Martinek Petr - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

Seznam literatury dle ročníků (zvýrazněny impaktované publikace)

2000

JEDLIČKOVÁ Danuše - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: Prediction of bread-making quality of wheat using molecular genetic markers. (Predikce pekařské kvality pšenice s použitím molekulárních genetických markerů.) Modern Analytical Methods for Food and Beverage Authentication. Lednice, Czech Republic, 31 August - 2 September 2000. Abstracts., 2000:s. 218.

MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš - ZELENÁ V.: Characteristics and importance of non-standard spike morphological structures in wheat (Triticum aestivum L.) Multispikelet type floribunda, larger size of glumes and lemmas. Poster. (Charakteristika a význam nestandardních morfologických struktur klasu pšenice (Triticum aestivum L.): vícekláskový typ floribunda, větší plevy a pluchy). 6th International Wheat Conference 5-9 June 2000 Budapest, Hungary., 2000: s. 219.

MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan - ZELENÁ V.: New wheat genotypes with changed spike morphology: A higher number of spikelets per spike rachis node and long glumes. Poster. (Nové genotypy pšenice se změněnou morfologií klasu: Vyšší počet klásků na článek klasového vřetene a delší plevy.) MCC 2000. Mendel Centenary Congress March 7-10, 2000, Brno, Czech Republic. Poster Abstracts., 2000: poster 13.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Possibilities of increasing protein content in wheat (T. aestivum L.) grain using intraspecific and interspecific hybridisation with selected donors. Poster. (Možnosti zvyšování obsahu bílkovin v zrně pšenice (T. aestium L.) s využitím vnitrodruhového a mezidruhového křížení s vybranými donory). 6th International Wheat Conference 5-9 June 2000 Budapest, Hungary., 2000: s. 159.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Využití vnitrodruhové a mezidruhové hybridizace pro zvyšování obsahu bílkovin u pšenice (T. aestivum L.). Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí Význam šlechtění a semenářství v zemědělství konané v Brně ve dnech 8.-9. listopadu 2000, 2000: 93-99.

MARTINEK Petr:  Tritordeum - nově vytvořená obilnina. Úroda, 48 (10), 2000: s. 20.

MARTINEK Petr: Vliv šlechtění na změny výnosového potenciálu a morfotypu pšenice. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí Význam šlechtění a semenářství v zemědělství konané v Brně ve dnech 8.-9. listopadu 2000, 2000: 87-92.

NEDOMOVÁ Lenka - MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan - BUDÍKOVÁ M.: Comparison of starch granule size fractions in selected genotypes of wheat and triticale. Poster. (Srovnání velikostních frakcí škrobových zrn u vybraných genotypů pšenice a tritikale.) 6th International Wheat Conference 5-9 June 2000 Budapest, Hungary., 2000: s. 130.

OHNOUTKOVÁ Ludmila - MARTINEK Petr: Kam směřuje šlechtění pšenice. Úroda, 48 (10), 2000: s 17.

OHNOUTKOVÁ Ludmila - VAGERA J. - NESVADBA Zdeněk - MARTINEK Petr: The screening of induced haploid zygotic embryogenesis from intergeneric hybridisation between wheat and maize and between oats and maize. Poster. (Sledování haploidní zygotické embryogeneze indukované z mezirodové hybridizace mezi pšenicí a kukuřicí a mezi ovsem a kukuřicí). 6th International Wheat Conference 5-9 June 2000 Budapest, Hungary., 2000: s. 234.


2001

DROBĚNA L. - HURTA Pavel - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: Detekce alely Glu-1D 5+10 U LG a MRS pšenic (Triticum aestivum L.) DNA markery. BIOS 2001, Zborník referátov zo VII vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 7, 2001: 59-62.

HURTA Pavel - DROBĚNA L. - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: Detekce lokusu Glu D 1 5+10 u genových zdrojů pšenice (Triticum aestivum L.) s nestandardním morfotypem klasu pomocí DNA markerů. Konference k problematice N-látek v rostlinných produktech. Sborník příspěvků konference, 28. a 29. 11. 2001, Brno, 2001: 31-33.

JEDLIČKOVÁ Danuše - BEDNÁŘ Jan - MARTINEK Petr - KLUKÁČKOVÁ J. - KRYŠTOFOVÁ A.: Detekcia ražnej translokácie T1BL.1RS u génových zdrojov pšenice s morfotypom klasu MRS a LG. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník zo 6. odborného seminára VÚRV Piešťany 10. máj 2001, 6, 2001: 145-146.

MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš - JEDLIČKOVÁ Danuše:  Possibilities of synthetic amphiploid use for enlargement of genetic diversity in wheat. (Možnosti využití syntetických amfiploidů k rozšíření genetické diverzity u pšenice.) Acta fytotechnica et zootechnica, 4, 2001, mimoriadne číslo, s. 285-289.

MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan: Changes of spike morphology (multirow spike - MRS, long glumes - LG) in wheat (Triticum aestivum L.) and their importance for breeding. (Změny v morfologii klasu (mnohořadý klas - MRS, velké plevy -LG) u pšenice (Triticum aestivum L.) a jejich šlechtitelský význam) International Conference Genetic Collections, Isogenic and alloplasmic Lines, Novosibirsk, 2001: 192-194.

MARTINEK Petr - JEDLIČKOVÁ Danuše - BEDNÁŘ Jan: Potential use of developmental differences of spike morphology in wheat (Triticum aestivum L.). Poster - abstract. (Potenciální využití rozdílů morfologie klasu u pšenice (Triticum aestivum L.)) 4th International Triticeae Symposium. Book of abstracts., 2001, s. 95.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Grain quality parameters and yield traits in the lines of winter wheat (T. aestivum L.) derived by intra- and interspecific hybridisation. Poster - Abstract. (Parametry kvality zrna a výnosové znaky u linií pšenice ozimé (T. aestivum L.) odvozené vnitro- a mezidruhovou hybridizací) 4th International Triticeae Symposium. Book of abstracts., 2001, s. 97.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Characteristics of tritordeum (XTritordeum Ascherson et Graebner) and its potential use in the Czech Republic. Poster - Abstract. (Charakteristika tritordea (XTritordeum Ascherson et Graebner) a jeho možné využití v České republice) 4th International Triticeae Symposium. Book of abstracts., 2001, s. 96.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Increasing grain quality parameters with intra- and interspecific hybridisation in wheat. (Možnosti zvýšení parametrů kvality zrna pomocí vnitrodruhové a mezidruhové hybridizace u pšenice) International Conference Genetic Collections, Isogenic and alloplasmic Lines, Novosibirsk, 2001: 195-197.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Vlastnosti tritordea v podmínkách České republiky a možnosti jeho využití. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník zo 6. odborného seminára VÚRV Piešťany 10. máj 2001, 6, 2001: 49-53.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - VYHNÁNEK Tomáš - BEDNÁŘ Jan: Tritordeum (xTritordeum Ascherson et Graebner) - new cereal crop. (Tritordeum /xTritordeum Ascherson et Graebner/ - nová obilnina.) Konference k problematice N-látek v rostlinných produktech. Sborník příspěvků konference, 28. a 29. 11. 2001, Brno, 2001: 48-53.

MARTINEK Petr: Wheat ecology and physiology of yield determination. Recenze knihy. (E.H.Satorre, G.A.Slafer: Ekologie a fyziologie stanovení výnosu pšenice) Rostlinná výroba, 47, 2001, 10, s. 467.

OHNOUTKOVÁ Ludmila - MÜLLEROVÁ E. - MARTINEK Petr: Anther culture response of tritordeum (XTritordeum Ascherson et Graebner) and its comparison with wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.). Poster - Abstract. /Responsibilita prašníkových kultur tritordea (XTritordeum Ascherson et Graebner) a její srovnání s pšenicí (Triticum aestivum L.) a ječmenem (Hordeum vulgare L.)/ 4th International Triticeae Symposium. Book of abstracts., 2001, s. 120.

VAGERA J. - NESVADBA Zdeněk - MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila: In vitro haploid zygotic embryogenesis due to pollination with maize pollen and induced in vitro androgenesis in Czech wheat breeding genotypes. (Haploidní zygotická embryogeneze indukovaná pylem kukuřice a androgeneze in vitro u českých šlechtitelských genotypů pšenice.) Rostlinná výroba, 47 (5), 2001: 193-200.

VYHNÁNEK Tomáš - BEDNÁŘ Jan - MARCALÍKOVÁ Z. - MARTINEK Petr: Analysis of prolamin protein polymorphism in tritordeum. Poster - Abstract. (Analýza polymorfismu prolaminových proteinů u tritordea.) 4th International Triticeae Symposium. Book of abstracts., 2001, s. 142.

 

2002

BEDNÁŘ Jan - VINTEROVÁ Miroslava - VYHNÁNEK Tomáš - DROBĚNA L. - MARTINEK Petr: Detekce lokusu Glu D1 5+10 u genetických zdrojů pšenice (Triticum aestivum L.) s nestandardními morfotypy klasu. Detection of the Glu D1 5+10 locus in genetic resources of wheat (Triticum aestivum L.) with non-standard spike morphotypes Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 9. odborného seminára VÚRV Piešťany 21. november 2002, 2002, 9: 131-132.

