Dreiseitl Antonín - publikace

celkový seznam publikacíAutor a spoluautor publikací

DREISEITL Antonín - KOSMAN Evsey:
Virulence phenotypes of Blumeria graminis f. sp. hordei in South Africa.
European Journal of Plant Pathology, 136, 2013, 1, 113-121 ISSN: 0929-1873

DREISEITL Antonín:
Rezistence odrůd jako významný faktor zdravotní bezpečnosti potravin.
Odborný seminář a workshop s mezinárodní účastí "Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin". Brno, 27. listopad 2013, 2013, 19

DREISEITL Antonín:
Postulation of genes for resistance to powdery mildew in spring barley cultivars registered in the Czech Republic from 1996 to 2010.
Euphytica, 191, 2013, 2, 183-189 ISSN: 0014-2336

DREISEITL Antonín - FOWLER R.A. - PLATZ Gregory J.:
Pathogenicity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Australia in 2010 and 2011.
Australasian Plant Pathology, 42, 2013, 6, 73-721 ISSN: 0815-3191

SOLDÁNOVÁ Martina – IŠTVÁNEK Jan - ŘEPKOVÁ Jana - DREISEITL Antonín:
Newly discovered genes for resistance to powdery mildew in the subtelomeric region of the short arm of barley chromosome 7H.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 49, 2013, 3, 95-102 ISSN: 1212-1975  
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/100518.pdf

DREISEITL Antonín:
Genes for resistance to powdery mildew in European winter barley cultivars registered in the Czech Republic and Slovakia to 2010.
Plant Breeding, 132, 2013, 558-562 ISSN: 0179-9541  
 
JENSEN Helen R. - DREISEITL Antonín - SADIKI Mohammed - SCHOEN Daniel J.:
High diversity, low spatial structure and rapid pathotype evolution in Moroccan populations of Blumeria graminis f.sp hordei.
European Journal of Plant Pathology, 136, 2013, 2, 323-336 ISSN: 0929-1873

DREISEITL Antonín:
Evolution of great diversity in a Central Europaen population of Blumeria gramininis f. sp. hordei.
Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance.
1st Annual Meeting 9th - 11th October, Birnam, 2013, 60

JENSEN Helen R. - DREISEITL Antonín - SADIKI Mohammed - SCHOEN Daniel J.:
The Red Queen and the seed bank: pathogen resistance of ex situ and in situ conserved barley.
Evolutionary Applications, 5, 2012, 4, 353-367

DREISEITL Antonín - PLATZ Gregory J.:
Powdery mildew resistance genes in barley varieties grown in Australia.
Crop & Pasture Science, 63, 2012, 997-1006  

DREISEITL Antonín - KRIŽANOVÁ Klára:
Powdery Mildew Resistance Genes in Spring Barley Cultivars Registered in Slovakia from 2000 to 2010.
Cereal Research Communications, 20, 2012, 4, 494-501 ISSN: 0133-3720

DREISEITL Antonín:
Identity of barley powdery mildew resistances Bw and Ru2.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 48, 2012, 4, 185-188 ISSN: 1212-1975  
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/76613.pdf

DREISEITL Antonín:
Frequency of powdery mildew resistances in spring barley cultivars in Czech variety trials.
Plant Protection Science, 48, 2012, 1, 17-20 ISSN: 1212-2580  
   http://agriculturejournals.cz/publicFiles/57803.pdf

DREISEITL Antonín:
Rozdíly v napadení jarního a ozimého ječmene padlím.
Úroda, 59, 2011, 10, 14-16 ISSN: 0139-6013

DREISEITL Antonín:
Resistance of "Laverda" to powdery mildew and its presence in some winter barley cultivars.
Cereal Research Communications, 39, 2011, 4, 569-576 ISSN: 0133-3720  

DREISEITL Antonín:
Resistance of "Roxana" to powdery mildew and its presence in some European spring barley cultivars.
Plant Breeding, 130, 2011, 419-422 ISSN: 0179-9541

DREISEITL Antonín:
Presence of the Newly Designated Powdery Mildew Resistance Landi in some Winter Barley Cultivars.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 47, 2011, 2, 64-68 ISSN: 1212-1975
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41059.pdf

