Jirsa Ondřej - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

VÁŇOVÁ Marie - POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena: Výnos a kvalita jarního ječmene pěstovaného po obilovině a kukuřici ve sklizni 2012. (Yield and quality of spring barley grown after cereals and maize from harvest 2012).
Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 40-45 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/40-45

SEDLÁČKOVÁ Irena - POLIŠENSKÁ Ivana - VACULOVÁ Kateřina - ZAVŘELOVÁ Marta - JIRSA Ondřej:
Vliv infekce patogeny Fusarium spp. na kvalitativní parametry sladovnického ječmene. Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013 / Redaktoři: Radim CERKAL, Ondřej Polák, 2013, 66-69

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej:
Kontaminace ovsa fuzáriovými mykotoxiny a její původci. (Contamination of oats by Fusarium mycotoxins and occurence of their producers).
Obilnářské listy, 21, 2013, 1, 18-21 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/1-2013/18-21

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářské pšenice sklizené v roce 2012.
Úroda, 61, 2013, 8Pšenice, 20-23 ISSN: 0139-6013  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Kvalita potravinářských obilovin 2012. (Quality of food cereals from the harvest 2012). Obilnářské listy, 21, 2013, 2, 35-39 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah/2-2013/35-39

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana:
Evaluation of the baking quality of wheat flour mixtures with valuable genotypes. Proceedings of the 9th international conference on polysaccharides - Glycoscience, Prague 6th November - 8th November 2013, 9, 2013, 128-130

EHRENBERGEROVÁ Jaroslava - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta - STEHNO Zdeněk - PLUHÁČKOVÁ Helena - LAKNEROVÁ Ivana - MACHÁŇ Pavel:
Netradiční obilniny a možnosti jejich využití. (Non-traditional cereals and possibilities for their use).
Úroda, 60, 2012, 12, Příloha, 147-150 ISSN: 0139-6013

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - MATUŠINSKY Pavel:
Mykotoxikologická kvalita ječmene sklizeného v ČR v letech 2005-2010.
Kvasný průmysl, 58, 2012, 4, 109-114 ISSN: 0023-5830

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalitativní parametry potravinářské pšenice.
Agromanuál, 7, 2012, 7, 84-86 ISSN: 1801-7673

POLIŠENSKÁ Ivana - VÁCLAVÍKOVÁ M. - JIRSA Ondřej - ŠTĚRBA Zdeněk - HAJŠLOVÁ Jana:
Kontaminace ovsa sklizeného v ČR fuzáriovými mykotoxiny. Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. Sborník příspěvků. 20. 11. 2012, 48-52  

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SEDLÁČKOVÁ Irena - HARTMAN Ivo:
Kvalita a kontaminace sladovnického ječmene. (Quality and contamination of malt barley). Úroda, 60, 2012, 3, 24-27 ISSN: 0139-6013  

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj:
Kvalita potravinářské pšenice a žita 2011.
Mlynářská ročenka 2012: Mlynářské noviny - příloha, 77-88 ISSN: 1214-6374

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - SEDLÁČKOVÁ Irena - STEHNO Zdeněk - BALOUNOVÁ Marta:
Investigation of chemical composition and rheological properties of barley genotypes. Proceedings of the 8th international conference on polysaccharides - Glycoscience, 28th November - 30th November 2012, Prague, 96-98

POLIŠENSKÁ Ivana - KOSTELANSKÁ Marta - SALAVA Jaroslav - JIRSA Ondřej - HAJŠLOVÁ Jana:
Fusarium species and mycotoxins in Czech oat harvest, 2007-2011.
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012 / Editori: Peter Bokor, Monika Tóthová, XIX, 2012, 113-114

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - BALOUNOVÁ Marta - SEDLÁČKOVÁ Irena:
Evaluation of chemical and technological properties of grain and milling fractions of hulless barley for bakery use.
Proceedings of the 6th International Congress Flour - Bread `11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 12-14, 2011, 2012, 467-473
   QI91B095RO0211 MZe

