitu. (Effects of previous crop and wheat growing intensity on yield and quality) AGRO, 10, 2005, 4, s.34-38 Česká republika

PROKINOVÁ, Evženie - VÁŇOVÁ, Marie
Doporučení metod regulace výskytu chorob přenosných obilkou - se zvláštním zřetelem na rod Tilletia. (Recommended methods for control of seedborne diseases occurrence with special emphasis on Tilletia genus) AGRO, 10, 2005, 7, s.20 Česká republika

PROKINOVÁ, Evženie - VÁŇOVÁ, Marie
Doporučení metod regulace výskytu chorob přenosných obilkou se zvláštním zřetelem na rod Tilletia. (Recommended methods for control of seedborne diseases occurrence with special emphasis on Tilletia genus) Rostlinolékař, 16, 2005, 5, s.14-15 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Budoucnost zemědělství je v kvalitě jeho produktů. Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin, 2005, s.47-52 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Choroby pat stébel v časném jaru a jejich následný vývoj. (Stem-base diseases in early spring and their further development)
Obilnářské listy, 13, 2005, 3, s.53-56 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Co pro mě znamená časopis AGRO?. (What does the journal AGRO mean to me?) AGRO, 10, 2005, 9-10, s.35 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - KLEM, Karel
Vliv režimů pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (lokalita Kroměříž, sklizeň 2004). (Effect of growing regimes on breadmaking quality in selected wheat cultivars /location Kroměříž, 2004 harvest/)
Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.76-80 Česká republika

HÝSEK, Josef - BROŽOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - HAVLOVÁ, Pavla

Trichothecenové mykotoxiny hub rodu Fusarium na jarním ječmeni a ve sladu a ochrana proti nim. (Trichothecene mycotoxins of the fungi of the genus Fusarium on spring barley and in the malt and protection against them) Ječmenářská ročenka 2005, 2004, s.160-170 Česká republika

HÝSEK, Josef - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - BROŽOVÁ, Jana - SYCHROVÁ, Eliška - RADOVÁ-SYPECKÁ, Zuzana - ŠÍP, Václav
Variation in the production of trichothecene mycotoxin deoxynivalenol (DON) in spring barley varieties after treatment with the fungicides azoxystrobin and tebuconazole. (Kolísání v produkci trichothecenového mykotoxinu deoxynivalenolu /DON/ v jarním ječmeni po fungicidním ošetření azoxystrobinem a tebuconazolem) Plant Protection Science, 41, 2005, 2, s.58-62 Česká republika

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - JAGOŠOVÁ, Lenka - BABUŠNÍK, Jiří
Intenzita v pěstitelských technologiích. (Intensity in crop management practices) Zemědělský týdeník, 8, 2005, 4, s.tem. příl. Pěstování jarního ječmene, s. 5-9 Česká republika

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Narůstají problémy v ochraně obilnin proti plevelům. Podzimní aplikace jako součást systému regulace. (Problems of weed control in cereals increase. Autumn application as part of management system) AGRO, 10, 2005, 8, s.10-11 Česká republika

HÝSEK, Josef - BROŽOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - HAVLOVÁ, Pavla
Rod Fusarium na sladovnickém ječmeni a kvalita sladu. (Fusarium genus on malting spring barley and malt quality) Rostlinolékař, 15, 2004, 5, s.16-17 Česká republika