BEDNÁŘ Jan - VINTEROVÁ Miroslava - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: Perspektivy využití tritikale pro pekárenské účely. Pestovanie a využívanie obilnín v treťom tisícročí, 2002: 55-58.

JEDLIČKOVÁ Danuše - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr - KRYŠTOFOVÁ A.:  Detection of locus GLU 1D 5+10 in wheat gene resources with MRS and LG morphotypes of spike. (Detekce lokusu GLU 1D 5+10 v genových zdrojích pšenice s morfotypem klasu MRS a LG.) Acta fytotechnica et zootechnica, 4, 2002, mimoriadne číslo, s. 289-291.

MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš - VINTEROVÁ Miroslava: Výsledky technologické jakosti zrna tritordea v podmínkách České republiky. Abstrakt. Sborník souhrnů sdělení XXIX. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin, 2002, s. 11.

MARTINEK Petr - BEDNÁŘ Jan: Evaluation and importance of developmental mutants for non-standard spike morphology in wheat (Triticum aestivum L.). Poster - abstract. (Hodnocení a význam vývojových mutantů pro nestandardní morfologii klasu u pšenice /Triticum aestivum L./.) Triticae IV. Proceedings of the 4th International Triticae Symposium September 10-12, 2001 - Córdoba, Spain, 2002: 239-244.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - BEDNÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš: Characteristics of tritordeum (XTritordeum Ascherson et Graebner) and its potential use in the Czech Republic. Poster. (Charakteristika tritordea (XTritordeum Ascherson et Graebner) a jeho možné využití v České republice) Triticae IV. Proceedings of the 4th International Triticae Symposium September 10-12, 2001 - Córdoba, Spain, 2002:  245-251.

MARTINEK Petr: K současné situaci v odrůdové skladbě ozimé pšenice. Obilnářské listy, 10 (3), 2002: 57-61.

OHNOUTKOVÁ Ludmila - MÜLLEROVÁ E. - VAGERA J. - MARTINEK Petr: Anther culture response of tritordeum (XTritordeum Ascherson et Graebner) and its comparison with wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.). Poster. /Responsibilita prašníkových kultur tritordea (XTritordeum Ascherson et Graebner) a její srovnání s pšenicí (Triticum aestivum L.) a ječmenem (Hordeum vulgare L.)/ Triticae IV. Proceedings of the 4th International Triticae Symposium September 10-12, 2001 - Córdoba, Spain, 2002: 269-271.

VINTEROVÁ Miroslava - BEDNÁŘ Jan - MARTINEK Petr - HAVLÁSKOVÁ Renáta - JEŽÍŠKOVÁ Ivana: DNA markery pekařské jakosti pšenice a tritikale. Využití molekulárních markerů v biologii, šlechtění a uchovávání genových zdrojů rostlin. Sborník přednášek, 2002: 143-6.

 

2003

HALÁMKOVÁ Eva - MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila: Indukce androgeneze in vitro u tritikale (x Triticosecale Wittmack) s translokací 1R.1D 5+10. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 10, 2003: 113-114.

MARTINEK Petr - EDLER Stanislav: Dodržet asi poloviční zastoupení zimovzdorných odrůd pšenice. Zemědělec, Jeden týdeník pro všechny zemědělce, 11 (35), 2003, s. 11.

MARTINEK Petr - HALÁMKOVÁ Eva - VYHNÁNEK Tomáš: Je možné vytvořit tritikale s pekařskou jakostí zrna?. Osivo a sadba. VI. odborný a vědecký seminář s mezinárodní účastí, 2003: 106-111.

MARTINEK Petr - OHNOUTKOVÁ Ludmila - VYHNÁNEK Tomáš - BEDNÁŘ Jan: Characteristics of Wheat-Barley Hybrids (XTritordeum Ascherson et Graebner) under Central-European Climatic Conditions. [Příspěvek na:] VI miezdynarodowe Sympozjum Genetyka ilościowa roślin uprawnych, Duszniki Zdrój 18- 20. 06. 2002. (Charakteristiky hybridů pšenice a ječmene (XTritordeum Ascherson et Graebner) v klimatických podmínkách střední Evropy) Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, 2003, 226/227: 87-95.

MARTINEK Petr - PRÁŠILOVÁ P. Porosty ozimé pšenice byly na Moravě poškozeny mrazem. Obilnářské listy, 11 (2), 2003: 25-31.

MARTINEK Petr: Grain quality parameters in tritordeum (x Tritordeum Ascherson et Graebner). Parametry kvality zrna tritordea (x Tritordeum Ascherson et Graebner) Tenth International Wheat Genetics Symposium, 2, 2003: 1367-1369.

MARTINEK Petr: K situaci v odrůdové skladbě ozimé pšenice. Obilnářské listy, 11 (1), 2003: 3-9.

MARTINEK Petr: Parametry jakosti zrna u tritordea (x Tritordeum Ascherson et Graebner). Grain quality parameters in tritordeum (x Tritordeum Ascherson et Graebner) Kvalita rostlinné produkce: Současnost a perspektivy směrem k EU, 2003: 165-170.

PRÁŠILOVÁ Pavla - MARTINEK Petr - PRÁŠIL Ilja Tom: Winter resistance of wheat cultivars in different countries of origin. (Zimovzdornost odrůd pšenice v různých zemích původu) Tenth International Wheat Genetics Symposium, 2, 2003: 622-624

PRÁŠILOVÁ Pavla - PRÁŠIL Ilja Tom - MARTINEK Petr: Zima 2002-2003 a příčiny vyzimování ozimých plodin. Úroda, 51, 2003, 7: 44-47.

VINTEROVÁ Miroslava - BEDNÁŘ Jan - JEŽÍŠKOVÁ Ivana - MARTINEK Petr: DNA markers for high molecular weight glutenin subunits 5+10 used in wheat and triticale breeding. (DNA markery pro vysokomolekulární podjednotky gluteninu 5+10 používané ve šlechtění pšenice a tritikale) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 39 (3), 2003: 69-72.

 

2004

PRÁŠIL Ilja Tom - PRÁŠILOVÁ Pavla - MARTINEK Petr: Globální oteplování a vymrznutí polních plodin. Proč rostliny nemusejí přežít zimu. (Global warming and frost killing of field crops. Why do plants not have to survive winter) Vesmír, 83 (12), 2004: 692-695.

PRÁŠILOVÁ Pavla - MARTINEK Petr - PRÁŠIL Ilja Tom: Zimovzdornost evropských odrůd ozimé pšenice (Triticum aestivum L.) podle zemí původu. (Winter resistance of European winter wheat /Triticum aestivum L./ cultivars according to their country of origin) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2004, 11, 2004: 198-200.

 

2005

BUREŠOVÁ Iva - MARTINEK Petr: Bread-making quality of triticale with Glu-D1 5+10 introduced into 1R. (Pekařská kvalita tritikale s podjednotkami gluteninu Glu-D1 5+10 převedenými do chromozomu 1R) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41, 2005: Special Issue, s. 289.

BUREŠOVÁ Iva - MARTINEK Petr: Bread-making quality of triticale with Glu-D1 5+10 introduced into 1R. Poster. (Pekařská kvalita tritikale s Glu-D1 5+10 převedenými do 1R) 5th International Triticeae Symposium Prague 2005, 5, 2005, s. 77.

BUREŠOVÁ Iva - MARTINEK Petr: Pekařská kvalita tritikale s HMW podjednotkami GLU-D1 5+10. (Breadmaking quality of triticale with HMW subunits GLU-D1 5+10) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 12, 2005: 105-108.

MARTINEK Petr - ŠPUNAR Jaroslav: Research, breeding, variety testing and seed production of field crops in the Czech Republic. Trudy 2-oj meždunarodnoj konferencii Aktualnyje problemy genetiki i selekcii rastenij Omsk, Rossija 18-20 ijulja 2005g. Informacionnyj vestnik VoGis, 9 (3), 2005: 430-435.

MÜLLER Oldřich - MIKULCOVÁ Jarmila - MARTINEK Petr: Evoluční a šlechtitelské změny u pšenice (2. část - dokončení). (Evolutionary and breeding changes in wheat /2nd part - completion)/ Úroda, 53 (4), 2005: 11-13.

MÜLLER Oldřich - MIKULCOVÁ Jarmila - MARTINEK Petr: Evoluční a šlechtitelské změny u pšenice. (Evolutionary and breeding changes in wheat) Úroda, 53 (3), 2005: 10-13.

VINTEROVÁ Miroslava - BEDNÁŘ Jan - MARTINEK Petr: Aplikace DNA markerů u hybridních potomstev translokovaného tritikale. (Application of DNA markers in hybrid progenies of translocated triticale) BIOS 2005. Biotechnologické metódy v šľachtení rastlín, XI, 2005: s. 28.

VINTEROVÁ Miroslava - BEDNÁŘ Jan - MARTINEK Petr: Applications of genetic markers in triticale. (Aplikace genetických markerů u tritikale) Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, VII, 2005: 95-96.

WATANABE Nobuyoshi - TAKESADA Naoto - FUJII Y. - MARTINEK Petr: Comparative mapping of the genes for brittle rachis in Triticum and Aegilops. Poster. (Srovnávací mapování genů pro rozpadavé vřeteno u Triticum a Aegilops) 5th International Triticeae Symposium Prague 2005, 5, 2005: s. 60.