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - KOSTELANSKÁ Marta - NEDOMOVÁ Lenka - ŠTĚRBA Zdeněk - HAJŠLOVÁ Jana - KUCHYNKOVÁ Hana:
Effects of agronomic factors on mycotoxin content in oats. (Vliv agronomických faktorů na obsah mykotoxinů v ovsu).
Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. Nitra, September 5-7, 2012, XIX, 2012, 110-111

VÁŇOVÁ Marie - PALÍK Slavoj - JIRSA Ondřej:
Vliv předplodiny, ročníku, intenzity pěstování a odrůdy na výnos a jakostní parametry jarního ječmene.
Listy cukrovarnické a řepařské, 127, 2011, 9/10, 298-303 ISSN: 1210-3306  
   http://www.cukr-listy.cz/on_line/2011/PDF/298-303.pdf

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim: Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing.
Úroda, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013

JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina:
Možnosti potravinářského využití netradičních genotypů pšenice a ječmene.
Úroda, 59, 2011, 12, 491-494 ISSN: 0139-6013

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - NEDOMOVÁ Lenka:
Kontaminace ovsa a ovesných produktů fuzáriovými mykotoxiny. (Contamination of oats and oat products with Fusarium mycotoxins).
Úroda, 59, 2011, 2, 26-30 ISSN: 0139-6013  

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej:
Kvalita odrůd potravinářské pšenice ve sklizních 2010 - 2011 v ČR.
Jakost obilovin 2011, 2011, 5s.  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj:
Kvalita potravinářských obilovin 2011. Qauality of food cereals from the harvest 2011. Obilnářské listy, 19, 2011, 3-4, 53-58 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/obsah-vydanych-cisel-1/3-2011/kvalita-potravinarskych-obilovin-2011

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita pšenice a žita 2011.
Jakost obilovin 2011, 2011, 11s.  

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita pšenice a žita ze sklizně roku 2010.
Farmář,17, 2011, 2, 14-17 ISSN: 1210-9789  

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana - PALÍK Slavoj: Kvalita pšenice ze sklizně 2010 v České republice. (Quality of wheat hervest 2010 in the Czech Republic).
Úroda, 59, 2011, 8, 29-33 ISSN: 0139-6013

JIRSA Ondřej - POLIŠENSKÁ Ivana:
Identification of Fusarium damaged wheat kernels using image analysis.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 59, 2011, 5, 125-130 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=51329;download=82059

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - NEDOMOVÁ Lenka:
Contamination of Czech oats by Fusarium mycotoxins and the infleuence of processing. ICOFF 2011, 20-23 November 2011 Taipei, Taiwan, 2011, Poster No. P2-247

MARTINEK Petr - VYHNÁNEK Tomáš - PODHORNÁ Jana - NOVOTNÁ Pavla - VACULOVÁ Kateřina - KADLÍKOVÁ Michaela - JIRSA Ondřej - KUREČKA Radim: Pšenice s odlišným zabarvením zrna a možnost jejich využití v potravinářství. Wheats with Different Grain Colour and Their Use in Food Processing.
Úroda, 59, 2011, 12, 117-123 ISSN: 0139-6013  
  
JIRSA Ondřej - VACULOVÁ Kateřina - MARTINEK Petr - STEHNO Zdeněk - LAKNEROVÁ Ivana:
Assessment of selected wheat and barley genotypes intended for healthy food.
ICOFF 2011, 20-23 November 2011 Taipei, Taiwan, 2011, Poster No. P2-124

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - NEDOMOVÁ Lenka:
Kontaminace ovsa a ovesných produktů fuzáriovými mykotoxiny. (Contamination of oats and oat products with Fusarium mycotoxins).
Úroda, 59, 2011, 2, 26-30 ISSN: 0139-

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:  
Kvalita pšenice a žita ze sklizně roku 2010.
Farmář,17, 2011, 2, 14-17 ISSN: 1210-9789

JIRSA Ondřej - PALÍK Slavoj - POLIŠENSKÁ Ivana:
Kvalita potravinářských obilovin 2010.
Jakost obilovin 2010. Sborník, 6s.