DREISEITL Antonín:
Postulation of resistance genes to barley diseases in heterogenous varieties.
Biologia, 66, 2011, 5, 762-767 ISSN: 0006-3088

DREISEITL Antonín:
Changes in the population of Blumeria graminis f.sp. hordei in the Czech Republic from 2009 to 2010.
Plant Protection Science, 47, 2011, 2, 43-51 ISSN: 1212-2580  
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41091.pdf

DREISEITL Antonín:
Frequency of powdery mildew resistances in winter barley cultivars tested in domestic variety trials.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 59, 2011, 3, 23-27 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=51329;download=77565

DREISEITL Antonín:
Dissimilarity of barley powdery mildew resistance Lomerit and Heils Hanna.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 47, 2011, 3, 95-100 ISSN: 1212-1975
   http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/47676.pdf

DREISEITL Antonín:
Differences in powdery mildew epidemics in spring and winter barley based on 30-year variety trials.
Annals of Applied Biology, 159, 2011, 1, 49-57 ISSN: 0003-4746

TETUROVÁ Kateřina - ŘEPKOVÁ Jana - LÍZAL Pavel - DREISEITL Antonín:
Mapping of powdery mildew resistance genes in a newly determined accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. (Mapování genů rezistence k padlí travnímu u nově zjištěného vzorku Hordeum vulgare ssp. spontaneum).
Annals of Applied Biology, 156, 2010, 2, 157-165 ISSN: 0003-4746

DREISEITL Antonín - ADAMCOVÁ Petra:
Determinace spekter virulence vybraných izolátů Blumeria graminis f.sp. hordei.
Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 58, 2010, 5, 83-90 ISSN: 1211-8516  
   http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=45392;download=68255

ŘEPKOVÁ Jana - DREISEITL Antonín:
Candidate markers for powdery mildew resistance genes from wild barley PI284752. Euphytica, 175, 2010, 3, 283-292 ISSN: 0014-2336

DREISEITL Antonín:
Výzkum populace původce padlí jako nezbytná součást šlechtění ječmene na odolnost.
Obilnářské listy, 18, 2010, 2, 44-45 ISSN: 1212-138X  
   http://www.vukrom.cz/obilnarske-listy/pdf-ol/obil-listy-1-2010.pdf

TETUROVÁ, Kateřina - ŘEPKOVÁ, Jana - LÍZAL, Pavel - DREISEITL, Antonín

Mapping of powdery mildew resistance genes in a newly determined accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. Annals of Applied Biology, 156, č. 2, 2010, s. 157-165.

DREISEITL, Antonín
Evoluce rostlinných patogenů na příkladu původce padlí ječmene. XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2. - 4. září 2009: Sborník abstraktů, 2009, s. 74.

DREISEITL, Antonín
Evolutionary forces and emerging pathotypes of Blumeria graminis f.sp.hordei. 12th International Cereal Rusts and Powdery Mildew Conference. Abstract Book. October 13-16, 2009. Antalya 2009, s. 125.

DREISEITL, Antonín
Proč odrůdy ztrácejí odolnost k chorobám? Obilnářské listy, 17, č. 3, 2009, s. 82-83.

DREISEITL, Antonín
Zjišťování patogenity původce padlí jako nezbytná součást šlechtění ječmene na odolnost.Určování a hodnocení chorob obilnin. Vliv biotických a abiotických stresů na výskyt a vývoj chorob: 7. odborný seminář 26. 11. 2009. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009, s. 5-7.

ŘEPKOVÁ, Jana - DREISEITL, Antonín - LÍZAL, Pavel
New CAPS marker for selection of a barley powdery mildew resistance gene in the Mla locus. Cereal Research Communications, 37, č. 1, 2009, s. 93-99.

ŘEPKOVÁ, Jana - TETUROVÁ, Kateřina - DREISEITL, Antonín - SOLDÁNOVÁ, Marta Characterization and chromosomal location of powdery mildew resistance genes from wild barley PI282605. Journal of Plant Diseases and Protection, 116, č. 6, 2009, s. 257-259.

DREISEITL, Antonín
Virulence frequency to powdery mildew resistances in winter barley cultivars. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding,  44, č. 4 , 2008, s. 160-166.