WATANABE Nobuyoshi - TAKESADA Naoto - FUJII Yuko - MARTINEK Petr: Comparative mapping of genes for brittle rachis in Triticum and Aegilops. (Srovnávací mapování genů pro rozpadavost klasového vřetena u Triticum a Aegilops) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41 (2), 2005: 39-44.

WATANABE Nobuyoshi - TAKESADA Naoto - FUJII Yuko - MARTINEK Petr: The genes on homoeologous group 3 chromosomes determine brittle rachides in Triticum and Aegilops. (Geny na chromosomech 3. homeologické skupiny určují rozpadavost vřetena u Triticum a Aegilops) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41, 2005: Special Issue, s. 208-211.

 

2006

HORČIČKA Pavel - SKALA Radovan - PRÁŠIL Ilja Tom - PRÁŠILOVÁ Pavla - MARTINEK Petr - LAML Petr - HROMÁDKO Martin: Mrazové testy a zimovzdornost ozimé pšenice v České republice. (Frost tests and winter hardiness of winter wheat in the Czech Republic) Šlechtitelský seminář 2006, 2006: s. 42.

HROMÁDKO Martin - MARTINEK Petr - VINTEROVÁ Miroslava: Zlepšování pekařské kvality zrna u tritikale. (Increasing of bread-making grain quality in triticale) Bezpečnosť a kvalita potravín a surovín, II. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 2006: 163-167.

HROMÁDKO, Martin - MARTINEK, Petr - MIKULCOVÁ, Jarmila: Šlechtění tritikale na pekařskou jakost. (Breeding triticale for breadmaking quality) Úroda, 54 (7), 2006: 8-10.

MARTINEK Petr - COUFALOVÁ Olga - KUREČKA Radim - NOVÁKOVÁ Eva - MIKULCOVÁ Jarmila: Netradiční barva obilek pšenice (Triticum aestivum L.), její genetická podmíněnost a možnost využití v potravinářství. (Unusual colour of wheat (Triticum aestivum) kernels, its genetic determination and possibility of utilisation in food-processing industry). Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2006, 2006: 95-98.

MARTINEK Petr - GREGOVÁ Edita - VINTEROVÁ Miroslava - PAJURKOVÁ Kateřina - VYHNÁNEK Tomáš: Identifikace zdrojů tritikale se sníženou aktivitou amylasových enzymů a vhodnějším složením bílkovin pro zlepšení pekařské kvality. (Identification of triticale genetic resources with low amylase activity and better storage protein composition for bread-making quality improvement). Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2006, 2006: 20-23.

MARTINEK Petr - ULLMANNOVÁ Kamila - MIKULCOVÁ Jarmila: Vlastnosti pšenice (Triticum aestivum L.) s mnohořadým klasem. (Characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) with multirow spike). Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín 2006, 2006: 188-189.

PALÍK Slavoj - BENADA Jaroslav - MARTINEK Petr - VACULOVÁ Kateřina - TICHÝ František: Porostlost zrna a kvalita obilovin ze sklizně 2006. (Grain sprouting and cereal quality from the 2006 harvest) Obilnářské listy, 14 (4), 2006: 69-71.

ULLMANNOVÁ Kamila - BEDNÁŘ Jan - MARTINEK Petr: Analýza organogeneze vzrostného vrcholu u T. aestivum vybraných genotypů s rozdílným morfotypem klasu. (Analysis of apex organogenesis in selected T. aestivum genotypes with different spike morphotype) MendelNet`06, 2006: s. 10s.

VINTEROVÁ Miroslava - BEDNÁŘ Jan - MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš: Detection of the translocation 1R.1D5+10-2 in triticale using of DNA markers. (Detekce translokace 1R.1D5+10-2 u tritikale pomocí markerů DNA) Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Č. Budějovice, Czech Republic, 2006: 770-772.

WATANABE Nobuyoshi - FUJII Youko - TAKESADA Naoto - MARTINEK Petr: Cytological and microsatellite mapping of the gene for brittle rachis in a Triticum aestivum-Aegilops tauschii introgression line. (Cytologické a mikrosatelitní mapování genu pro rozpadavé vřeteno u introgresní linie Triticum aestivum-Aegilops tauschii) Euphytica, 151 (1), 2006: 63-69.

WATANABE, Nobuyoshi - FUJII, Youko - KATO, Noriko - BAN, Tomohiro - MARTINEK, Petr: Microsatellite mapping of the genes for brittle rachis on homoeologous group 3 chromosomes in tetraploid and hexaploid wheats. (Mikrosatelitní mapování genů pro rozpadavé vřeteno na chromozomech 3. homeologické skupiny u tetraploidní a hexaploidní pšenice) Journal of Applied Genetics, 47 (2), 2006: 93-98.

 

2007

HORČIČKA Pavel - SKALA Radovan - HROMÁDKO Martin - PRÁŠILOVÁ Pavla - PRÁŠIL Ilja Tom - LAML Petr - MARTINEK Petr: Porovnání metod stanovení mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR. (Comparison of methods for the assessment of frost resistance and a level of frost damaging risks in winter wheat cultivars in the Czech Republic) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007, 2007: 275-281.

MARTINEK Petr - KUREČKA Radim - NOVÁKOVÁ Eva - MIKULCOVÁ Jarmila:  Unusual colour of wheat (Triticum aestivum L.) kernels, its genetic determination and possibility of utilisation in food-processing industry. (Neobvyklá barva obilek pšenice (Triticum aestivum L.), její genetická podmíněnost a možnost využití v potravinářském průmyslu) Konferencja naukowa Nauka dla hodowli roslin uprawnych. Zakopane 29. 1. - 2. 2. 2007, 2007, s. 206.

MARTINEK Petr - MIKULCOVÁ Jarmila - OHNOUTKOVÁ Ludmila: Characteristics of tritordeum (x Tritordeum Ascherson et Graebner) under Central-European climatic conditions. (Vlastnosti tritordea /x Tritordeum Ascherson et Graebner/ v klimatických podmínkách střední Evropy) Plant Genetic Resources and Their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, Book of Abstracts - 18th EUCARPIA, 2007: 168-169.

MARTINEK Petr - MIKULCOVÁ Jarmila - VINTEROVÁ Miroslava - GREGOVÁ Edita - ŠLIKOVÁ Světlana - RÜCKSCHLOSS Ľubomír - HROMÁDKO Martin: Tritikale s pekařskou kvalitou zrna jako alternativa pšenice. Česko-slovenská spolupráce v rámci projektu KONTAKT mobilita CZ-15 (SK-32). (Triticale with breadmaking quality of grain as an alternative to wheat. Czech-Slovak cooperation within the research project KONTAKT mobilita CZ-15 /SK-32/) Inovační podnikání a transfer technologií, 4, 2007: 13-14.

MARTINEK Petr - PENG Zheng-Song: Pšenice (Triticum aestivum L.) se třemi pestíky v kvítku. /Wheat (Triticum aestivum L.) with three pistils in a floret/. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 14, 2007: 154-157.

MARTINEK Petr - ULLMANNOVÁ Kamila - MIKULCOVÁ Jarmila: Characteristics of wheat (Triticum aestivum L.) with multirow spike. (Charakteristika pšenice (Triticum aestivum L.) s víceřadým klasem) Konferencja naukowa Nauka dla hodowli roslin uprawnych. Zakopane 29. 1. - 2. 2. 2007, 2007, s. 205.

MARTINEK Petr - VINTEROVÁ Miroslava - PAJURKOVÁ Kateřina - HROMÁDKO Martin: Use of 1R chromosome translocations to improve bread making quality in triticale. (Využití translokace chromozomu 1R ke zlepšení pekařské kvality tritikale) Plant Genetic Resources and Their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, Book of Abstracts - 18th EUCARPIA, 2007, s. 130.

MARTINEK, Petr: Classification of spike morphology in wheat (Triticum aestivum L.). (Klasifikace morfologie klasu u pšenice (Triticum aestivum L.)) Konferencja naukowa Nauka dla hodowli roslin uprawnych. Zakopane 29. 1. - 2. 2. 2007, 2007, s. 203.

MARTINEK, Petr: Differences in spike morphology and breeding changes in wheat. (Rozdíly v morfologii klasu a šlechtitelské změny u pšenice) Konferencja naukowa Nauka dla hodowli roslin uprawnych. Zakopane 29. 1. - 2. 2. 2007, 2007, s. 204.

OHNOUTKOVÁ, Ludmila - MARTINEK, Petr - HORČIČKA, Pavel: Breeding and biotechnology for food quality. (Šlechtění a biotechnologie pro kvalitu potravin) Vitamins 2007. Nutrition and Diagnostics, 2007: 34-35.

 

2008

BÖRNER, Andreas - DOBROTVORSKAYA, Tatiana V. - KHLESTKINA, E.K. - LANDJEVA, S. - LOHWASSER, U. - MARTINEK, Petr - NAVAKODE, S.:  Items from Germany. (Náměty z Německa) Annual Wheat Newsletter, 54, 2008: 46-50.

DOBROVOLSKAYA Oxana B - MARTINEK Petr - RÖDER Marion S. - BÖRNER Andreas: Microsatellite mapping of the mutant gene (mrs) for multirow spike in wheat (T. aestivum). Breeding 08, International Conference "Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops. 24-27 November 2008, Novi Sad, Serbia. Seme, 2008: 133-136.