HÝSEK, Josef - BROŽOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - HAVLOVÁ, Pavla
Trichotheceny hub rodu Fusarium v jarním ječmeni a ve sladu při umělých infekcích po ochraně fungicidy. (Trichothecenes of Fusarium genus fungi in spring barley and malt at artificial infection and after fungicide treatment) Rostlinolékař, 15, 2004, 5, s.17-18 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Choroba černání kořenů a pat stébel nabývá na významu. (Take-all disease /Gaeumannomyces graminis and Ophiobolus graminis/ gains importance)
Úroda, 52, 2004, 2, s.10-14 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Černání kořenů a pat stébel. (Take-all on cereals) Zemědělský týdeník, 7, 2004, 6, s.11 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - HAVLOVÁ, Pavla - MATUŠINSKY, Pavel - LANCOVÁ, Kateřina - SPITZEROVÁ, Dagmar
Effect of spring barley protection on the production of Fusarium spp. mycotoxins in grain and malt using fungicides in field trials. (Vliv fungicidního ošetření jarního ječmene v polních pokusech na obsah mykotoxinů produkovaných houbami rodu Fusarium spp. v zrnu a sladu) Plant, Soil and Environment, 50, 2004, 10, s.447-455 Česká republika V polních pokusech v letech 2000-2003 byl v zrnu a sladu u jarního ječmene (Kompakt) po dvou předplodinách (cukrovka a kukuřice) sledován vliv různých fungicidů na obsah mykotoxinu DON, který je produkován některými druhy hub rodu Fusarium. Bylo provedeno očkování sporami hub druhu Fusarium culmorum a F. graminearum na začátku kvetení ječmene. V letech 2000 a 2001 probíhalo ošetření fungicidy bez adjuvantu a v letech 2002 a 2003 byl ke každému fungicidu přidán adjuvant Silwet L-77 (0,1 l/ha). Intenzita napadení fuzáriemi a účinnost fungicidů byla hodnocena podle obsahu mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) v zrnu a ve sladu. Obsah mykotoxinu byl hodnocen v zrnu vytříděném na sítě nad 2,5 mm. Ve většině případů byl vyšší ve sladu než v zrnu, neboť podmínky při sladování (vyšší vlhkost a teplota potřebná pro klíčení) jsou příznivé pro růst hub rodu Fusarium a pro následnou produkci mykotoxinů. Nejvýznamnějšího snížení obsahu mykotoxinů bylo dosaženo použitím fungicidu s účinnou látkou tebuconazol a metconazol nebo směsi metconazol + famoxadone + flusilazole za současného použití adjuvantu a nižší dávky vody.

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel
Inovace pěstebních technologií. (Innovation of crop management practices) Agromagazín, 5, 2004, 2, s.18-23 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Možnosti intenzivního pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely inovací pěstebních technologií. (Possibilities of high-input growing of spring barley for malting purposes using innovated crop management practices) Řepařství & sladovnický ječmen. 4. ročník, 4, 2004, s.167-170 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Možnosti snížení hladiny mykotoxinů v zrnu pšenice. (Possibilities of decreasing the level of mycotoxins in wheat grain) Rostlinolékař, 15, 2004, 3, s.8-12 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel
Úspěšné pěstování jarního ječmene pro sladovnické účely je závislé na inovaci pěstebních technologií. (Successful growing of spring barley for malting purposes depends on innovated crop management practices)
Obilnářské listy, 12, 2004, 2, s.25-31 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Vliv chorob na produktivitu porostů ozimé pšenice. (Effects of diseases on productivity of winter wheat stands)
Úroda, 52, 2004, 4, s.11-15 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel
Vliv odrůdy, výživy a aplikace fungicidů na výnos a obsah mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice a jarního ječmene v roce 2003. (Effects of the cultivar, nutrition and fungicide application on yield and mycotoxin content in winter wheat and spring barley grain in 2003) AGRO, 9, 2004, 4, s.26-29 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - BABUŠNÍK, Jiří
Výnosy ozimé pšenice po předplodině obilovině v letošním roce. (Yields of winter wheat after the cereal previous crop in this year)
Obilnářské listy, 12, 2004, 5-6, s.106-110 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Výskyt chorob na ozimé pšenici v pokusech v roce 2004. (Disease occurrence on winter wheat in the field trials in 2004)
Obilnářské listy, 12, 2004, 4, s.92-96 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie
Zdravé osivo je základ úspěchu. (Healthy seed is a basis of success) Zemědělský týdeník, 7, 2004, 31, s.I-III Česká republika

 VÁŇOVÁ, Marie
Jarní ječmen - ochrana proti chorobám, plevelům a škůdcům. Ječmenářská ročenka 2004, 2003, s.94-110 Česká republika Kr

 HAVLOVÁ, Pavla - NEVRKLOVÁ, Michaela - LANCOVÁ, Kateřina - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana
Gushing and \Fusarium head blight\ (FHB). Abstract. Proceedings of the 2nd International Symposium on Fusarium Head Blight, Volume II, 2004, s.315 USA

HAVLOVÁ, Pavla - SYPECKÁ, Zuzana - NEVRKLOVÁ, Michaela - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - PRÝMA, Jaroslav
Vliv fungicidního ošetření na vybrané kvalitativní parametry ječmene a sladu. 4. mezinárodní pivovarská a sladařská konference v Bratislavě. (Effect of the fungicidal treatment on the selected qualitative parameters of barley and malt) Kvasný průmysl, 50, 2004, 7-8, s.212 Česká republika