DREISEITL, Antonín
Aktuální stav odolnosti ječmene vůči padlí. (A current state of powdery mildew resistance in barley) Úroda, 56, 2008, 8, s.8-9 Česká republika

DREISEITL, Antonín
An overview of present investigation within barley and powdery mildew relationship. (Přehled současného výzkumu vztahu ječmene a padlí travního) 10th International Barley Genetics Symposium, Abstracts of Presentations., 2008, s.1s. Sýrie

DREISEITL, Antonín
Blumeria graminis f. sp. hordei population as a textbook of evolutionary biology. (Populace Blumeria f. sp. hordei jako učebnice evoluční biologie) ICPP 2008, 9th International Congress of Plant Pathology Journal of Plant Pathology, 90, 2008, 2, Supplement, s.84 Itálie

ŘEPKOVÁ, Jana - DREISEITL, Antonín - LÍZAL, Pavel
Identification of resistance genes against powdery mildew in wild barley PI284752 by DNA markers. (Identifikace genů rezistence proti padlí travnímu v divokém ječmeni PI284752 pomocí DNA markerů) Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Proceedings of the 18th EUCARPIA General Congress 9-12 September 2008, Valencia - Spain, 2008, s.462 Španělsko

ŘEPKOVÁ, Jana - DREISEITL, Antonín - LÍZAL, Pavel
New CAPS Markers for Barley Powdery Mildew Resistance Genes in the Mla Locus. (Nové CAPS markery pro geny rezistence k padlí travnímu na ječmeni v lokusu Mla) 10th International Barley Genetics Symposium, Abstracts of Presentations, 2008, s.1s. Sýrie

DREISEITL, Antonín
Powdery mildew resistance genes in some barley cultivars grown in the Southern Hemisphere. (Geny rezistence k padlí travnímu v některých odrůdách ječmene pěstovaných na jižní polokouli) The 13th Australian Barley Technical Symposium, 2007, s.271 Austrálie

DREISEITL, Antonín - YANG, Jianming
Powdery mildew resistance in a collection of Chinese barley varieties. (Rezistence k padlí travnímu v kolekci čínských odrůd ječmene) Genetic Resources and Crop Evolution, 54, 2007, s.259-266 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Powdery mildew resistance in winter barley cultivars. (Rezistence k padlí travnímu u odrůd ozimého ječmene) Plant Breeding, 126, 2007, 3, s.268-273 Česká republika

DREISEITL, Antonín - ŘEPKOVÁ, Jana - LÍZAL, Pavel
Genetic analysis of thirteen accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum resistant to powdery mildew. (Genetická analýza třinácti vzorků Hordeum vulgare spp. spontaneum odolných k padlí travnímu) Cereal Research Communications, 35, 2007, 3, s.1449-1458 Maďarsko

ZHU, Jing-huan - YANG, Jian-ming - WANG, Jun-mei - JIA, Qiao-jun - SHEN, Qui-quan - DREISEITL, Antonín
Identification of pathotypes of Blumeria graminis f.sp. hordei in southeast China. (Identifikace patotypů Blumeria graminis f. sp. hordei v jihovýchodní Číně) Acta Agriculturae Zhejiangensis, 19, 2007, 1, s.29-33 Česká republika

ŘEPKOVÁ, Jana - LÍZAL, Pavel - TETUROVÁ, Kateřina - DREISEITL, Antonín
Genetic mapping of powdery mildew resistance genes in barley. Proceedings of the 14th International EWAC Conference 6 - 10 May 2007, Istanbul, Turkey, 14, 2007, s.176-178 Německo

ŘEPKOVÁ, Jana - LÍZAL, Pavel - TETUROVÁ, Kateřina - DREISEITL, Antonín
Identification of new powdery mildew resistance in Hordeum vulgare. (Identifikace nové odolnosti k padlí travnímu u Hordeum vulgare) Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production. 7th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, 2007, s.152 Slovensko

DREISEITL, Antonín
Severity of powdery mildew on winter barley in the Czech Republic in 1976-2005. (Výskyt padlí travního na ozimém ječmeni v České republice v letech 1976-2005) Plant Protection Science, 43, 2007, 3, s.77-85 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Variety resistance of winter barley to powdery mildew in the field in 1976-2005. (Odrůdová rezistence ozimého ječmene k padlí travnímu v polních podmínkách v letech 1976-2005) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 43, 2007, 3, s.87-96 Česká republika