GREGOVÁ Edita - ŠLIKOVÁ Svetlana - ŠUDYOVÁ Valéria - MIHÁLIK Daniel - MARTINEK Petr - POLIŠENSKÁ Ivana: Kernel contamination in interspecific lines of wheat after artificial infection with Fusarium culmorum Sacc. (Kontaminace zrna mezidruhových linií pšenice po umělé infekci Fusarium culmorum Sacc.) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s. 99-101.

HRUŠKOVÁ Marie - SEKEROVÁ Hana - ŠVEC Ivan - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr:  Vliv přídavku tritordea a netradičních materiálů jarního ječmene s bezpluchým zrnem na kvalitu těstovin. (The effect of additives of tritordeum and non-traditional materials of spring barley with hulless grain on pasta quality). Obilnářské listy, 16 (4), 2008: 109-114.

HRUŠKOVÁ Marie - ŠVEC Ivan - JURINOVÁ I. - MARTINEK Petr:  Hodnocení technologických vlastností mouky z vybraných dihaploidních forem tritordea. (Evaluation of breadmaking characteristics of flour from selected doubled-haploid forms of tritordeum) Sborník souhrnů sdělení. XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 2008, XXXIX, s. 37.

HRUŠKOVÁ Marie - ŠVEC Ivan - JURINOVÁ I. - MARTINEK Petr:  Hodnocení technologických vlastností mouky z vybraných dihaploidních forem tritordea. (Evaluation of flour rheological properties in selected tritordeum double haploid forms) XXXIX. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník příspěvků. 26. - 28. 5. 2008 Skalský Dvůr, 2008: 255-258.

HRUŠKOVÁ Marie - ŠVEC Ivan - MARTINEK Petr:  Vlastnosti mouky tritordea. (Flour properties in tritordeum) Mlynářské noviny, 19 (1), 2008: 6-7.

JIRSA Ondřej - BARTÁČKOVÁ Veronika - HAJŠLOVÁ Jana - BUCHER Petr - MARTINEK Petr: Vliv genotypu na obsah akrylamidu v pražených cereáliích. (The effect of genotype on acrylamide content in roasted cereals) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 15. vedeckej konferencie 12. - 13. novenber 2008, 2008: 119-120.

JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - VEČERKOVÁ Lenka - BUCHER Petr - BARTÁČKOVÁ Veronika - HAJŠLOVÁ Jana:  Vliv pražení na obsah akrylamidu v obilovinách a sladech. (The effect of roasting on acrylamide content in cereals and malts) XXI. biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2008: s. 90.

MARTINEK Petr - PENG Zheng-Song - POUCH Milan - WATANABE Nobuyoshi:  The three pistils mutation enables to produce three kernels in a floret in bread wheat (Triticum aestivum L.). (Mutace s třemi pestíky umožňuje tvorbu tří obilek v kvítku pšenice obecné /Triticum aestivum L./) FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in plants, 2008, s. 181. Rakousko

MARTINEK Petr - ŠLIKOVÁ Světlana - HANKOVÁ Andrea - RÜCKSCHLOSS Ľubomír: Hexaploidní genové zdroje pro specializované směry šlechtění pšenice. (Hexaploid gene resources for special breeding trends in bread wheat) Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, 5., 2008: 14-15.

MARTINEK Petr - TICHÝ František - EDLER Stanislav - DENEŠOVÁ Olga - WOŚ Janina - WOŚ Henryk: Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale. (Pawo - a novelty in the assortment of winter triticale) Obilnářské listy, 16 (4), 2008, s. 139.

MARTINEK Petr - VINTEROVÁ Miroslava - BUREŠOVÁ Iva - VYHNÁNEK Tomáš: Agronomic and quality characteristics of triticale (X Triticosecale Wittmack) with HMW glutenin subunits 5+10. (Hospodářské a kvalitativní ukazatele tritikale (X Triticosecale Wittmack) s vysokomolekulárními podjednotkami gluteninu 5+10) Journal of Cereal Science, 47 (1), 2008: 68-78.

PENG Zheng-Song - MARTINEK Petr - KOSUGE Kazumasa - KUBOYAMA Tsutomu - WATANABE Nobuyoshi:  Genetic mapping of a mutant gene producing three pistils per floret in common wheat. (Genetické mapování mutace projevující se třemi pestíky v kvítku u pšenice seté) Journal of Applied Genetics, 49 (2), 2008: 135-139.

ŠLIKOVÁ Svetlana - GREGOVÁ Edita - MIHÁLIK Daniel - MARTINEK Petr - ŠRAMKOVÁ Zuzana: Gliadin and HMW-glutenin variations in wheat lines. (Variabilita gliadinu a vysokomolekulárního gluteninu u linií pšenice) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008: s. 636.

TREBICHALSKÝ Andrej - MARTINEK Petr - BALÁŽOVÁ Želmíra: Využitie DNA markerov v šľachtení tritikale na zlepšenú pekársku kvalitu. (Exploitation of DNA markers in triticale breeding for enhanced bread-making quality) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 15. vedeckej konferencie 12. - 13. novenber 2008, 2008: 172-175.

 

2009

BARTÁČKOVÁ Veronika - JIRSA Ondřej - BUCHER Petr - VÁŇOVÁ Marie - KLEM Karel - MARTINEK Petr - HAJŠLOVÁ Jana: Akumulace akrylamidu v praženém zrnu různých druhů obilovin. Bezpečnost a kvalita surovín a potravín. IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Nitra, 27. - 28. januára 2009. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 12, 2009: 30-36.

BUCHER Petr - MARTINEK Petr: Experience with the assessment of basic sugars in cereal grain [abstract]. Chemické listy, 103 (9), 2009: s. 755.

BUCHER Petr - MARTINEK Petr: Experience with the assessment of basic sugars in cereal grain. 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience: Prague, 11 - 13 November 2009. Praha, Czech Chemical Society 2009: 2s (nerstránkováno).

BUREŠOVÁ Iva - HŘIVNA Luděk - MARTINEK Petr: Tritikale - surovina pro pekárenský průmysl? Sborník příspěvků XXXV. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. "Ingrovy dny" 5. 3. 2009. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2009, 35, 2009: 34-39.

DOBROVOLSKAYA Oxana B - MARTINEK Petr - RÖDER Marion S. - BÖRNER Andreas: Microsatellite mapping of genes for inflorescence architecture in wheat (T. aestivum) and rye (S. cereale).German-Russian Forum Biotechnology. Novosibirsk, June 15th - 19th, 2009: s. 15.

DOBROVOLSKAYA Oxana B - MARTINEK Petr - VOYLOKOV Anatoly V. - KORZUN Viktor - RÖDER Marion S. - BÖRNER, Andreas: Microsatellite mapping of genes that determine super numerary spikelets inwheat (T. aestivum) and rye (S. cereale). Theoretical and Applied Genetics, 119 (5), 2009: 867-874.

KUČEROVÁ Jindřiška - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: Šlechtění tritikale na pekařskou jakost.XIII. seminář šlechtitelů, 4. února 2009, Souhrny přednášek. Brno, MZLU, 2009: 60-62.

MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - RÖDER Marion S. - BÖRNER Andreas: Agronomic traits and genetic determination of winter wheat lines (Triticum aestivum L.) with multirow spike. The 6th International Triticeae Symposium: May 31 - June 5, 2009 Kyoto, Japan. Kyoto University 2009, s. 97.

MARTINEK Petr - KLEM Karel - VÁŇOVÁ Marie - BARTÁČKOVÁ Veronika - VEČERKOVÁ Lenka - BUCHER Petr - HAJŠLOVÁ, Jana: Effects of nitrogen nutrition, fungicide treatment and wheat genotype on free asparagine and reducing sugars content as precursors of acrylamide formation in bread. Plant, Soil and Environment, 55, č. 5, 2009: 187-195.

MARTINEK Petr - MIKULCOVÁ Jarmila - TICHÝ František - EDLER Stanislav - DENEŠOVÁ Olga - WOŚ Janina - WOŚ Henryk: Pawo - novinka v sortimentu ozimého tritikale. Úroda, 57, č. 1, 2009: 10-11.

MARTINEK Petr - MIKULCOVÁ Jarmila: IRIDIUM - novinka v sortimentu ozimé pšenice. Obilnářské listy, 17 (3), 2009: 86-87.

MARTINEK Petr - SVOBODOVÁ Ilona - MIKULCOVÁ Jarmila - VĚCHET Lubomír: Výskyt braničnatky pšeničné u jarní pšenice a jarního tritordea v polních infekčních testech. Určování a hodnocení chorob obilnin. Vliv biotických a abiotických stresů na výskyt a vývoj chorob: 7. odborný seminář 26. 11. 2009. Praha, VÚRV, v.v.i. 2009: 24-30.

MARTINEK, Petr: Breeding triticale (X Triticosecale Wittmark) for improved breadmaking quality. The 6th International Triticeae Symposium, May 31 - June 5, 2009 Kyoto, Japan. Kyoto University 2009, s. 98.

MATĚJKOVÁ Pavlína - KUČEROVÁ Jindřiška - ŠOTTNÍKOVÁ Viera - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr:  Parametry nově vytvořených linií tritikale šlechtěných na zlepšenou pekařskou jakost.Bezpečnost a kvalita surovín a potravín. IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Nitra, 27. - 28. januára 2009. Acta fytotechnica et zootechnica 12, 2009, mimoriadne číslo, s. 414-422.