JIRSA Ondřej - BARTÁČKOVÁ Veronika - MARTINEK Petr - VÁŇOVÁ Marie - HAJŠLOVÁ Jana:
Studie obsahu akrylamidu v praženém zrnu ječmene, pšenice a žita.
Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín: Zborník zo 17. vedeckej konferencie Piešťany 26. - 27. október 2010, 17, 2010, 122-125

VACULOVÁ Kateřina - JIRSA Ondřej - MARTINEK Petr - BALOUNOVÁ Marta: Hodnocení kvality zrna vybraných vzorků netradiční pšenice a bezpluchého ječmene. (Grain quality assessment on non-traditional wheat samples and barley samples with hulless grain). Obilnářské listy, 18, 2010, 3, 71-77 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-2-10.pdf

POLIŠENSKÁ Ivana - JIRSA Ondřej - SALAVA Jaroslav - MATUŠINSKY Pavel - PROKEŠ Josef:
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009.
Obilnářské listy, 18, 2010, 1, 12-16 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-10.pdf

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - NEDOMOVÁ, Lenka
Sledování fuzáriových mykotoxinů v pšenici aovsu v letech 2005 - 2009. XL. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Sborník souhrnů sdělení, VÚPP, v.v.i. 2010, s. 20-21.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav - MATUŠINSKY, Pavel - PROKEŠ, Josef
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny Fusarium v obilovinách sklizně roku 2009. Obilnářské listy, 18, č. 1, 2010, s. 12-16.

BARTÁČKOVÁ, Veronika - JIRSA, Ondřej - BUCHER, Petr - VÁŇOVÁ, Marie - KLEM, Karel - MARTINEK, Petr - HAJŠLOVÁ, Jana
Akumulace akrylamidu v praženém zrnu různých druhů obilovin.Bezpečnost a kvalita surovín a potravín. IV. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Nitra, 27. - 28. januára 2009. Acta fytotechnica et zootechnica, 12, 2009, s. 30-36.

POLIŠENSKÁ, Ivana - KOSTELANSKÁ, Marta - VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - JIRSA, Ondřej - NEDOMOVÁ, Lenka - ŠTĚRBA, Zdeněk - ŽIVOROVÁ, Růžena
Agronomic factors influencing DON-3-glucoside content in spring barley and oats - preliminary results. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 233.

VÁŇOVÁ, Marie - HAJŠLOVÁ, Jana - POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - KLEMOVÁ, Zuzana
Výskyt mykotoxinů v zrnu ozimé pšenice při různých způsobech zpracování půdy ve vztahu k předplodině a počasí vdaném roce. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 115-118.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - MATUŠINSKY, Pavel
Monitoring askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice. Obilnářské listy, 17, č. 4, 2009, s. 95-98.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - MATUŠINSKY, Pavel
Sledování výskytu askospor Gibberella zeae v porostu ozimé pšenice. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno, MZLU 2009, s. 83.

POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, Jaroslav - ŠINDELKOVÁ, Marie - MATUŠINSKY, Pavel - JIRSA, Ondřej
Výskyt patogenů Fusarium na obilovinách v ČR v letech 2006-2008. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, Brno MZLU v Brně 2009, s. 110.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej - SALAVA, Jaroslav
Fuzáriové mykotoxiny a patogeny rodu Fusarium v obilninách sklizně 2008. Obilnářské listy, 17, č. 1, 2009, s. 3-6.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej
Fuzáriové mykotoxiny v obilovinách sklizně 2008. Mlynářská ročenka 2009: Mlynářské noviny, 2009, s.97-109.

POLIŠENSKÁ, Ivana - PFOHL-LESZKOWICZ, Annie. - HADJEBA, K. - DOHNAL, Vlastimil - JIRSA, Ondřej - DENEŠOVÁ, Olga - JEŽKOVÁ, Alena - MACHARÁČKOVÁ, P.
Ochratoxin a citrinin v obilovinách sklizených v ČR: srovnání metod HPCL a ELISA. Mykotoxíny 2009. Zborník prednášok z V. odborného semináru s medzinárodnou účasťou Bratislava 15. -16.10. 2009. Praha, VŠCHT 2009, s. 31-38.