DREISEITL, Antonín - WANG, Jun-mei
Virulence and diversity of Blumeria graminis f.sp. hordei in East China. (Virulence a diverzita Blumeria graminis f.sp. hordei ve Východní Číně) European Journal of Plant Pathology, 117, 2007, s.357-368 Česká republika

DREISEITL, Antonín - DINOOR, Amos - KOSMAN, Evsey
Virulence and diversity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Israel and in the Czech Republic. (Virulence a diverzita Blumeria graminis f. sp. hordei v Izraeli a v České republice) Plant Disease, 90, 2006, 8, s.1031-1038 USA

ŘEPKOVÁ, Jana - DREISEITL, Antonín - LÍZAL, Pavel - KYJOVSKÁ, Zdenka - TETUROVÁ, Kateřina - PSOTKOVÁ, R. - JAHOOR, Ahmed
Identification of resistance genes against powdery mildew in four accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum. (Identifikace genů rezistence proti padlí travnímu u čtyř vzorků Hordeum vulgare ssp. spontaneum) Euphytica, 151, 2006, 1, s.23-30 Nizozemsko

ŘEPKOVÁ, Jana - DREISEITL, Antonín
Mapování a identifikace genů odolnosti vůči padlí travnímu u nových zdrojů Hordeum vulgare ssp. spontaneum a perspektiva využití výsledků. (Mapping and identification of resistance genes against powdery mildew in new accessions of Hordeum vulgare ssp. spontaneum and prospects of our future work) Biotechnology 2006, Scientific Pedagogical Publishing, Č. Budějovice, Czech Republic, 2006, s.36-38 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Efekt hrdla láhve na domácí populaci Blumeria graminis f. sp. hordei. (Bottleneck effect on the resident population of Blumeria graminis f. sp. hordei) XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 2006, 2006, s.58 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Odolnost ječmene vůči padlí travnímu podmíněná genem mlo. (Barley resistance to powdery mildew controlled by the gene mlo) Úroda, 54, 2006, 12, s.8-9 Česká republika Jakýkoli ječmen, který obsahuje gen mlo, se vyznačuje úplnou odolností proti padlí travnímu. Odolnost k této nejčastější chorobě ječmene, a tedy i přítomnost genu mlo patří k významným hospodářským znakům pěstovaných odrůd. Někteří zástupci semenářských firem však začali šířit poplašnou zprávu, že již brzy bude odolnost podmíněná tímto genem překonána, což bude pro naše ječmenářství problém porovnatelný snad jen s problémem ptačí chřipky pro lidskou populaci. Takovým fámám, pramenícím z neznalosti a z nekorektního prosazování úzkých firemních zájmů, je třeba rozhodně čelit. Proto byl zpracován tento příspěvek. Po provedené analýze lze s jistotou dementovat zmíněnou poplašnou zprávu a uklidnit šlechtitele, prodejce osiv i pěstitele ječmene konstatováním, že k žádnému překonání odolnosti podmíněné genem mlo, a to minimálně v horizontu několika desítek let, určitě nedojde.

DREISEITL, Antonín
Powdery mildew resistance of foreign spring barley varieties in Czech official trials. (Rezistence k padlí travnímu u zahraničních odrůd jarního ječmene ve státních odrůdových zkouškách). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 42, 2006, 1, s.1-8 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Powdery mildew resistance of winter barley varieties in Czech Official Trials. (Rezistence k padlí travnímu u odrůd ozimého ječmene ve státních odrůdových zkouškách). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 42, 2006, 2, s.38-43 Česká republika

TETUROVÁ, Kateřina - ŘEPKOVÁ, Jana - LÍZAL, Pavel - DREISEITL, Antonín
Identification of powdery mildew resistance genes in a new accession of Hordeum vulgare ssp. spontaneum using DNA markers. (Identifikace genů rezistence k padlí travnímu v novém vzorku Hordeum vulgare ssp. spontaneum s využitím markerů DNA) Eucarpia. Cereal Science and Technology for Feeding Ten Billion People: Genomics Era and Beyond. Abstracts. November 13-17 2006, Lleida, Spain, 2006, s.179 Španělsko