POUCH Milan - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - FAMĚRA Oldřich: Stanovení tvrdosti zrna u pšenice seté pomocí molekulárních metod. Úroda, 57 (3), 2009: 42-44.

PSOTA Vratislav - MARTINEK Petr - SACHAMBULA Lenka: Pěstitelská a sladovnická charakteristika tritordea (X Tritordeum Ascherson et Graebner). Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 16. vedeckej konferencie 21. - 22. október. Piešťany, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV 2009: 45-48.

ŠLIKOVÁ Svetlana - ŠUDYOVÁ Valéria - MARTINEK Petr - POLIŠENSKÁ Ivana - GREGOVÁ Edita -MIHÁLIK Daniel: Assessment of infection in wheat by Fusarium protein equivalent levels. European Journal of Plant Pathology, 124 (1), 2009: 163-170.

ŠRÁMKOVÁ Zuzana - KRAIC Filip - JUROVATÁ Jana - MARTINEK Petr - HAVRLENTOVÁ Michaela - HAUPTVOGEL Pavol - ŠTURDÍK Ernest - GREGOVÁ Edita: Vzťah medzi nutričnými a technologickými parametrami pšeničných odrôd a reologickými vlastnosťami cesta. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 16. vedeckej konferencie 21. -22. október 2009. Piešťany, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu,VÚRV, 2009: 53-56.

TICHÝ František - EDLER Stanislav - MARTINEK Petr: Doporučené minimální dávky hnojení. Zemědělec, 17 (29), 2009, s. 10.

VYHNÁNEK, Tomáš - HALOUZKOVÁ, Eva - MARTINEK, Petr:  Identifikace alel lokusu Glu-A1 tritikale pomocí DNA markerů. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 16. vedeckej konferencie 21. -22. október 2009. Piešťany: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, VÚRV 2009: 137-138.

VYHNÁNEK, Tomáš - MARTINEK, Petr - KUČEROVÁ, Jindřiška - ŠOTTNÍKOVÁ, Viera - WOŚ, Janina - WOŚ, Henryk:  Improving of bread-making quality in triticale by chromosome 1R translocations. XXXIX Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research. ESNA 2009. 25th -29th August 2009, Brno, Czech Republic. Book of Abstracts: Conference focus: "Genomics and Proteomics in Plant and Animal Breeding".

WATANABE, Nobuyoshi - OGATA, E. - KUBOYAMA, Tsutomu - PENG, Zheng-Song - MARTINEK, Petr:  Microsatellite monitoring around the Ba1 locus for blue grain introduced from alien species in near-isogeniclines of durum wheat. Breeding Science, 11 (3), 2009, s. 179.

 

2010

BARTÁČKOVÁ Veronika - MARTINEK Petr – VALENZOVÁ K. – RIDDELLOVÁ K. - HAJŠLOVÁ Jana: Procesní kontaminanty v tepelně zpracovaných potravinách na bázi cereálií: současný stav problematiky. XL. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník souhrnů sdělení. Praha VÚPP, v.v.i. 2010: 30-31.

DOBROVOLSKAYA Oxana B - MARTINEK Petr - LAYKOVA L.I. - ARBUZOVA V.S. - SALSE Jerome. - PONT C. - RÖDER Marion S. - BÖRNER Andreas - SALINA Elena A.: Identification, molecular-genetic and physical mapping of genes that control the inflorescence development in bread wheat (T. aestivum L.). 2nd Symposium on Genomics of Plant Genetic Resources (GPGR2) 24-27 April 2010, Bologna, Italy, 1s.

DOBROVOLSKAYA Oxana B - MARTINEK Petr - POPOVA O.M. - ARBUZOVA V.S. - SALSE Jerome - PONT C. - RÖDER Marion S. - BÖRNER Andreas - LAYKOVA L.I.: Molecular-genetic and physical mapping of mutant genes involved the inflorescence development in bread wheat and its close relatives.The International Conference "Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology", Novosibirsk, Institut citologii i genetiki 2010, s. 38.

DOBROVOLSKAYA Oxana B. - SALSE Jerome - MARTINEK Petr - ARBUZOVA V.S. - POPOVA O.M. - BÖRNER Andreas - SALINA Elena A. - LAIKOVA L.I.: Characterization of genes that are involved in control of spike development in wheat and its relatives. The International Conference Wheat Genetic Resourcers and Genomics. Abstract book, 2011, 28.

GREGOVÁ Edita - MARTINEK Petr - KAPRÁL Michal - ŠLIKOVÁ Svetlana: Identification of novel high weight glutenin subunits in synthetic hexaploid wheat. 20th International Triticeae Mapping Iniciative, 2nd Wheat Genomics in China, September 1-5, 2010, Beijing, China, 2010, Poster presentations, s. 131.

JIRSA Ondřej - BARTÁČKOVÁ Veronika - MARTINEK Petr - VÁŇOVÁ Marie - HAJŠLOVÁ Jana: Studie obsahu akrylamidu v praženém zrnu ječmene, pšenice a žita. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010: 122-125.

LAKNEROVÁ Ivana - MAŠKOVÁ Eva - HOLASOVÁ Marie - FIEDLEROVÁ Vlasta - GABROVSKÁ Dana - WINTEROVÁ Renata - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava: Kvalitativní hodnocení netradičních forem pšenice pro potravinářské využití. (Qualitative evaluation of unconventional wheat forms for food utilization). Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Sborník z konference Brno 11. - 12. 11. 2010. Vědecká příloha časopisu Úroda, 12: 653-656.

MARTINEK Petr – DOBROVOLSKAYA Oxana B. - PENG Zheng-Song - WATANABE Nobuyoshi:  Breeding changes in wheat and their relation to spike sink capacity and morphology. The International Conference "Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology". Novosibirsk, Institut citologii igenetiki 2010, s. 21.

MARTINEK Petr - PODHORNÁ Jana - PAULÍČKOVÁ Ivana - NOVOTNÁ Pavla - HANUŠ Vlastimil - ŠUDYOVÁ Valéria - BALOUNOVÁ Marta - VACULOVÁ Kateřina: Hodnocení genových zdrojů pšenice s rozdílným zabarvením zrna. (Evaluation of wheat gene resources with different grain colour). Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo: Zborník abstraktov zo 6. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 26. - 27. mája 2010, 6, 2010: 64-68.

MARTINEK Petr - POKOROVÁ Petra - ŠLÍMAR Pavel - VÁŇOVÁ Marie: Produktivita linií ozimé pšenice s dlouhými plevami, mnohořadým klasem a normálním klasem v rozdílných pěstebních systémech. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010: 35-41.

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - KUČEROVÁ Jindřiška - HROMÁDKO Martin: Use of 1R chromosome translocations to improve bread-making quality in triticale. Proceedings of the 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of CerealTechnologists. Opatija, October 21-23, 2009. Osijek, University of Osijek, 2010: 183-189.

PENG Zheng-Song - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi: The mutation producing three pistils in a floret in wheat (Triticum aestivum L.). The International Conference "Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology", Novosibirsk, Institut citologii i genetiki 2010, s. 74.

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír - ŠLIKOVÁ Svetlana: Odolnost vybraných odrůd pšenice a donorů na umělou infekci braničnatky pšeničné (Mycosphaerella graminicola) v polních podmínkách. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010: 168-169.

TROJAN Václav - BARTL Pavel - MUSILOVÁ Milena - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr - TREMLOVÁ Bohuslava:  Barevné pšenice - genetika, šlechtění a potravinářské využití. (Coloured wheat - genetics, breeding and food industry). Hygiena alimentorum XXXI, 2010: 335-337.

TROJAN Václav - MUSILOVÁ Milena - VYHNÁNEK Tomáš - OLIŠAR Martin - MARTINEK Petr: Možnosti využití genů pro rozdílné zabarvení zrna pšenice v potravinářství. Possibilities of using genes for different wheat grain colours in food industry. Bezpečnosť a kontrola potravín (Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie). 24. - 25. marec 2010, Nitra, Slovenská poľnohosopdárska univerzita v Nitre 2010: 326-329.

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta: Hodnocení kvality zrna vybraných vzorků netradiční pšenice a bezpluchého ječmene. (Grain quality assessment on non-traditional wheat samples and barley samples with hulless grain). Obilnářské listy, 18 (3), 2010: 71-77.

VYHNÁNEK Tomáš - HALOUZKOVÁ Eva - MARTINEK Petr: Identification of alleles in Glu-A1, Glu-B1, and Glu-D1 locus in selected genotypes of triticale. XXIVth genetic days. International conference. September 1st - 3rd, 2010, Brno, Czech Republic. Book of Abstracts: "Functional genomics and proteomics for sustainable agriculture" / Editors: Tomáš Urban et al, XXIV, 2010, 54.

VYHNÁNEK Tomáš - HALOUZKOVÁ Eva - MARTINEK Petr: Molekulární markery pro HMW podjednotky gluteninů u tritikale. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010: 181-182.

VYHNÁNEK Tomáš - HALOUZKOVÁ Eva - TROJAN Václav - MARTINEK Petr: Detekce alel pro vysokomolekulární podjednotky gluteninů u tritikale pomocí DNA markerů. Potravinárstvo, 4, mimoriadne číslo, 2010: 545-551.

VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: A study of the genetic variability in selected triticale genotypes using SSR markers. The International Conference "Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology", Novosibirsk, Institut citologii i genetiki 2010, s. 89.

 

2011

DOBROVOLSKAYA Oxana B. - PONT C. - MARTINEK Petr - ORLOV Yu.L. - POPOVA O.M. - LAIKOVA L.I. - SALSE Jerome. - SALINA Elena A.: Characterization of the EFZP homoelogous genes in bread wheat. The 2nd International Conference "Plant Genetics, Genomics, and Biotechnology" PlantGen 2012. Proceedings July 30 - August 3, 2012, 2012, s. 19.

HALOUZKOVÁ Eva - MARTINEK Petr – WOS Janina - WOS Henryk: Breeding of triticale (X Triticosecale Wittmack) for improved bread-making quality. Poster. 9. Plant GEM, Istanbul 2011, 9, 2011, 72.

HAQUE Md. Anowarul - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - KUBOYAMA Tsutomu: Genetic mapping of gibberellic acid-sensitive genes for semi-dwarfism in durum wheat. Cereal Research Communications, 39 (2), 2011: 171-178.

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana: Assessment of selected wheat and barley genotypes intended for healthy food. ICOFF 2011, 20-23 November 2011 Taipei, Taiwan, 2011, Poster No. P2-124

MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: Formation of yield components in winter wheat lines with different spike morphology. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 57, 2011, 4, Anex, 17. ISSN: 0551-3677

MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: Formování výnosových prvků u línií pšenice s odlišnou morfologií klasu. (Formation of yield components in winter wheat lines with different spike morphology.) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011: 56-62.

MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - POKOROVÁ Petra - VÁŇOVÁ Marie: Genové zdroje pšenice (Triticum aestivum L.) se změněnou morfologií klasu a jejich využitelnost. (Gene Resources of Wheat (Triticum aestivum L.) with Changed Spike Morphology and their Utilisation). Osivo a sadba: X. odborný a vědecký seminář pořádaný ČZU v Praze ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací a Českou zemědělskou společností na ČZU 10. února 2011. Sborník referátů, 10, 2011: 62-69.

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela:  Zamyšlení nad minulostí a budoucností pšenice. Úroda, 59, 2011, 8, příloha Pšenice, s. 4-9.

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim: Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing. Úroda, 59 (12), 2011: 117-123.

MUSILOVÁ Milena - TROJAN Václav - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr - HAVEL Ladislav: Aplikace genetických markerů u donorů pšenice s nestandardním zabarvením obilek. (Application of genetic markers in wheat donors with unusual kernel colour.) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011: 13-15.

MUSILOVÁ Milena - TROJAN Václav - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr - HAVEL Ladislav: Application of genetic markers in wheat donors with unusual kernel colour. Poľnohospodárstvo, 57 (4), 2011, s. 19.

PENG Zheng-Song - WATANABE Nobuyoshi - MARTINEK Petr: The mutation producing three pistils in a floret in wheat (Triticum aestivum L.). Poster. 9. Plant GEM, Istanbul 2011, 9, 2011, 75.

RÜCKSCHLOSS Ľubomír - MATÚŠKOVÁ Katarína - HANKOVÁ Andrea - VALČUHOVÁ Daniela - MARTINEK Petr:  Nové trendy v šľachtení pšenice. The new trends in wheat breeding. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 2011: 38-41.

RYSOVÁ Jana - STEHNO Zdeněk - MARTINEK Petr:  Obsah aminokyselin ve vybraných odrůdách pšenice. The amino acids content in selected wheat varieties. Úroda, 59, 2011, 12, 515-518. ISSN: 0139-6013

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír:  Occurrence of Septoria tritici leaf bloth in spring wheat cultivars and selected genetic resources. Agriculture (Poľnohospodárstvo), 57 (4), 2011, s. 22.

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír: Vyhledávání donorů pšenice s odolností k braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola). /Selection of the donors with resistance to Septoria tiritci blotch (Mycosphaerella graminicola)/. Obilnářské listy, 19 (2), 2011: 37-40.

SVOBODOVÁ Ilona - MARTINEK Petr - VĚCHET Lubomír: Výskyt braničnatky pšeničné u odrůd pšenice jarní a vybraných genetických zdrojů. (Occurrence of Septoria tritici leaf blotch in spring wheat cultuvars and selected genetic resources.) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a 60. výročia založenia VÚRV Piešťany. Piešťany 8. - 9. novembra 2011, 18, 2011: 179-182.

VACULOVÁ Kateřina - LAKNEROVÁ Ivana - SEDLÁČKOVÁ Irena - MARTINEK Petr - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - GABROVSKÁ Dana - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - STEHNO Zdeněk - DVOŘÁČEK Václav: Pekařské využití netradičních obilovin. Jakost obilovin 2011, 2011, 12s.

WATANABE Nobuyoshi - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - MARTINEK Petr:  Influence of long glumes and multirow spike on yield components formation in wheat (Triticum aestivum L.). Poster. 9. Plant GEM, Istanbul 2011, 9, 2011, s. 75.

 

2012

BUREŠOVÁ Veronika - KOPECKÝ David. - ŠAFÁŘ Jan - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr - DOLEŽEL Jaroslav: Genomic constitution of cereals with blue aleurone trait Olomouc Biotech 2013. Plant Biotechnology: Green for Good II, 54.

DOBROVOLSKAYA Oxana B. - SALSE Jerome. - POPOVA O.M. - ORLOV Yu.L. - MARTINEK Petr - LAIKOVA L.I. - SALINA Elena A.: The study on structural-functional organization of the genes that control inflorescence development in bread wheat (T. aestivum L.) and its close relatives on an example of the WFZP gene. Idei N.I. Vavilova v sovremennom mire. III Vavilovskaja meždunarodnaja konferenicija. 6-9 nojabrja 2012 Sankt-Peterburg, 2012, s. 23.

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta - STEHNO Zdeněk - PLUHÁČKOVÁ Helena - LAKNEROVÁ Ivana - MACHÁŇ Pavel:  Netradiční obilniny a možnosti jejich využití. (Non-traditional cereals and possibilities for their use). Úroda, 60, (12). 2012, příloha, 147-150 ISSN: 0139-6013.

HAQUE Md. Anowarul - MARTINEK Petr - KOBAYASHI S. - KITA I. - Ohwaku K. - WATANABE Nobuyoshi - KUBOYAMA Tsutomu: Microsatellite mapping of genes for semidwarfism and branched spike in Triticum durum Desf. var. ramosoobscurum Jakubz. "Vetvistokoloskaya".  Genetic Resources and Crop Evolution, 59 (5), 2012: 831-837. ISSN: 0925-9864.

KŘEN Jan - NEUDERT Lubomír - Hlavinka Petr - MARTINEK Petr - SMUTNÝ Vladimír: Climate change impact on cereal growth and its yield potential. Nährstoff- und Wasserversorgung der Pflanzenbestände unter den Bedingungen der Klimaerwärmung. Internationale wissenschaftliche Konferenz am 18. und 19. October 2012 in Bernburg-Strenzfeld: Kurzfassung der Beiträge, 2012: 6-8.

LAKNEROVÁ Ivana - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - GABROVSKÁ Dana - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr: Pekařské výrobky s přídavkem netradičních obilovin, obohacené kyselinou listovou. (Bakery products with the addition of non-traditional cereals fortified with folic acid).  Úroda, 60 (12), 2012: příloha, 427-430.

MARTINEK Petr - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - WATANABE Nobuyoshi - Peng Zheng-Song - VYHNÁNEK Tomáš: morfologické struktury klasu na formování výnosu pšenice a příslušné genetické zdroje. (Influence of the spike morphologic structure of wheat on yield formation and relevant genetic resources.) Biodiverzita v polnohospodárskej krajine a v ekosystéme. Medzinárodná konferencia projektu REVERSE-INTERREG IVC Piešťany 2012, 2012: 35-43.

MARTINEK Petr - KADLÍKOVÁ Michaela - KŘEN Jan - NEUDERT Lubomír: Vliv evoluce a lidské činnosti na dosažení současné úrovně odrůd pšenice a odhad dalšího vývoje. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie Piešťany, 6. novembra 2012: 12-19.

MARTINEK Petr - ŠKORPÍK Miroslav - CHRPOVÁ Jana - FUČÍK Pavel:  Skorpion - odrůda ozimé pšenice s modrým zrnem. Skorpion - winter wheat variety with blue grain.  Obilnářské listy, 20 (3), 2012: 78-79.

MARTINEK Petr - VÁŇOVÁ Marie: Vliv technologie pěstování a ročníku na znaky výnosu a kvalitu zrna vybraných odrůd a linií ozimé pšenice s odlišnou morfologií klasu. (The effect of crop management practice and year on yield traits and grain quality in selected varieties and lines of winter wheat differing in spike morphology). Obilnářské listy, 20 (4), 2012: 90-97.

ONDROUŠKOVÁ Jana - VYHNÁNEK Tomáš - HANÁČEK Pavel - MARTINEK Petr: Stanovení kandidátní sekvence biosyntetické dráhy anthokyanů u pšenice. (Determination of candidates sequence biosynthetic pathway for anthocyanins in wheat.)  Aplikované rostlinné technologie. Referáty z konference ze dne 11. - 13. 9. 2012 v Lednici:  Úroda, vědecká příloha časopisu 9/2012, 60 (9), 2012: příloha, 183-187.