HÝSEK, J. - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - HAVLOVÁ, Pavla - SKOPAL, J.
The Fusarium head blight on spring barley and its influence on health state, the level of trichothecene mycotoxins and malt charakteristics. ICPP 2003, 8th International Congress of Plant Pathology, February 2003, Christchurch, NZ, 2003, s.211 Nový Zéland Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Gaeumannomyces graminis nenápadným nepřítelem obilovin. AGRO, 8, 2003, 7, s.24-27 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar - MATUŠINSKY, Pavel
Cultivar as a factor in the response of winter wheat to bunts (Tilletia caries and Tilletia controversa). (Odrůda jako faktor reakce ozimé pšenice ke snětem) Tenth International Wheat Genetics Symposium, 2, 2003, s.849-851 Itálie Jn

 VÁŇOVÁ, Marie
Jarní ječmen a jeho perspektivy v letošním roce.
Obilnářské listy, 11, 2003, 2, s.36-37 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Jak zlepšit současný stav pěstování jarního ječmene.
Úroda, 51, 2003, 4, s.28-31 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Ochrana proti houbovým chorobám. Moření osiva a sadby, 2003, s.8-29 Česká republika Kr

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Moření osiva a jeho návrat do pěstebních technologií.
Úroda, 51, 2003, 1, příloha Moření, s.6-8 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Prediction of eyespot infection risks. (Predikce rizika napadení stéblolamem.) A Complex of Leaf Spot Diseases of Cereals and Their Effective Control, Proceedings, Kroměříž, Czech Republic, 2-3 July 2003, 2003, s.65-68 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MATUŠINSKY, Pavel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Predikce rizika napadení stéblolamem. Rostlinolékař, 14, 2003, 3, s.12-15 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Racionalizace ochrany ozimé pšenice proti listovým chorobám na základě predikce efektivní dávky fungicidu. Rostlinolékař, 14, 2003, 3, s.9-12 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Zdravotní problematika osiva obilnin. Osivo a sadba. VI. odborný a vědecký seminář s mezinárodní účastí, 2003, s.30-37 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - SPITZEROVÁ, Dagmar
Sledování výskytu snětí (Tilletia caries a Tilletia controversa), fuzarióz (Fusarium graminearum, Fusarium avenaceum a Fusarium culmorum) a odrůdové citlivosti ozimé pšenice. XVI. slovenská a česká konferencia o ochrane rastlín, Zborník abstraktov, 2003, s.159-160 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Volba termínu setí ozimých obilovin s ohledem na výskyt virových chorob a jejich vektorů. AGRO, 8, 2003, 8, s.24-26 Česká republika Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Škodlivost plevelů v jarním ječmeni a možnosti ochrany. AGRO, 7, 2002, 3, s.14-16 Česká republika Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Včas a bezpečně proti plevelům v obilí. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 10, 2002, 7, s.16 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Choroby ozimé pšenice přenosné obilkou.
Úroda, 50, 2002, 1, s.29-31 Česká republika Jn

ŠPUNAR, Jaroslav - VÁŇOVÁ, Marie - NESVADBA, Zdeněk
Proč letos některé pěstitele zklamal ozimý ječmen?. Zemědělský týdeník, 5, 2002, 32, s.10-11 Česká republika Jn

KLEM, Karel - HRABALOVÁ, Hana - VÁŇOVÁ, Marie
Asymmetric competition between wheat and annual weeds and their growth allometry. (Asymetrická konkurence mezi pšenicí a jednoletými plevely a alometrie růstu.) 12th symposium EWRS. Proceedings., 2002, s.290-291 Nizozemsko Kr

KLEM, Karel - ŠPUNDOVÁ, M. - HRABALOVÁ, Hana - NAUŠ, J. - VÁŇOVÁ, Marie - MASOJÍDEK, Jiří
Comparison of chlorophyll fluorescence and whole-plant bioassays of isoproturon. (Srovnání chlorofylové fluorescence a biologických testů celých rostlin na isoproturon.) Weed Research, 42, 2002, 5, s.335-341 UK Kr