DREISEITL, Antonín
Powdery mildew resistance of Czech and Slovak spring barley breeding lines in variety trials. (Odolnost k padlí travnímu českých a slovenských šlechtitelských linií ječmene jarního v odrůdových zkouškách) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41, 2005, 4, s.160-166 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Resistance to powdery mildew in selected Czech winter barley breeding lines. (Odolnost k padlí travnímu ve vybraných českých šlechtitelských liniích ječmene ozimého) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 41, 2005, 2, s.45-50 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Barley Leaf Rust in the Czech Republic. \Global Landscapes\ in Cereal Rust Control, 2005, s.48 Austrálie

TETUROVÁ, Kateřina - ŘEPKOVÁ, Jana - PSOTKOVÁ, R. - LÍZAL, Pavel - DREISEITL, Antonín
Genetic and molecular analysis of new sources of resistance to mildew in barley (Hordeum vulgare ssp. spontaneum). (Genetická a molekulární analýza nových zdrojů rezistence k padlí travnímu u ječmene (Hordeum vulgare ssp. spontaneum)) 6th International Symposium in the series Recent advances in plant biotechnology. From Laboratory to business, 6, 2005, s.98 Česká republika

TETUROVÁ, Kateřina - ŘEPKOVÁ, Jana - LÍZAL, Pavel - DREISEITL, Antonín
Lokalizace nového genu odolnosti k padlí travnímu u Hordeum vulgare ssp. spontaneum pomocí DNA markerů. (Localization of a new resistance gene to powdery mildew in Hordeum vulgare ssp. spontaneum using DNA markers) Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 12, 2005, s.42-45 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Adaptation of biotrophic barley pathogens to genetic resistance in Central Europe. (Adaptace biotrofních patogenů ječmene ke genetické rezistenci ve střední Evropě) Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, oral, s.243-248 Česká republika

DREISEITL, Antonín - WANG, Jun-mei - YANG, Jianming - SHEN, Qiuquan
Has the European barley powdery mildew population reached Beijing? Not yet!. [Abstrakt přednášky]. 11th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference. John Innes Centre, Norwich, England : 22nd to 27th August 2004 Abstracts, 11, 2004, s.A1.22

DREISEITL, Antonín - DINOOR, Amos
Phenotypic diversity of barley powdery mildew resistance sources. (Fenotypová diverzita zdrojů rezistence ječmene k padlí travnímu) Genetic Resources and Crop Evolution, 51, 2004, 3, s.251-257 Nizozemsko

DREISEITL, Antonín - RASHAL, Isaak
Powdery mildew resistance genes in Latvian barley varieties. (Geny rezistence k padlí travnímu v lotyšských odrůdách ječmene) Euphytica, 135, 2004, 3, s.325-332 Nizozemsko

DREISEITL, Antonín
Virulence frequencies to powdery mildew resistance genes of winter barley cultivars. (Frekvence virulence ke genům odolnosti k padlí travnímu u odrůd ozimého ječmene) Plant Protection Science, 40, 2004, 4, s.135-140 Česká republika V letech 2000, 2002 a 2004 byly zjišťovány frekvence virulencí ke genům odolnosti obsaženým v registrovaných a nově zkoušených odrůdách ječmene ozimého. Náhodné vzorky populací pocházející z pěstovaných ozimých i jarních odrůd ječmene byly získány ze vzduchu nad územím ČR pomocí mobilní verze lapače spor. Bylo použito celkem 14 diferenciačních odrůd, které obsahují 18 z 20 dosud identifikovaných genů odolnosti obsažených v odrůdách ječmene ozimého. Byly zjištěny vysoké frekvence virulencí (85-100 procent) k většině genů odolnosti. Nižší frekvence virulencí (14,1-40,1 procent) byly zjištěny jen ke třem dosud nepopsaným genům odolnosti [předběžně označeným Ml(Va), Ml(Dt) a Ml(Ca)].