WATANABE Nobuyoshi - MARTINEK Petr - MOCHIDA M. - KUBOYAMA Tsutomu: Development of blue-grained tetraploid and hexaploid wheat lines. Poster presentation at the 121st Meeting of Japanese Society of Breeding, at Utsunomiya University, Utsunomiya, Japan (29-30 March 2012).  Breeding Research, 14 (1), 2012: s. 184.

 

2013

AMAGAI Yumiko - ALIYEVA A.J. - AMINOV N.K. - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - KUBOYAMA Tsutomu: Microsatellite mapping of the genes for sham ramification and extra glume in spikelets of tetraploid wheat Genetic Resources and Crop Evolution, 61, 2014, 2, 491-498.

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana:  Evaluation of the baking quality of wheat flour mixtures with valuable genotypes. Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013: 128-130.

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana: Evaluation of the baking quality of wheat flour mixtures with valuable genotypes Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013: 128-130.

KŘEN Jan - NEUDERT Lubomír - HLAVINKA Petr - MARTINEK Petr - SMUTNÝ Vladimír: Impact of climate change on cereal growth and its potential yield 64. Tagung der vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2013, 25. - 26. November 2013 Raumberg-Gumpenstein, 2013: 35-41.

LAKNEROVÁ Ivana - MAŠKOVÁ Eva - FIEDLEROVÁ Vlasta - HOLASOVÁ Marie - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - DVOŘÁČEK Václav - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava: Využití netradičních forem obilovin v pekárenských výrobcích obohacených kyselinou listovou. Úroda, 61 (12), 2013: vědecká příloha 396-399.

MARTINEK Petr - JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - CHRPOVÁ Jana - WATANABE Nobuyoshi - BUREŠOVÁ Veronika - KOPECKÝ David - ŠTIASNA Klára - VYHNÁNEK Tomáš - TROJAN Václav: Use of wheat gene resources with different grain colour in breeding 64. Tagung der vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2013, 25. - 26. November 2013 Raumberg-Gumpenstein, 2013: 75-78.

MARTINEK Petr - SVOBODOVÁ Ilona - VĚCHET Lubomír:  Selection of the wheat genotypes and related species with resistance to Mycosphaerella graminicola. Agriculture, 59 (2), 2013: 65-73. ISSN: 0551-3677.

MARTINEK Petr - ŠKORPÍK Miroslav - CHRPOVÁ Jana - FUČÍK Pavel - SCHWEIGER Josef:  Development of the new winter wheat variety Skorpion with blue grain. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 2, 90-94.

MARTINEK Petr: Genetická studie nadpočetných klásků (SS) a tří pestíků (TP) v kvítku u pšenice (Triticum aestivum L.) Kroměříž Agrotest fyto, s.r.o. 2013. 38s.

PODHORNÁ Jana - VYHNÁNEK Tomáš - MARTINEK Petr: Prediction of technological quality of wheat based on genetic markers. MendelNet 2013, 2013, 659-663.

VĚCHET Lubomír - HANZALOVÁ Jana - DRABEŠOVÁ Jana - PALICOVÁ Jana - HANZALOVÁ Alena - MARTINEK Petr: Uplatnění nových poznatků o braničnatce pšeničné (Mycosphaerella graminicola) ve šlechtění na rezistenci. Metodika pro praxi. Praha Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně v.v.i., 2013. 12s.

VYHNÁNEK Tomáš - HALOUZKOVÁ Eva - MARTINEK Petr:  Glu-1 Alleles and Prediction of Bread-making Quality Traits in Triticale.  Cereal Research Communications, 41 (4), 2013: 562-572.

 

2014

AMAGAI Yumiko - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - KUBOYAMA Tsutomu: Microsatellite mapping of genes for branched spike and soft glumes in Triticum monococcum L. Genetic Resources and Crop Evolution, 61 (2), 2014: 465-471.

Arbuzova V.S., Efremova T.T., Martinek P., Chumanova E.V., Dobrovolskaya O.B.: Variability of spike productivity in F2 hybrids obtained by crossing common wheat varieties Novosibirskaya 67, Saratovskaya 29, and Puzza-4 to the Skle 123-09 multifliret line. Vavilovskij zjurnal genetiki i selekciji, 2014 18(4/1), 2014: 704-712. УDK 575.001.893:633.111.1:575.222.7 (in Russian)

BUREŠOVÁ Veronika - KOPECKÝ David - BARTOŠ Jan - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - VYHNÁNEK Tomáš - DOLEŽEL Jaroslav: Genomic constitution of wheat genotypes with blue aleurone Plant molecular cytogenetics in genomic and postgenomic era, 23-24 September 2014, Katowice, Poland, Abstract book, 37

Dobrovolskaya O. B., Martinek P., Adonina I. G., Badeva E. D., ORlov Yu. L. Salina E. A., Laikova L. I.: Effect of rearrangements of of homoelogous group 2 chromosomes of bread wheat on spike morphology. Vavilovskij zjurnal genetiki i selekciji, 2014 18(4/1), 2014: 672-680. UDK 575.164 (in Russian)

LAKNEROVÁ Ivana - HOLASOVÁ Marie - FIEDLEROVÁ Vlasta - RYSOVÁ Jana - VACULOVÁ Kateřina - MAŠKOVÁ Eva - EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - DVOŘÁČEK Václav - MARTINEK Petr: Utilisation of non-traditional forms of cereals in bakery production. Czech Journal of Food Sciences., 32 (3), 2014: 296-301.

MARTINEK Petr - BÍLOVSKÝ Jan: 125. výročí vzniku tritikale Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 62 (2), 2014: 33-34.

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - RYSOVÁ Jana - KADLÍKOVÁ Michaela: Kvalita zrna tritikale a možnost jeho zlepšování Farmář: časopis všech zemědělců, 20 (11), 2014: 32-34.

MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - VYHNÁNEK Tomáš - DOLEŽEL Jaroslav: Genomic constitution of blue grained wheat genotypes Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 6. Metodické dny 2014. Sborník abstrakt, 6, 2014, 74.

MARTINEK Petr: Barevné zrno pšenice jako zdroj antioxidantů Úroda: Odborný časopis pro rostlinnou produkci, 62, 2014, 7, 68-70.

MARTINEK Petr: Oslavme 125. výročí vzniku tritikale Zemědělec v regionu, 6 (4), 2014: 7-8. ISSN: 1804-2333

ŠTIASNA Klára - PRESINSZKÁ Mária - JAKUBCOVÁ Zuzana - ŠŤASTNÍK O. - KARÁSEK F. - JANEČKOVÁ Marie - DOSTÁLOVÁ Yvona - TROJAN Václav - VYHNÁNEK Tomáš - MRKVICOVÁ Eva - HŘIVNA Luděk - MARTINEK Petr - HAVEL Ladislav: Barevné pšenice - studium genetických aspektů a technologického využití (Coloured wheat - the study of genetic aspects and technological use) Šlechtitelský seminář 2014. Pšenice 2014 "Rez nikdy nespí". Praha 4. - 5. prosince 2014, 2014: 89-94.

TROJAN Václav - VYHNÁNEK Tomáš - ŠTIASNA Klára - PRESINSZKÁ Mária - JAKUBCOVÁ Zuzana - HODULÍKOVÁ Lucie - MRKVICOVÁ Eva - DOSTÁLOVÁ Yvona - JANEČKOVÁ Marie - HŘIVNA Luděk - MARTINEK Petr - HAVEL Ladislav: Projekt „Barevné pšenice“ – Genetické aspekty a technologické využití Zborník z XI. Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Bezpečnost a kontrola potravín konanej 27. -28. marca 2014 Smolenice, Slovenská republika, 2014: 215-218.

 

2015

AMAGAI Y. - ALIYEVA A.J. - AMINOV N.K. - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - KUBOYAMA Tsutomu: Microsatellite mapping of the gene for sham ramification in spikelets derived from a hexaploid wheat (Triticum spp.) accession 171ACS. Genetic Resources and Crop Evolution, 62 (7), 2015: 1079-1084. ISSN: 0925-9864, Výsledek projektu: QJ1310055

AMAGAI Y. - MARTINEK Petr - KUBOYAMA Tsutomu - WATANABE Nobuyoshi: Genetic mapping of the gene for screwed spike rachis in wheat. Breeding Research, 17 (1), 2015: 245 (sborník) ISSN1344-7629 IKUSHUGAKU KENKYU

ARBUZOVA V.S. - EFREMOVA T.T. - MARTINEK Petr - CHUMANOVA E.V. - DOBROVOLSKAYA Oxana B.: Variability of spike productivity in F2 hybrids obtained by crossing common wheat varieties Novosibirskaya 67, Saratovskaya 29, and Puza-4 with the Skle 123-09 multifloret line. Russian Journal of Genetics: Applied research, 5 (3), 2015: 208-215. ISSN: 2079-0597 Výsledek projektu: QJ1310055

BUREŠOVÁ Veronika - KOPECKÝ David - BARTOŠ Jan - MARTINEK Petr - WATANABE Nobuyoshi - VYHNÁNEK Tomáš - DOLEŽEL Jaroslav: Variation in genome composition of blue-aleurone wheat. Theoretical and Applied Genetics, 129 (2), 2015: 273-282. ISSN: 0040-5752  Výsledek projektu: QJ1210257