JIRSA, Ondřej - TVARŮŽEK, Ludvík - POLIŠENSKÁ, Ivana
Fungicide effect on FHB and DON in wheat and barley [elektronický zdroj]. ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria. Vienna, University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 46

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana - SALAVA, Jaroslav - NEDOMOVÁ, Lenka - ŠINDELKOVÁ, Marie
Occurrence of Fusarium mycotoxins in oats. 5th International Congress Flour - Bread `09, 7th Croatian Congress of Cereal Technologists: Opatija, October 21-23, 2009. Osijek,  University of Osijek, 2009, s. 74.

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana
Image and spectral analysis of fusarium-damaged wheat grain. 4th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis: November 4-6, 2009, Prague, Book of  Abstracts, 2009, s. 375.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej
Kontaminace obilovin fuzáriovými mykotoxiny. Úroda, 57, č. 5, 2009, s. 18-20.

POLIŠENSKÁ, Ivana - JIRSA, Ondřej
Klasová fuzária a výskyt mykotoxinů v ozimé pšenici. Farmář 15, č. 7, 2009, s.XXI-XXIV.

POLIŠENSKÁ, Ivana - PFOHL-LESZKOWICZ, Annie - DOHNAL, Vladimír - HADJEBA, Kheira - JIRSA, Ondřej
Occurrence of ochratoxin A and citrinin in cereals from the Czech Republic - comparison of HPLC and ELISA methods.ISM Conference 2009. Worldwide Mycotoxin Reduction in Food and Feed Chains. Book of Abstracts: 9-11 September 2009, Tulln, Austria, Vienna University of Natural Resources and Appplied Life Sciences 2009, s. 234.

ŠVEC, Ivan - HRUŠKOVÁ, Marie - JIRSA, Ondřej
Využití vícerozměrných statistických metod pro sledování jakostního profilu komerční pšenice. Chemické listy, 103, 2(2009), s. 172-178.

JIRSA, Ondřej - HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan.
Hodnocení vlastností pšeničného těsta analýzou NIR spekter mouky. Chemické listy, 102, č. 9, 2008, s. 829-836.

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej
Modelový průzkum kvality pšeničné mouky pro spotřebitele. (Model investigation of wheat flour quality for consumers) Mlynářská ročenka 2008, 2007, s.79-84 Česká republika

JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana - BABUŠNÍK, Jiří
Prediction of deoxynivalenol content in wheat using spectral reflectance. (Predikce obsahu deoxynivalenolu v pšenici s využitím spektrální reflektance) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.321 Itálie

JIRSA, Ondřej - POLIŠENSKÁ, Ivana
Use of a fiber-optic spectrometer to predict deoxynivalenol content in grain. (Využití spektrometru s optickými vlákny k prognóze obsahu deoxynivalenolu v zrnu) VIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa \Mikotoksyny i grzyby plesniowe\, 8, 2008, s.31 Česká republika

JIRSA, Ondřej - BARTÁČKOVÁ, Veronika - HAJŠLOVÁ, Jana - BUCHER, Petr - MARTINEK, Petr
Vliv genotypu na obsah akrylamidu v pražených cereáliích. (The effect of genotype on acrylamide content in roasted cereals) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník z 15. vedeckej konferencie 12. - 13. novenber 2008, 2008, s.119-120 Slovensko

JIRSA, Ondřej - MARTINEK, Petr - VEČERKOVÁ, Lenka - BUCHER, Petr - BARTÁČKOVÁ, Veronika - HAJŠLOVÁ, Jana
Vliv pražení na obsah akrylamidu v obilovinách a sladech. (The effect of roasting on acrylamide content in cereals and malts) XXI. biochemický sjezd České společnosti pro biochemii a molekulární biologii a Slovenské spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2008, s.90 Česká republika