ŘEPKOVÁ, Jana - KYJOVSKÁ, Zdenka - LÍZAL, Petr - DREISEITL, Antonín - JAHOOR, Ahmed
Mapping of resistance genes to powdery mildew in barley. (Mapování genů rezistence k padlí travnímu na ječmeni) Proceedings. 9th International Barley Genetics Symposium, 20-26 June 2004, Brno, Czech Republic, 2004, poster, s.208-212 Česká republika

DREISEITL, Antonín
Recombination in the Czech population of Blumeria graminis f. sp. hordei. Abstract. ICPP 2003, 8th International Congress of Plant Pathology, February 2003, Christchurch, NZ, 2003, s.257 Nový Zéland Jn

DREISEITL, Antonín - PAŘÍZEK, Pavel
Resistance of spring barley varieties to powdery mildew in the Czech Republic in 1971-2000. (Odolnost odrůd ječmene jarního k padlí travnímu v České republice v letech 1971-2000.) Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 39, 2003, 2, s.31-34 Česká republika Kr

DREISEITL, Antonín - JUREČKA, Daniel
Severity of powdery mildew on spring barley in the Czech Republic in 1971-2000. (Výskyt padlí travního na ječmeni jarním v České republice v letech 1971-2000.) Plant Protection Science, 39, 2003, 2, s.39-51 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín - BOCKELMAN, Harold E.
Sources of powdery mildew resistance in a wild barley collection. Zdroje rezistence k padlí travnímu v kolekci divokých ječmenů Genetic Resources and Crop Evolution, 50, 2003, 4, s.345-350 Nizozemsko Jn

DREISEITL, Antonín
Výskyt chorob ječmene v České republice v letech 1989-2000. XVI. slovenská a česká konferencia o ochrane rastlín, Zborník abstraktov, 2003, s.84-85 Kr

DREISEITL, Antonín - ŘEPKOVÁ, Jana - KYJOVSKÁ, Zdenka - LÍZAL, Petr - JAHOOR, Ahmed
First Steps Towards Development of DNA Markers for Detection of New Barley Powdery Mildew Resistance Genes. Arnel R. Hollauer International Symposium on Plant Breeding, Book of Abstracts, 2003, s.86-87 Mexiko Kr

DREISEITL, Antonín
Adaptation of Blumeria graminis f.sp. hordei to barley resistance genes in the Czech Republic in 1971-2000. (Adaptace Blumeria graminis f.sp. hordei ke genům odolnosti ječmene v ČR v letech 1971-2000) Plant, Soil and Environment, 49, 2003, 6, s.241-248 Česká republika Kr

DREISEITL, Antonín
Methods and results of investigation of Blumeria graminis f. sp. hordei populations. (Metody a výsledky výzkumu populací Blumeria graminis f.sp. hordei) Vestnik zaščity rastenij, 12, 2003, s.59-62 Česká republika Kr

DREISEITL, Antonín - ŘEPKOVÁ, Jana - KYJOVSKÁ, Zdenka - LÍZAL, Petr - JAHOOR, Ahmed
První kroky na cestě k vývoji DNA markerů pro detekci nových genů odolnosti ječmene k padlí travnímu. Nové poznatky z genetiky a šlachtenia poľnohospodárskych rastlín 2003, 10, 2003, s.13-15 Slovensko Kr

DREISEITL, Antonín
Přizpůsobivost populací houbových chorob rostlin. AGRO, 7, 2002, 11-12, s.8-10 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín
Methods and results of investigation of Blumeria graminis. f. sp. hordei populations. International Conference \Modern Problems of Cereal Resistance to Diseases\. 6-7 July 2002, Sankt Petersburg, Russia, Invited speaker., 2002, s.5s. Rusko Kr

DREISEITL, Antonín
Varietal resistance of barley as a rational way of decreasing leaf rust occurence and harmfulness. (Odrůdová rezistence ječmene jako racionální způsob snížení výskytu a škodlivosti rzi ječné) Bericht über die Arbeitstagung 2001 der \Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs\ gehalten vom 20. bis 22. November 2001 in Gumpenstein., 2002, s.63-66 Rakousko Kr

DREISEITL, Antonín
Výzkum populace padlí travního na ječmeni. AGRO, 7, 2002, 4, s.24-26 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín
Jsme na poli s Vámi. AGRO, 7, 2002, 11-12, s.1 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín
Migration and the Czech population of Blumeria graminis f. sp. hordei. (Migrace a česká populace Blumeria graminis f. sp. hordei.) Sustainable Systems of Cereal Crop Protection against Fungal Diseases as the Way of Reduction of Toxin Occurrence in Food Webs. Book of Abstracts, 2001, s.57 Česká republika Kr