DOBROVOLSKAYA Oxana B. - PONT Caroline - SIBOUT Richard - MARTINEK Petr - BADAEVA E. - MURAT Florent - CHOSSON Audrey - WATANABE Nobuyoshi - PRAT Elisa - GAUTIER Nadine - GAUTIER Véronique - PONCET Charles - ORLOV Yu.L. - KRASNIKOV A. - BERGES Helene - SALINA Elena - LAIKOVA L.I. - SALSE Jerome: FRIZZY PANICLE drives supernumerary spikelets bread wheat. Plant Physiology, 167 (1), 2015: 189-199. ISSN: 0032-0889 

LAKNEROVÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - MAŠKOVÁ Eva - HOLASOVÁ Marie - FIEDLEROVÁ Vlasta - WINTEROVÁ Renata - OUHRABKOVÁ Jarmila - DVOŘÁČEK Václav - MARTINEK Petr: Maloobjemové obiloviny - významné zdroje nutričně cenných látek pro využití v potravinářství. Obilnářské listy, 23 (2), 2015: 49-53. ISSN: 1212-138X http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2015/49-53 Výsledek projektu: QI91B095; QJ1210257

LIAO Ming-Long - PENG Zheng-Song - YANG Z.J. - WEI Shu-Hong - MARTINEK Petr: Identification of differentially expressed genes in a pistillody common wheat mutant using an annealing control primer systém. Genetics and Molecular Research, 14 (2), 2015: 3995-4004 ISSN: 1676-5680, http://www.geneticsmr.com//year2015/vol14-2/pdf/gmr4953.pdf Výsledek projektu: QJ1510206

MARTINEK Petr: Genetický potenciál pro zvyšování úrodnosti a plasticity pšenice. Genetické zdroje rostlin a změna klimatu. Editoři: Vlastimil Zedek, Anna Mládková, Vojtěch Holubec, Vydalo Ministerstvo zemědělství české republiky. Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Praha 2015, 48-54, ISBN 978-80-7439-249-3

RYSOVÁ Jana - FIEDLEROVÁ Vlasta - LAKNEROVÁ Ivana - WINTEROVÁ Renata - ERBAN Vladimír - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr: Příprava kvasů z ječmene a tritikale s využitím komerčních startovacích kultur. Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Vědecká příloha časopisu Úroda č. 12/2015, 63 (12), 2015, příloha, 379-382. ISSN: 0139-6013 Výsledek projektu: QJ1210257

VYHNÁNEK Tomáš - TROJAN Václav - ŠTIASNA Klára - PRESINSZKÁ Mária - JAKUBCOVÁ Zuzana - ŠŤASTNÍK Ondřej - KARÁSEK Filip - JANEČKOVÁ Marie - DOSTÁLOVÁ Yvona - MRKVICOVÁ Eva - HŘIVNA Luděk - MARTINEK Petr - HAVEL Ladislav: Barevné pšenice - genetika a možnosti zpracování. Ingrovy dny 2015, 2015: 22-28. Výsledek projektu: RO0211

WATANABE Nobuyoshi - MOSHIBA Mika - MARTINEK Petr - PENG Zheng-Song: Blue aleurone trait diagnoses developmental origin of three pistils in a floret in common wheat. Plant Breeding, 134, 2015: 641-645. ISSN: 0179-9541, Výsledek projektu: QJ1510206

 

2016

AMAGAI Y. - MARTINEK Petr - KUBOYAMA Tsutomu - WATANABE Nobuyoshi: Microsatellite mapping of the Scr1 locus confering screwed spike rachis to modify the spatial orientation of spikelets in triticum aestivum L. Genetic Resources and Crop Evolution, 63, 2016. ISSN: 0925-9864 Výsledek projektu: QJ510206; RO0211

ARBUZOVA V.S. - DOBROVOLSKAYA Oxana B. - MARTINEK Petr - CHUMANOVA E.V. - EFREMOVA T.T.: Inheritance of signs of "many-flowered" common wheat and evaluation of productivity of the spike of F2 hybrids. Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilovskij žurnal genetiki i selekciji = Vavilov Journal of Genetics and Breeding, 20 (3), 2016: 355-363. ISSN: 1814-554Х Výsledek projektu: QJ1310055; QJ1510206

KARÁSEK Filip - ŠŤASTNÍK Ondřej - ŠTENCLOVÁ Hana - MARTINEK Petr - ANZENBACHEROVÁ Eva - PAVLATA Leoš - MRKVICOVÁ Eva - ZEMAN Ladislav: The effect of feeding wheat with blue aleurone on performance parameters and antioxidant capacity of broilers. NutriNET, 2016, 42-48. Výsledek projektu: QJ1510206

MARTINEK Petr: Pšenice s odlišnou barvou zrna - původ, šlechtění a využití. Qualima 2016 : 25. odborný seminář k jakosti potravinářských a krmivářských produktů: Pardubice, 25.-26. října 2016 : sborník přednášek, 25, 2016: 32-36. ISSN: 1213-5380 Výsledek projektu: QJ1510206

MARTINEK Petr: Šlechtění pšenice s odlišným zabarvením zrna. Úroda, 64 (12), 2016: vědecká příloha, 177-180. ISSN: 0139-6013 Výsledek projektu: QJ1510206

MARTINEK Petr - JIRSA Ondřej: Výnos a výnosový potenciál pšenice. Úroda, 64 (3), 2016: 44-46. ISSN: 0139-6013 Výsledek projektu: QJ131005

MARTINEK Petr - LACHMAN Jaromír - MRKVICOVÁ Eva - ANZENBACHEROVÁ Eva - KOBZOVÁ Šárka: Využití pšenice s odlišnou barvou zrna. Úroda, 64 (7), 2016: 63-64. ISSN: 0139-6013 Výsledek projektu: QJ1510206

POSPIŠ Matěj - PEČINKOVÁ Jana - VYHNÁNEK Tomáš - TROJAN Václav - MRKVICOVÁ Eva - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr: Detection of LMW glutenin allelic composition in GLU-A3 loci of wheat (Triticum aestivum L.) with non-standard color of caryopsis [Česká republika] : [nakladatel není známý], 2016. MendelNet 2016, 748-751. http://mendelnet.cz/pdfs/mnt/2016/01/133.pdf Výsledek projektu: QJ1510206

PRÁŠIL Ilja Tom - MARTINEK Petr: Sucho, vlhko, horko, mráz a výnosy pšenice. Úroda, 64 (7), 2016: 53-58. ISSN: 0139-6013 Výsledek projektu: QJ1310055

PROKOP Jiří - ANZENBACHER Pavel - MRKVICOVÁ Eva - ŠŤASTNÍK Ondřej - MARTINEK Petr – ANZENBACHEROVÁ Eva: Vliv konzumace pšenice se zvýšeným obsahem antokyanů na hladinu a aktivitu cytochromů P450 u experimentálních zvířat. Sborník přednášek a posterů - XXV. biochemický sjezd, Praha 13. - 16. 9. 2016: 235. Výsledek projektu: QJ1510206

ŠŤASTNÍK Ondřej - KARÁSEK Filip - ŠTENCLOVÁ Hana - MARTINEK Petr - MRKVICOVÁ Eva - PAVLATA Leoš: The effect of feeding wheat with blue aleurone to the blood biochemical profile of rats. NutriNET, 2016, 109-114. Výsledek projektu: QJ1510206

 

2017

AMAGAI Yumiko, GOWAYED Salah, MARTINEK Petr, WATANABE Nobuyoshi: The third glume phenotype is associated with rachilla branching in the spikes of tetraploid wheat (Triticum L.), Genetic Resourcers and Crop Evolution, 64(5), 2017: 835-842,  DOI 10.1007/s10722-017-0503-7

LACHMAN Jaromír - MARTINEK Petr - KOTÍKOVÁ Zora - ORSÁK Matyáš - ŠULC Miloslav: Genetics and chemistry of pigments in wheat grain - A review [Nizozemsko]:  2017. Journal of Cereal Science, 74, 2017: 145-154. ISSN: 0733-5210 Výsledek projektu: QJ1510206

ŠŤASTNÍK Ondřej - KARÁSEK Filip - JŮZL Miroslav - MRKVICOVÁ Eva - PAVLATA Leoš - NEDOMOVÁ Šárka - TROJAN Václav - VYHNÁNEK Tomáš - DOLEŽAL Petr - MARTINEK Petr: The effect of feeding wheat varieties with different grain pigmentation on growth performance, texture, colour and meat sensory traits of bloiler chickens [Slovensko] : [nakladatel není známý], 2017. Potravinárstvo Slovac Journal of Food Sciences, 11 (1), 2017: 145-150. ISSN: 1337-0960

ŠŤASTNÍK Ondřej - VYHNÁNEK Tomáš - PAVLATA Leoš - MRKVICOVÁ Eva - TROJAN Václav - DOLEŽAL Petr - MARTINEK Petr: Použití pšenic s barevným zrnem ve výživě zvířat. Krmivářství, 53 (1), 2017: 27-28. ISSN: 1212-9992 Výsledek projektu: QJ1510206

 

 

 

Akce dokumentů