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - SPITZEROVÁ, Dagmar
Jak dosáhnout výhodnosti ochrany obilovin?. Farmář, 8, 2002, 2, s.34-37 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Jsme na poli s Vámi. AGRO, 7, 2002, 9-10, s.1 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel
Komplexní ochrana ozimé pšenice proti houbovým chorobám.
Obilnářské listy, 10, 2002, 3, s.53-54 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Mohou ovlivnit úsporné technologie zpracování půdy zdravotní stav obilovin?. Farmář, 6, 2000, 2, s.55-56 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Nové trendy v intenzivním pěstování obilovin. Intenzivní pěstování obilnin, DAS Praha, 2002, s.46-51 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Věda a výzkum pro budoucí produkci potravin, krmiv a materiálů. AGRO, 7, 2002, 11-12, s.33-34 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar - PALÍK, Slavoj
Vliv aplikace fungicidů a dusíkaté výživy na potravinářskou jakost ozimé pšenice.
Obilnářské listy, 10, 2002, 6, s.132-136 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Výskyt chorob v ozimých obilovinách na počátku jara 2002. Rostlinolékař, 13, 2002, 4, s.3-4 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Zdravotní stav obilovin po přezimování a na jaře letošního roku. Agromagazín, 3, 2002, 7, s.34-36 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Hodnocení stavu ozimů založených na podzim roku 2000. Farmář, 7, 2001, 2, s.20-22 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Informace ZVÚ Kroměříž, s.r.o. Agrární obzor, 2001, 6, s.5 Česká republika Kr

VÁŇOVÁ, Marie
Intenzivní pěstování obilnin a význam ochrany proti plevelům. Ochrana intenzivně pěstovaných obilnin proti škodlivým činitelům., 2001, s.11-16 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Intenzívne pestovanie obilnín a význam ochrany proti burinám. Naše pole, 5, 2001, 3, s.43-44 Slovensko Jn

HÝSEK, J. - VÁŇOVÁ, Marie - RADOVÁ, Z. - SYCHROVÁ, Eliška - BROŽOVÁ, Jana - HAJŠLOVÁ, Jana
Annual results of the project about Fusarium mycotoxins in spring barley. (Jednoleté výsledky projektu o fuzariových mykotoxinech u jarního ječmene.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.6 Česká republika Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Appropriate fungicide dosage and timing for disease management in winter wheat. (Vhodné dávkování a doba aplikace fungicidů v ochraně ozimé pšenice proti chorobám.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.67 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar
Choroby jarního ječmene a ochrana proti nim.
Úroda, 49, 2001, 4, s.8-9 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Choroby pat stébel z pohledu nových výsledků výzkumu. Rostlinolékař, 12, 2001, 3, s.6-9 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Co lze udělat pro dobrý zdravotní stav ozimů už na podzim?. Farmář, 7, 2001, 9, s.38-39 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Černání kořenů ozimé pšenice - nebezpečí skryté v půdě.
Úroda, 49, 2001, 6, s.28-29 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Jaké příznaky nezanedbat v ozimých obilninách?. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 9, 2001, 19, s.11,12 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Ochrana jarního ječmene proti chorobám přenosným osivem. Ječmenářská ročenka 2001, 3, 2000, s.175-180 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Podzimní ošetření obilovin proti plevelům. AGRO, 6, 2001, 8, s.3-5 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HRABALOVÁ, Hana
Reaction of winter wheat varieties to Fusarium graminearum and F. culmorum in field infection trials and the efficacy of fungicides. (Reakce odrůd pšenice ozimé vůči Fusarium graminearum a F. culmorum v polních infekčních pokusech a účinnost fungicidů.) Plant Protection Science, 37, 2001, 2, s.66-73 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Výskyt škodlivých činitelů ve vegetačním roce 2000/2001.
Obilnářské listy, 9, 2001, 4, s.69-72 Česká republika čas Jn

  VÁŇOVÁ, Marie - SPITZEROVÁ, Dagmar - VOZNICA, V.
Seed treatment with silthiofam for control of cereal take-all. (Moření osiva silthiofamem k ochraně proti černání pat stébel obilnin.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.90-91 Česká republika Jn

 VÁŇOVÁ, Marie
Význam ochrany proti burinám v systéme intenzívneho pestovania obilnín. Naše pole, 5, 2001, 9, s.24-25 Slovensko Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Význam osiva a jeho přípravy pro vyšší rentabilitu pěstování jarního ječmene. Ječmenářská ročenka 2001, 3, 2000, s.165-174 Česká republika Jn