DREISEITL, Antonín - BOCKELMAN, Harold E.
Powdery mildew resistance in the last part of the USDA wild barley collection. (Rezistence k padlí travnímu v poslední části kolekce divokého ječmene USDA.) Barley Newsletter, 44, 2001 USA Kr

DREISEITL, Antonín - SVAČINA, Petr
Registration of Heris barley. (Registrace odrůdy jarního ječmene Heris.) Crop Science, 41, 2001, 6, s.1992-1993 USA Jn

DREISEITL, Antonín
Diversity in the Hordeum vulgare - Blumeria graminis f.sp. hordei Pathosystem. (Diverzita v patosystému Hordeum vulgare - Blumeria graminis f.sp. hordei) Proceedings of the 5th Congress of the European Foundation for Plant Pathology. Biodiversity in Plant Pathology, Taormina - Italy, 18-22 September 2000, 2001, s.407-409 Itálie Jn

DREISEITL, Antonín
Powdery Mildew Resistance in Czech and Slovak Barley Breeding Lines. (Odolnost českých a slovenských šlechtitelských linií ječmene k padlí travnímu). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 37, 2001, 4, s.105-113 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín
Nové zdroje odolnosti ječmene k padlí travnímu. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Zborník zo 6. odborného seminára VÚRV Piešťany 10. máj 2001, 6, 2001, s.57-60 Slovensko Kr

DREISEITL, Antonín - BOCKELMAN, Harold E.
Powdery mildew resistance in the winter part of the USDA wild barley collection. (Rezistence k padlí travnímu u ozimé části kolekce divokého ječmene USDA.) Barley Newsletter, 2000 USA Jn

DREISEITL, Antonín - STEFFENSON, B.J.
Structures of barley mildew populations in the Czech Republic and North Dakota in 1995. (Struktury populací padlí travního na ječmeni v České republice a v Severní Dakotě v roce 1995) Cereal Rusts and Powdery Mildews Bulletin, 28, 2000, s.15-20 Velká Británie Kr

DREISEITL, Antonín
Významný odborník z Izraele pobývá v Kroměříži. HIT, hanácký informační týdeník, 5, 2000, 17/18, s.11 Česká republika Kr

DREISEITL, Antonín
Direct selection in the Blumeria graminis f. sp. hordei population in the Czech Republic. (Přímý výběr v populaci Blumeria graminis f. sp. hordei v České republice.) Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 35, 2000, 1-4, s.317-322 Maďarsko Jn

DREISEITL, Antonín
Hitchhiking v domácí populaci Blumeria graminis f. sp. hordei. Hitch-hiking in domestic population of blumeria graminis f. sp. hordei. Sborník referátů z XV. České a Slovenské konference o ochraně rostlin v Brně 12.-14. září 2000., 2000, s.146-147 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín - BOCKELMAN, Harold E.
Investigation of the wild barley germplasm collection for powdery mildew resistance. (Výzkum rezistence k padlí travnímu u kolekce zárodečné plazmy divokého ječmene.) Barley Genetics VIII. 22-27 October 2000, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, I - Invited Papers, 2000, s.72-74 Austrálie Jn

DREISEITL, Antonín
Odolnost jarního ječmene k biotrofním patogenům. AGRO, 5, 2000, 2, s.5-8 Česká republika Jn

DREISEITL, Antonín
Phenotypic variability of barley resistance and powdery mildew population. Durable Disease Resistance Key to sustainable Agriculture, Book of Abstracts, 2000, Poster P2-4, s.38 Nizozemsko Jn

DREISEITL, Antonín - STEFFENSON, B.J.
Postulation of leaf-rust resistance genes in Czech and Slovak barley cultivars and breeding lines. (Identifikace genů rezistence ke rzi ječné u českých a slovenských odrůd a linií ječmene.) Plant Breeding, 119, 2000, 3, s.211-214 Německo Kr

DREISEITL, Antonín - JORGENSEN, J.H.
Powdery mildew resistance in Czech and Slovak barley cultivars. (Rezistence k padlí travnímu u českých a slovenských odrůd ječmene.) Plant Breeding, 119, 2000, 3, s.203-209 Německo Kr

 

Akce dokumentů