JIRSA, Ondřej - BABUŠNÍK, Jiří - KLEM, Karel - POLIŠENSKÁ, Ivana
Vývoj metody pro screeningová stanovení mykotoxinů v obilovinách. (Development of a method for mycotoxin screening assessments in cereals) Obilnářské listy, 16, 2008, 2, s.35-38 Česká republika

POLIŠENSKÁ, Ivana - HAJŠLOVÁ, Jana - VÁŇOVÁ, Marie - SALAVA, Jaroslav - JIRSA, Ondřej - ŠLIKOVÁ, Svetlana - MATUŠINSKY, Pavel
Fusarium pathogens occurrence and mycotoxin content in wheat. (Výskyt fuzáriových patogenů a obsah mykotoxinů v pšenici) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.521-524 Maďarsko

POLIŠENSKÁ, Ivana - KUBÍČEK, Josef - DOHNAL, Vlastimil - JIRSA, Ondřej - JEŽKOVÁ, Alena - SPITZER, Tomáš
Maize ear rot, Fusarium mycotoxins and ergosterol content in maize hybrids. (Fuzáriová hniloba palic, obsah fuzáriových mykotoxinů a ergosterolu v hybridech kukuřice) Cereal Research Communications, 36, 2008, Suppl. B, s.381-383 Maďarsko

ŠVEC, Ivan - HRUŠKOVÁ, Marie - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Vliv ročníku a intenzity pěstování - využití vícerozměrné analýzy dat. (Crop year and planting intensity effects - multivariate analysis applying) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, 2007, s.375-380 (378-383) Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Hodnocení vlivu odrůdy, režimu a ročníku pěstování na jakost pšenice. (Evaluation of the effects of cultivar, cropping practice and year on wheat quality) Obilnářské listy, 15, 2007, 4, s.81-87 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj
Kvalita vybraných odrůd potravinářské pšenice - změny vlivem režimu a ročníku pěstování. (Quality of selected cultivars of bread wheat - changes caused by crop management and year) Mlynářská ročenka 2007, 2007, s.152-175 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej
Modelování odrůdové skladby potravinářské pšenice. (Modelling of the variety assortment of bread wheat) Mlynářské noviny, 18, 2007, 6, s.4-6 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej
Modelování odrůdové skladby potravinářské pšenice podle vybraných jakostních znaků. (Modelling of food wheat variety assortment according to selected quality characteristics) Jakost obilovin 2007, 2007, s.4s. Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie
Technologické znaky vybraných odrůd pšenice pro cereální užití - vliv podmínek a ročníku pěstování. (Technological features of wheat varieties - effect of year and plant conditions) Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin. Sborník referátů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně 23. -24. listopadu 2006, 2006, s.201-206 Česká republika

HRUŠKOVÁ, Marie - VÁŇOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj
Vliv intenzity a ročníku pěstování na technologické parametry vybraných odrůd potravinářské pšenice. (Effect of growing intensity and crop year on breadmaking parameters in selected bread wheat cultivars) Obilnářské listy, 14, 2006, 3, s.56-59 Česká republika

VÁŇOVÁ, Marie - HRUŠKOVÁ, Marie - KLEM, Karel - PALÍK, Slavoj - BUREŠOVÁ, Iva - JIRSA, Ondřej
Vliv intenzity pěstování na výnos a analytické parametry jakosti zrna pšenice v letech 2004 a 2005. (Effect of growing intensity on yield and quality parameters of wheat grain in 2004 and 2005) Obilnářské listy, 14, 2006, 2, s.38-41 Česká republika

 HRUŠKOVÁ, Marie - ŠVEC, Ivan - JIRSA, Ondřej - VÁŇOVÁ, Marie - PALÍK, Slavoj - KLEM, Karel
Vliv režimů pěstování na technologickou jakost vybraných odrůd potravinářské pšenice (lokalita Kroměříž, sklizeň 2004). (Effect of growing regimes on breadmaking quality in selected wheat cultivars /location Kroměříž, 2004 harvest/) Obilnářské listy, 13, 2005, 4, s.76-80 Česká republika

Akce dokumentů