HRABALOVÁ, Hana - KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Stanovení odrůdové citlivosti ozimé pšenice k chlorotoluronu a isoproturonu s využitím rychlé chlorofylové fluorescence. Assessment of varietal sensitivity to chlorotoluron and isoproturon in winter wheat using a fast chlorophyll fluorescence technique.
Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.273-274 Česká republika Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - HRABALOVÁ, Hana
Asymetrická konkurence mezi Triticum aestivum a Galium aparine. Asymetric competition between Triticum aestivum and Galium aparine.
Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.279-280 Česká republika Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Asymetrische Konkurenz zwischen Weizen und Unkrautarten - ein Schritt zum Präzisieren des Kulturpflanzen - Unkraut - Interaktionamodells. Asymetrická konkurence mezi pšenicí a plevely - krok ke zlepšení modelu vztahu plodina - plevel Beiträge zur 20. Deutschen Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und -bekämpfung vom 14. bis 16. märz 2000, 2000, s.113-119 Německo Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Konkurzeffekt von Elytrigia repens und Apera spica-venti in Winterweizen, und Möglichkeiten des Unkraurmanagements mit Sulfosulfuron. Vliv konkurence Elytrigia repens a Apera spica-venti v ozimé pšenici a možnosti hubení plevelů za použití sulfosulfuronu. Beiträge zur 20. Deutschen Arbeitsbesprechung über Fragen der Unkrautbiologie und -bekämpfung vom 14. bis 16. märz 2000, 2000, s.307-313 Německo Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - HRABALOVÁ, Hana
Modelling the population dynamics of Galium aparine and Apera spica-venti with respect to interspecific competition. (Modelování populační dynamiky Galium aparine a Apera spica-venti s ohledem na mezidruhovou konkurenci). XIeme coloque international sur la biologie des mauvaises herbes Dijon 2000, 2000, s.233-240 Česká republika Kr

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie
Možnosti jarní regulace plevelů v ozimých obilovinách z pohledu současného stavu. AGRO, 5, 2000, 1, s.4-8 Česká republika Jn

KLEM, Karel - VÁŇOVÁ, Marie - HRABALOVÁ, Hana
Plevelná společenstva v ozimých obilninách a možnosti ochrany na podzim. AGRO, 5, 2000, 8, s.2-6 Česká republika Jn

SPITZEROVÁ, Dagmar - VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík
Ochrana ozimé pšenice proti padlí travnímu (Blumeria graminis f.sp. tritici).
Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.229-230 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - KOHOUT, Václav - ROTREKL, J. - JAROŠOVÁ, P.
Anketa: V čem chybuje zemědělská praxe?. Farmář, 6, 2000, 1, s.25 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - POLIŠENSKÁ, Ivana - VEJL, P. - SKUPINOVÁ, S.
Differentiation of cereal eyespot fungi using morphologic characteristics and PCR diagnostic tests. (Detekce a identifikace původce stéblolamu podle morfologických znaků a pomocí metod polymerázové řetězové reakce.) Plant Protection Science, 36, 2000, 2, s.57-64 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - HRABALOVÁ, Hana
Fuzária v klasech ozimé pšenice a ochrana proti nim.
Obilnářské listy, 8, 2000, 5, s.109-112 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Intenzívne pestovanie obilnín a význam ochrany proti burinám. Ochrana intenzívne pestovaných hustosiatych obilnín proti škodlivým činiteľom, 2000, s.13-18 Slovensko Kr

VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel
Regulácia burín v ozimných obilninách a možnosti chemickej ochrany v jarnom období. Naše pole, 4, 2000, 3, s.30-32 Slovensko Kr

VÁŇOVÁ, Marie
Rizika chorob obilovin, které jsou přenosné osivem. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2000, 32, s.7-8 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Stručná charakteristika některých pokusů oddělení integrované ochrany rostlin 1999/2000.
Obilnářské listy, 8, 2000, 4, s.92-94 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie - TVARŮŽEK, Ludvík - SPITZEROVÁ, Dagmar
Využití odolnosti odrůd ozimé pšenice k padlí travnímu (Blumeria graminis f.sp. tritici) v modelech pro integrovanou ochranu. (Use of powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) resistance in winter wheat varieties in integrated protection models.) Rostlinná výroba, 46, 2000, 7, s.303-310 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Výskyt plevelů a chorob na ozimech v letošním časném jaru. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 8, 2000, 12, s.12-13 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Výsledky pokusů s ochranou ozimé pšenice proti chorobám.
Úroda, 48, 2000, 2, s.10-12 Česká republika Jn

VÁŇOVÁ, Marie
Zhodnocení výskytu chorob a ochrany obilnin v roce 1999. AGRO, 5, 2000, 2, s.2-5 Česká republika Jn

VEJL, P. - SKUPINOVÁ, S. - POLIŠENSKÁ, Ivana - VÁŇOVÁ, Marie
Distinguishing isolates of cereal stem disease pathogens of the genus Tapesia from iIsolates of Fusarium and Rhizoctonia using the RAPD method. (Odlišení izolátů původců chorob stébel obilovin rodu Tapesia od izolátů rodů Fusarium a Rhizoctonia metodou RAPD) Plant Protection Science, 36, 2000, 4, s.132-140 Česká republika Jn

Akce dokumentů